Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Розвиток української соціологічної думки


Розвиток соціології в XX ст.: основні напрями та школи.

Становлення і розвиток соціології у II-й пол. XIX ст. – поч. XX ст.

Характеристика об’єктивних передумов виникнення соціології у 30-40 рр. ХХ ст. Основні етапи історичного розвитку соціології: підготовчий (протосоціологічний – від найдавніших часів до поч. ХІХ ст.); виникнення і становлення класичної соціології (30-40 рр. ХІХ ст.) сучасна соціологія з новітнім періодом (70-90 рр. ХХ ст.).

Становлення соціального мислення, накопичення та розвиток соціальних знань у протосоціологічний період (Демокріт, Платон, Арістотель, Ціцерон, Августин Блаженний, Т. Мор, Т. Компанелла, Ж. Боден, Г. Гроцій, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Віко, М. Вольтер, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, А. Сен-Сімон, Ш. Фур’є та ін.).

Виникнення, становлення та інституціоналізація соціології як науки у др. половині ХІХ – початку ХХ ст. Характеристика основних соціологічних шкіл (натуралістичної, органістичної, психологічної, еволюціоністської) та моделей (позитивістської, гуманістичної, марксистської, формальної) розвитку. Розробка базових соціологічних категорій: соціальна реальність, соціальний факт, соціальна солідарність, соціальний організм, соціальний інститут, соціальне відчуження та ін. (О.Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, В. Парето, М. Вебер, К. Маркс, Ф. Тьонніс, Г. Зіммель).

Основні школи і напрями сучасної соціології: емпірична соціологія, функціоналізм і неофункціоналізм, конфліктологія, інеракціонізм, структуралізм, феноменологічна соціологія, теорія соціального обміну. Неомарксизм і структуральний марксизм, модернізм і постмодернізм, соціобіологія, “соціальна драматургія”, соціологічні концепції технократизму, неосинтез. Проблема мікро-макросинтезу в сучасній соціологічній теорії і можливості застосування метаметичного інструментарію (Р. Парк, Е. Берджес, Р. Мертон, Т. Парсонс, Ч. Міллз, Л. Козер, Р. Дарендорф, Дж. Рекс, Дж. Мід, Г. Блумер, Е. Гоффман, А. Шюц, Г. Гарфінкель, Дж. Александер, Ю. Хабермас, К. Леві-Стросс, Ж. Локон, М. Фуко, Ч. Пірс, Т. Веблен, Д. Бернхем, Д. Гелбрейт, Д. Белл, А. Тоффлер, Дж. Рітцер). 

Соціологічна думка в Україні, періодизація її розвитку. Витоки соціологічного пізнання періоду княжої доби, характеристика джерел (“Слово о полку Ігоревім”, “Руська Правда”, “Повість минулих літ”, “Іпатіївський літопис ті ін.”). Актуалізація соціальної проблематики у творчості І. Вишенського, П. Могили, С. Яворського, Ю. Кониського, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, М. Шашкевича, діяльності Кирило-Мефодіївського Братства. Народницька традиція в українській соціологічній думці.

Становлення та інституціоналізація вітчизняної академічної соціології. Політична соціологія М. Драгоманова. Дослідження соціальної проблематики І. Франком. “Генетична соціологія” М. Грушевського і діяльність Українського Соціологічного Інституту. Соціологічна концепція М. Шаповала; організація Українського Інституту громадознавства. Соціологія політики В. Липинського.

Розвиток української соціології у період 60-90-х рр. ХХ ст. Сучасний стан соціологічних досліджень в Україні: проблеми та перспективи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МОДУЛЬ 1 | Соціологія особистості

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.