Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання

Процес невиробничого споживання є головним і найсклад­нішим видом діяльності бюджетних установ. Як і процес виробництва, процес невиробничого споживання потре­бує різноманітних витрат (видатків) матеріальних і фінансових ресурсів. Надання нематеріальних послуг супроводжується нара­хуванням заробітної плати, стипендій, придбанням і споживан­ням основних засобів, матеріалів, медикаментів, продуктів хар­чування тощо. У результаті цього виникають і нагромаджуються видатки, порівняння яких із доходами визначає результат фінан­сово-господарської діяльності бюджетної установи за рік.

Предметом бухгалтерського обліку в бю­джетних установах є фінансово-господарська діяльність бюджетної установи, усі процесі пов’язані з виконанням кошторису доходів та видатків бюджетної установи.

Бухгалтерський облік виконання бюджету і кошторисів доходів і видатків бюджетних установ називається бюджетним обліком.

Основні правила (принципи) ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах (організаціях) будуються на нормах, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах призначений насамперед забезпечити збереження державного майна України.

Основними завданнями бухгалтерського обліку в бюджетних установах є:

- формування повної та достовірної інформації про діяльність установи (організації) та стан майна, необхідної для використання внутрішніми користувачами бухгалтерської звітності (керівниками), а також зовнішніми – розпорядниками бюджетних коштів вищого рівня, головними розпорядниками бюджетних коштів;

- забезпечення інформацією, яка необхідна внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України у виконанні кошторису, а також наявністю та рухом майна і зобов’язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- забезпечення цільового ефективного використання коштів, отриманих з бюджету;

- запобігання негативним результатам діяльності та вишукування резервів забезпечення її фінансової стабільності;

- визначення результату виконання кошторису доходів і видатків;

- складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності та подання її зацікавленим користувачам;

Специфічними особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах є:

- організація контролю виконання кошторису бюджетної установи;

- виділення в обліку касових і фактичних видатків;

- організація обліку в розрізі кодів бюджетної класифікації;

- сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів, зокрема з урахуванням галузевої специфіки обліку (охорона здоров’я, освіта, наука, культура тощо).

Основні функції бюджетного обліку:

1.Бюджетний облік як засіб спостереження, відображення процесу виконання кошторису доходів та видатків бюджетних установ;

Бюджетний облік забезпечує формування повної і достовірної інформації щодо господарської діяльності бюджетних організацій (їхній фінансовий і майновий стан) на основі нормативно-правової бази.

Вчасне забезпечення необхідною інформацією внутрішніх (апарат управління установ, керівники структурних підрозділів) і зовнішніх (галузеві міністерства й відомства, органи Державного казначейства, податкові органи, споживачі послуг) користувачів у достатньому обсязі;

2.Контрольна функція;

Бюджетний облік забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни, суворого режиму економії, ефективного використання та збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, для своєчасного попередження та запобігання негативних кроків у діяльності бюджетних установ, систематичний контроль за виконанням кошторису видатків бюджетних установ, що є основним документом, узагальнюючим діяльність бюджетних установ.

3.Засіб керування і управлення процесом виконання кошторису доходів та видатків бюджетних установ;

Бухгалтерський облік у бюджетних установах забезпечує відображення всіх операцій, пов’язаних з виконанням кошторису. Своєчасне, повне та достовірне відображення в балансі установи всіх операцій дає змогу її керівникові приймати обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу установи (організації), контролювати цільове використання бюджетних коштів на підставі затвердженого кошторису.

4.Забеспечення збереження коштів та матеріальних цінностей бюджетних установ;

5.Засіб планування кошторису доходів та видатків бюджетних установ;

На підставі даних бухгалтерського обліку, форм звітності здійснюють складання кошторису доходів та видатків бюджетних установ.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття бюджетних установ та їх особливості | Об’єкти бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Сутність основних об’єктів бюджетного обліку

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1254; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.