Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 5. Види контролінгу

Як професійна діяльності на підприємстві контролінг має справу з певними категоріями (поняттями), які вимагають диференційованих за певними ознаками підходів. Такими категорями є об`єкти, предмети, методи, інформаційні джерела, інструменти та принципи, концепція контролінгу. Розкриємо їх зміст.

Об`єктами контролінгу підприємств є:

- ресурси підприємства - трудові ресурси, витрати підприємства, матеріальні ресурси, грошові кошти, засоби виробництва, інформаційні потоки та ін.;

- види діяльності - звичайна (основна, інвестиційна, фінансова та інша діяльність) та надзвичайна діяльність;

- місця виникнення витрат (центри відповідальності), інвестиційні проекти;

- показники діяльності підприємства - конкурентоздатність, результати діяльності, фінансового стану, витрати та формування собівартості, прибуток, ефективність використання ресурсів та ін.

Предметами контролінгу є:

- мікроекономічні процеси, що відбуваються на підприємстві, тобто господарчі процеси - попит на продукцію, виробництво, купівля, продаж продукції (товарів, послуг), реалізація інвестиційних проектів, фінансова діяльність, ціни на продукцію та ін.;

- макроекономічні процеси в Україні та за її межами, що безпосередньо впливають на економіку підприємства (система оподаткування, пільги, квоти, ставки ввізного та вивізного мита тощо);

- прийняті управлінського рішення.

Методи контролінгу:

- загальнометодологічні - спостереження, аналітичні методи, синтез, системний підхід, групування, історичний розвиток тощо,

- загальноекономічні - планування, облік, аналіз, управління, статистика, кібернетика, інформатика та ін.,

- спеціальні методи - калькулювання, вивчення поведінки витрат, розробка бюджетів та звітів, аналіз відхилень фактичних результатів діяльності підприємства від планових, облік за центрами відповідальності, оцінка проектів капітальних вкладень, раціонування капіталу, складання та обробка спеціфічної звітності та ін.

Інформаційні джерела контролінгу

- облікова інформація - дані управлінського, бухгалтерського, податкового, статистичного, спеціального обліку,- первинні документи,

- інформація за відхиленнями,

- бізнес-плани та інвестиційні проекти, планово-регулюючі документи,

- позаоблікові дані - дані перевірок підприємства за допомогою зовнішнього та внутрішнього аудиту, внутрішні документи, дані засобів масової інформації.

Інструменти контролінгу підприємства

Бюджетування, економіко-математичні методи, нормативне регулювання, моделювання документообігу, розрахунки, діагностика діяльності та ін.

Принципи контролінгу підприємства:

- планування (визначення чітких стандартів-орієнтирів діяльності підприємства),

- облік (визначення фактичного стану об`єктів спостереження),

- аналіз (визначення того, чи дійсно відповідає фактичний стан діяльності встановленим стандартам),

- прийняття рішень

Концепція контролінгу складається у наступному:

- визначення цілей (місії) підприємства, проміжних цілей, стратегічне планування;

- управління цілями (пошук “вузьких” місць, використання фактичних результатів діяльності підприємства, встановлення та запровадження факторів економічного зростання підприємства та ін.);

- досягнення цілей - забезпечення прибутковості та ліквідності, впровадження інновацій, реалізація орієнтації підприємства на майбутне.

Застосування таких різноманітних понять на практиці вимагає розподілу контролінгу на складові. Найчастіше здійснюється розподіл за масштабами застосування, тобто розподіл контролінгу на оперативний та стратегічний контролінг.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.