Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Виробнича структура підприємства, комплексна і спеціалізована структура підприємства, генеральний план підприємства, типова структура підприємства. види діяльності підприємства


Міні – лексикон

Коди відповідей

 

б в г г г б а г в в г а б в б
                   
а б в в б                    

 

 

 

 

Література:

Основна:

1.Петрович Й.М., Захарчин Г.М. "Організація виробництва" : Підручник.- Львів: "Магнолія плюс", 2005.-400с. Стор.230-244.

Додаткова:

1.Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства"- К: КНЕУ, 2001.

2.Туровец О.Т. "Организация производства и управление предприятием"- М: ИНФРА, 2002.

 

Тема 6: Побудова виробничої структури

1. Технологія виробництва, територіальне зосередження та розміщення засобів виробництва і робочих місць. Види структур.

2. Особливості створення і реформування виробничих структур.

3. Шляхи реструктуризації великих підприємств і об'єктів.

 

1. Під виробничою структурою розуміють сукупність виробничих одиниць підприємства, які входять в його склад, а також форми взаємозв'язку між ними.

Залежно від охоплення стадій ЖЦТ є комплексна і спеціалізована структура виробництва.

Комплексна структура орієнтується на цикл "ідея – виробництво – споживання"

Спеціалізована структура передбачає зосередження підприємства на окремій стадії ЖЦТ, наприклад, на випуску продукції, включаючи всі необхідні підрозділи.

В сучасних умовах виробничий процес може розглядатись у двох його різновидах:

■ як процес матеріального виробництва з кінцевим результатом – товарною продукцією;

■ як процес проектного виробництва з кінцевим результатом – науково-технічним продуктом.

Характер виробничої структури підприємства залежить від видів його діяльності, основні з яких є:● науково-дослідна;

● виробнича;

● науково-виробнича;

● виробничо-технічна;

● управлінсько-господарська.

Склад підрозділів підприємств, які спеціалізуються на виробничій дільниці, визначається особливостями конструкції продукції, яка виробляється та технології її виготовлення, масштабами виробництва, спеціалізацією підприємства: рис.1.

 

 

Характер і особливості

продукції

Масштаб Фактори, які впливають наМетоди

виробництва ► виробничу структуру підприємства ◄ виготовлення

▼ продукції

Форма та рівень спеціалізації

й концентрації підприємства

 

Рис.6.1 Фактори, які впливають на виробничу структуру підприємства.

 

В сучасних умовах великий вплив на структуру підприємства має форма власності. Перехід від державної до інших форм власності – особистої, акціонерної, орендної – призводить, як правило, до скорочення зайвих ланцюгів та структур.

Виробнича структура малого підприємства відрізняється простотою. Вона, як правило, має мінімум, або не має зовсім внутрішніх структурних виробничих підрозділів.

Структура середніх підприємств передбачає виділення в їх складі цехів, а при безцеховій структурі - дільниць. Тут уже створюються мінімально необхідні для забезпечення функціонування підприємства власні допоміжні та обслуговуючі підрозділи, відділи та служби апарату управління.

Великі підприємства мають в своєму складі весь перелік виробничих, обслуговуючих та управлінських підрозділів.

На основі виробничої структури розробляється генеральний план підприємства.

Під генеральним планом розуміють просторове розміщення всіх цехів та служб, а також транспортних шляхів та комунікацій на території підприємства.

 

2. Для виробничих об'єднань характерні наступні напрями вдосконалення виробничих структур:

концентрація виробництва однорідної продукції або виконання однотипових робіт в різних спеціалізованих підрозділах об'єднання;

поглиблення спеціалізації структурних підрозділів підприємства –виробництв, цехів, філіалів;

інтеграція в єдиних науково-виробничих комплексах робіт по створенню нових видів продукції, її освоєнню у виробництві і організації випуску в необхідних для споживача кількостях;

універсалізація виробництва, яка полягає у випуску різної за призначенням продукції, яка комплектується із однорідних за конструкцією та технологією вузлів та деталей;

■ широкий розвиток кооперування по горизонталі між підприємствами, що входять в різні об'єднання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Який метод вивчення витрат робочого часу полягає у встановленні витрат | Контрольні питання. Приклади розміщення структур у просторі

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 517; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.