Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Реальні гази. Фізичні основи термодинаміки


З. Явища переносу

Фізичні основи термодинаміки.

Фізичні основи молекулярно-кінетичної теорії

РОБОЧА ПРОГРАМА

ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ

Частина 2

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ

Розділ : Основи молекулярної фізики і термодинаміки

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Розділ: Основи молекулярної фізики і термодинаміки

 

 

Розглянуто

на засіданні кафедри фізики

Протокол № 3 від 15. 11. 2010р.

 

 

Затверджено

навчально-видавничою радою ДонНТУ

Протокол № 5 від 06. 12.2010 р.

 

 

 

УДК 53(071)

Конспект лекцій з фізики. Розділ: Основи молекулярної фізики і термо-динаміки (Укл: В.Г. Волинська, Т.І. Малашенко, Т.О.Савченко)

Донецьк : ДонНТУ. - 2010.-46с.

 

 

Конспект лекцій написаний у відповідності з базовою робочою програмою курсу загальної фізики , затвердженою на кафедрі фізики Донець-кого національного технічного університету для студентів технічного профілю. В посібнику викладені основи молекулярної фізики і термоди-наміки, розглянуті приклади розв’язання задач і наведені завдання для самостійного контролю знань.

 

 

Укладачі: В.Г. Волинська

Т.І.Малашенко

Т.О.Савченко

 

 

Рецензент О.В. Вєтчинов

 

Відповідальний за випуск В.О.Гольцов

 

курсу загальної фізики, розділ "Основи молекулярної фізики і термодинаміки"

Молекулярно-кінетичний і термодинамічний методи вивчення макро-скопічних систем . Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.Молекулярно-кінетичне тлумачення температури. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони як наслідок молекулярно-кінетичної теорії. Розподіл Максвелла. Швидкості газових молекул. Ідеальний газ у полі тя-жіння. Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

Термодинамічна система. Робота і теплота як форма обміну енергією між системами. Внутрішня енергія ідеального газу. Розподіл енергії за ступенями вільності. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до аналізу оборотних процесів у газах. Теплоємність ідеального газу при різних ізопроцесах. Другий закон термодинаміки. Макро- і мікростан. Ентропія і її статистичний сенс. Рівність Клаузіуса для циклу і процесу. Теорема Карно. ККД ідеальної теплової машини.Ефективний діаметр, число зіткнень і середня довжина вільного пробігу мо-лекул. Явища переносу в газах. Рівняння переносу. Молекулярно-кінетичне трактування явищ переносу. Коефіцієнти переносу і їх аналіз.

Рівняння стану реального газу (рівняння Ван-дер-Ваальса). Критичний стан. Внутрішня енергія реального газу.

 

Загальні положення

Молекулярна фізика вивчає будову і властивості речовини, виходячи з молекулярно-кінетичних уявлень, що

1) будь-яке тіло складається з великої кількості молекул;

2) молекули будь-якої речовини знаходяться у стані постійного теплового руху;

3) молекули взаємодіють між собою.

Молекулярна фізика розглядає властивості речовини як підсумковий результат дії молекул. При цьому вона користується статистичним методом, цікавлячись лише середніми величинами (середня швидкість молекул, середня енергія і т.п.)

Термодинаміка вивчає властивості тіл і явищ природи не цікавлячись їх мікроскопічною структурою. В основі термодинаміки лежать кілька фундаментальних законів, які виведені шляхом узагальнення великої сукупності експериментальних даних.

Підходячи до зміни стану речовини з різних точок зору (молекулярна фізика з мікроскопічного рівня, термодинаміка – з макроскопічного), вони взаємно доповнюють одна одну.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Рівняння стану ідеального газу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 403; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.