Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для самостійної перевірки знань. Визначте предмет галузі конституційного права Вкажіть метод конституційного права Назвіть принципи конституційного права

1. Заповніть таблицю:

 

Визначте предмет галузі конституційного права Вкажіть метод конституційного права Назвіть принципи конституційного права
     

*3робіть висновки із наведеного щодо важливості конституцій­ного права, специфіки конституційних правовідносин, універсаль­ності методу регулювання цих правовідносин.

2. Яке значення мало прийняття Декларації про державний су­веренітет України?

*3. Доведіть, що державний, народний та національний сувере­нітет закріплені в Декларації про державний суверенітет України.

4 У чому полягає історичне значення Акта проголошення нега -лежності України?

*5. Чим була викликана потреба в прийнятті Декларації прав національностей України?

6. Які риси характеризують чинну Конституцію України як Основний Закон держави?

*7. Назвіть засади конституційного ладу країни за ступенем їх важливості (значущості). Спробуйте її обгрунтувати, розглядаю­чи розділ І Конституції України «Загальні засади»-.

8. Які види референдумів Вам відомі?

*9. Порівняйте вибори і референдум.

* 10. Як Ви вважаєте, чому не допускається проведення рефе­рендуму з питань податків, бюджету і амністії?


 


280

Глава 7

11. Які принципи виборчого права Вам відомі?

*12. Порівняйте територіальний устрій та державний устрій.

* 13. Порівняйте активне виборче право та пасивне виборче право.

*14. Порівняйте мажоритарну виборчу систему та пропорцій­ну виборчу систему.

**15. Згрупуйте конституційні права, свободи та законні інте­реси за ознаками належності:

до людини та громадянина;

до людських спільнот (об'єднань);

до інтересів держави;

до інтересів органів влади.

 

16. Визначте правовий статус Автономної Республіки Крим.

17. Які принципи законодавства України щодо громадянства Вам
відомі?

18. Як визначається належність до громадянства України відпо­
відно до чинного законодавства?

19. Які підстави набуття громадянства України Вам відомі?

20. Які підстави припинення громадянства України Вам відомі?

21. В яких випадках втрачається громадянство України?

22. Які повноваження має Президент України у вирішенні питан­
ня громадянства?

23. Який статус має Верховна Рада України?

**24. Наведіть аргументи (як позитивні, так і негативні) сто­совно того, що Верховна Рада України є єдиним органом законодав­чої влади.

*25. Згрупуйте повноваження Президента України як гаранта Конституції за ознаками:

належності до політичної сфери;

у соціально-економічній сфері;

у сфері правоохорони та безпеки;

керівництва та державного управління.

26. Які повноваження має Кабінет Міністрів України? *27. Назвіть елементи системи центральних органів виконавчої влади та визначте їх компетенцію.

28. Які суди утворюють судову систему України?

29. Охарактеризуйте систему судів загальної юрисдикції.
**30. Порівняйте повноваження загальних судів різних рівнів.

 

31. Який порядок формування Конституційного Суду України
передбачений чинним законодавством?

32. Які повноваження має Конституційний Суд України?


ГЛАВА8

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Запитання та завдання 7 страница | Поняття муніципального права України

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.