Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення public relations

Тема 1. Теоретичні аспекти паблик рілейшнз

Тільки в суспільстві, де особа користується всією гамою громадянських прав і свобод, де людина сприймається як індивідуальність, на вчинки якої можна вплинути лише шляхом заохочення, переконання, особистого зацікавлення, а не наказу чи підкорення тотальній волі держави або колективу, тільки там і тоді виникає історична потреба в новій атмосфері стосунків між; людьми, між: державою і громадянами, між: організацією та громадськістю, тобто об'єктивна необхідність у розвитку професіонального інституту public relations.

 

Розвиток ринкової економіки, становлення демократії, формування нових взаємовідносин у суспільстві породжує чимало актуальних проблем. Їх успішне вирішення можливе через прийняття ефективних управлінських рішень, що базуються на правдивій та своєчасній інформації, а також формуванні певної культури відношень, довіри до прийнятих рішень. Цими та іншими питаннями, що виникають у відносинах між громадськістю, оточуючими організаціями та владою займається теорія і практика public relations. Саме тому, виникнення public relations, як професіональної діяльності було обумовлено законами, традиціями і потребами суспільства.

В наш час існує декілька сотень визначень відносно public relations, що пояснюється, насамперед, різними підходами до його вивчення. Третє видання міжнародного Вебстерського тлумачного словника трактує public relations як "науку і мистецтво налагодження взаємного розуміння та доброзичливості між особою, фірмою і громадськістю".

Бюлетень "Public relations news" дає наступне визначення: "Public relations - це функція управління, покликана оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організацій стосовно до громадських інтересів та виконувати програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами".

Відомий американський фахівець Рекс Ф. Харлоу пропонує своє визначення: "Public relations - це особлива функція управління, покликана налагоджувати і підтримувати взаємозв'язок, взаєморозуміння, взаємовизнання та співробітництво між організацією та публікою; здійснювати управління процесом розв'язання проблем та спірних питань; допомагати керівництву у справах дослідження громадської думки і реагування на неї; визначати і наголошувати відповідальність керівництва у питаннях служіння громадським інтересам; допомагати керівництву ефективно змінюватися, щоб бути на рівні вимог часу; допомагати передбачати тенденції розвитку, функціонуючи як система завчасного попередження; використовувати наукові методи, гідні етичні засади спілкування як свої головні знаряддя" (Harlow Rex F. Building a Public relations Definition).Товариство Public relations Америки у 1982 році затвердило досить простору "Офіційну заяву з приводу Public relations", яку рекомендовано як нормативне визначення предмету. Наведемо цю "Офіційну заяву" у повному обсязі:

"Сприяючи досягненню взаєморозуміння між окремими групами та організаціями, public relations допомагають нашому складному плюралістичному суспільству приймати рішення та чинити більш ефективно. Вони забезпечують гармонізацію приватної та громадської діяльності.

Public relations слугують багатьом соціальним інститутам: підприємствам, профспілкам, державним установам, добровільним асоціаціям, фундаціям, лікарням, просвітницьким та релігійним організаціям. Для досягнення своєї мети ці інститути мають налагоджувати міцні зв'язки з різноманітними аудиторіями або соціальними групами: робітниками, членами різних об'єднань, споживачами, місцевими громадами, акціонерами, а також з суспільством у цілому.

Досягнення цілей організацій вимагає від їх керівництва розуміння ставлень і цінностей людей, з якими вони спілкуються. Самі ж ці цілі зумовлюються зовнішнім середовищем. Фахівець з public relations постає у ролі радника керівника і як посередник допомагає перекладати його власні цілі й наміри на розумну, прийнятну для громадськості мову політики. Як функція управління public relations охоплює наступне:

• передбачення, аналіз та інтерпретацію громадської думки, ставлень і
спірних питань, що можуть позитивно або негативно вплинути на діяльність
та плани організації;

• консультування керівництва на всіх рівнях організації з питань прийняття
рішень, визначення напрямків дії та комунікації з урахуванням як
громадських наслідків його діяльності, так і соціальної й громадянської
відповідальності організації в цілому;

• постійну розробку, виконання і оцінку програм діяльності та комунікації з
метою забезпечення розуміння цілей організації з боку інформованої
публіки, що є важливою передумовою їх досягнення. Це можуть бути
програми маркетингу, фінансування, збирання коштів, відносин з
службовцями, громадою або урядовими установами тощо;

• планування і реалізацію зусиль організації, спрямованих на вдосконалення
соціальної політики;

• розробку цілей, складання плану та бюджету, добір і підготовку кадрів,
визначення засобів, іншими словами, управління ресурсами для виконання
всього вищезазначеного.

Галузі знань, що можуть бути корисні для професійної практики в сфері зв'язків з громадськістю, охоплюють: мистецтво комунікації, психологію, соціальну психологію, соціологію, політологію, економіку, основи менеджменту та етики. Потрібні також технічні знання і досвід для дослідження громадської думки, аналізу соціальних проблем, зв'язків з засобами інформації, прямого листування, інституціональної реклами, друкування матеріалів, виробництва відео кліпів, організації спеціальних подій, підготовки доповідей та презентацій.

Допомагаючи визначати політику та втілювати її у життя, фахівець з public relations використовує різноманітний досвід професіональних комунікацій і відіграє інтегруючу роль як всередині організації, так і між організацією та зовнішнім середовищем".

Англійська асоціація Public relations пропонує наступне визначення: "Public relations - це метод пошуку інформації і передачі її наміченій аудиторії, щоб шляхом впливу на неї досягти бажаного результату".

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінка ефективності моделей прогнозування | Принципи, задачі та функції public relations

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 725; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.