Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види обліку. Вимоги до обліку


Вимоги до обліку:

- облік і звітність повинні бути простими, повними, ясними, забезпечувати проведення аналізу діяльності підприємства в цілому і кожного його підрозділу зокрема;

- облік і звітність повинні охоплювати всі ланки роботи підприємства, повністю відображати всі сторони господарської діяльності;

- всі показники і форми обліку повинні представляти чітку систему і бути пов'язаними з показниками і формами планів. Багатогранність і специфіка факторів, які обумовлюють виконання виробничих і фінансових показників роботи підприємства, диктує необхідність використання трьох видів обліку:

- оперативно-технічного;

- бухгалтерського;

- статистичного, які разом складають єдину систему народно­господарського обліку.

Оперативно-технічний дозволяє оцінити виконання плану по окремим господарським операціям і процесам на даний момент. При цьому користуються натуральними, трудовими і грошовими показниками.

Спостереження і відображення в записах окремих фактів і операцій господарської діяльності підприємства називаєтьсяоперативним обліком.

Оперативний облік здійснюється для контролю виконан­ня договорів з постачальниками і для обліку особового складу робітників, явок їх на роботу, для обліку роботи машин і станків, їх простою і т.д.

При цьому використовуються не тільки дані вказані в документах, а й отримані шляхом засобів зв'язку (по телефону телетайпу, інтернету).

Оперативний облік не являється строго документальним, але він дає можливість скоро отримати необхідні дані для найбільш оперативного керівництва роботою підприємства, своєчасно ліквідувати неполадки в роботі.

Бухгалтерський здійснює контроль за збереженням і правильним використанням майна. Особливе значення має калькуляція собівартості продукції на основі поточного обліку витрат на виробництві. Облік ведеться в єдиному грошовому виразі, результати бухгалтерського обліку використовуються для планування роботи АТП на слідуючий рік.

Бухгалтерський облік представляє собою непреривне, документальне і взаємопов'язане відображення господарських процесів в грошовому виразі.Документальні дані вносять в рахунки бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Рахунки являються доку­ментами поточного бухгалтерського обліку. Фактичну наявність коштів порівнюють з документаль­ним шляхом інвентаризації:

По результативних залишках на рахунках поточного обліку на кінець календарного періоду складають бухгалтер­ський баланс. Бухгалтерський баланс являється важним вихідним елементом методом бухгалтерського обліку. Баланс характеризує в грошовому виразі стан засобів підприємства і їх джерела тільки на даний момент. В процесі здійснення різ­них господарських операцій відбувається зміна балансу. Дані бухгалтерського обліку використовуються щоденно в оперативній роботі керівництва підприємства по управлін­ню і контролю за фінансовою діяльністю. По даним бухгал­терського обліку аналізують фінансову діяльність АТП.

Статистичний облік. Статистика відображає масові явища, вивчає і узагальнює дані цих явищ з кількісної і якісної сторони і виявляє закономірності розвитку різних явищ.

Використовуються при цьому ті ж документи, що і при бухгалтерському обліку, а також спеціально розроблені обліково-звітні форми статистичних бланків.

Статистика має свої методи отримання і обробки даних: масові, спостереження, групування, обробка, середні числа, індекси, аналіз і інші.

Порівняно з бухгалтерським і оперативним обліком статистика займає ведуче місце. Вона являється важливішим засобом державного управління і планування народного господарства держави.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття про господарський облік і звітність. Значення обліку і звітності (контролю) за збереження і правильним використанням матеріальних ресурсів | Облік запасних частин, ремонтних матеріалів, пального, мастильних матеріалів та автомобільних шин

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4482; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.