Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні умови створення виробничого кооперативу

Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Членів виробни­чого кооперативу не може бути менше, ніж три.

Рішення про створення виробничого кооперативу приймаєть­ся його установчими зборами.

Виробничий кооператив вважається створеним і набирає ста­тусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог ГКУ.

Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу.

Громадяни можуть бути одночасно членами виробничих ко­оперативів, а також членами кооперативів інших типів (спожив­чих, житлових тощо).

Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступ­ний та пайовий внески в порядку, визначеному статутом вироб­ничого кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу підлягає затвердженню за­гальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначаються статутом кооперативу.

Членство у виробничому кооперативі припиняється в таких випадках:

• у разі добровільного виходу з кооперативу;

• у разі припинення трудової участі в діяльності кооперати­ву;

• у разі виключення з кооперативу у випадках І порядку, ви­значених статутом;

• у разі незатвердження загальними зборами членів кооперати­ву рішення правління (голови) про прийняття до кооперати­ву;

• у разі смерті члена кооперативу.

Порядок і майнові наслідки припинення членства у виробни­чому кооперативі визначаються ГКУ та статутом кооперативу.

Виключення з виробничого кооперативу (звільнення члена кооперативу з кооперативного підприємства) може бути оскар­жено до суду.

До основних належать такі права членів виробничого коопе­ративу:

• участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом;• користування послугами кооперативу;

• одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;

• одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу;

• одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і стро­ки, визначені його статутом.

Основні обов'язки членів виробничого кооперативу полягають у дотриманні статуту кооперативу та виконанні рішень його орга­нів управління.

Статутом виробничого кооперативу можуть передбачатися та­кож інші права та обов'язки членів кооперативу.

Майно виробничого кооперативу становить колективну влас­ність кооперативу. Виробничий кооператив є власником буді­вель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльнос­ті, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбано­го на підставах, не заборонених законом.

Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою в поряд­ку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділян­ку, передану в користування виробничому кооперативу, з остан­нього може справлятися плата в розмірах, визначених загальни­ми зборами членів кооперативу.

Для здійснення господарської та іншої діяльності виробни­чий кооператив за рахунок власного майна формує відповідні фонди.

Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.

Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/або пропорційно очікуваній участі члена ко­оперативу в його господарській діяльності.

Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надхо­джень, не заборонених законодавством.

Управління виробничим кооперативом здійснюється на осно­ві самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.

Вищим органом управління виробничого кооперативу є за­гальні збори членів кооперативу. До органів управління коопе­ративу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу. Статутом виробничого кооперативу може передбачатись спостережна рада кооперативу. Члени реві­зійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть бути членами його правління (головою кооперативу) чи спостережної ради.

До компетенції та повноважень загальних зборів членів вироб­ничого кооперативу входить:

• внесення змін до статуту кооперативу;

• обрання шляхом прямого таємного голосування голови ко­оперативу, членів правління кооперативу, ревізійної комісії (ревізора), спостережної ради кооперативу;

• затвердження напрямків розвитку кооперативу;

• заслуховування звітів органів управління кооперативу про їх діяльність;

• визначення видів і розмірів фондів кооперативу, порядок їх формування та використання;

• затвердження правил внутрішнього розпорядку кооператив­ного підприємства, річного звіту і балансу кооперативу, порядку формування і розподілу доходу кооперативу, рішень правління (голови) кооперативу про прийняття нових членів;

• вирішення питань про входження кооперативного підприєм­ства до об'єднань підприємств (кооперативів), участь коопе­ративу в заснуванні інших суб'єктів господарювання;

• прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію коопе­ративу.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані зі статутною діяльністю виробничого кооперативу.

Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно піс­ля закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися та­кож у будь-який час за рішенням правління (голови) кооперати­ву чи з ініціативи не менше третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом.

Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів виробничого кооперативу. Рі­шення з перелічених щойно питань приймаються більшістю го­лосів загальної кількості членів кооперативу.

Правління виробничого кооперативу створюється в коопера­тиві, до складу якого входить не менше десяти членів.

До компетенції та повноважень правління кооперативу вхо­дять:

• розробка та внесення на затвердження загальних зборів на­прямків розвитку кооперативу;

• скликання загальних зборів членів кооперативу і контроль за виконанням прийнятих ними рішень;

• внесення на затвердження загальними зборами рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення член­ства;

• забезпечення збереження майна кооперативу;

• організація здійснення незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу;

• вирішення питання навчання членів кооперативу, співробіт­ництва з вітчизняними та іноземними організаціями;

• делегування виконавчому директору кооперативу права прий­мати відповідні рішення з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу;

• вирішення інших питань діяльності кооперативу.

Правління очолює голова кооперативу, який обирається за­гальними зборами членів виробничого кооперативу. Функції го­лови кооперативу і порядок його відкликання визначаються ста­тутом кооперативу.

Члени правління можуть обирати зі свого складу заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.

Члени правління кооперативу працюють переважно на гро­мадських засадах. У статуті кооперативу може бути передбачено винагороду за роботу членів правління.

Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймаються біль­шістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів правління кооперативу.

Якщо до складу виробничого кооперативу входить менше де­сяти членів, функції та повноваження правління здійснюють за­гальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття і види підприємств колективної власності | Господарська діяльність виробничого кооперативу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 629; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.