Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 1

Суспільство як система. Соціологічний аналіз суспільства

Тема №3

 1. Поняття системних об’єктів у соціології. Суспільство як система: системні ознаки суспільства.
 2. Поняття соціального зв’язку, його структура, типи та види. М. Вебер про соціальний зв’язок.
 3. Соціальна структура суспільства: поняття та типи.

ЗАНЯТТЯ 2.

 1. Соціальний інститут: поняття та функції. Характеристика дисфункції.
 2. Соціальна стратифікація, її історичні типи.
 3. Соціальна мобільність, її причини та види.

Основна література:

 1. Гіденс Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи,1999.- С. 92-114
 2. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. - Харків, 2003
 3. Соціологія: Підручник/ за ред. В.П. Андрущенка. – К., 1998. – С. 178-234.
 4. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. Ред.. В.Г.Городяненка.-Київ,2003.-С.109-120
 5. Соціологія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вузів/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів, 2002. – С. 73-126
 6. Соціологія. Курс лекцій/ за редакцією Старовойтова І.С.- Тернопіль, 1999. – С.53-113
 7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довідник. – Львів, 2002. – С. 346, 376-377.
 8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. Учебное пособие. - К.: МАУП, 2003
 9. Українське суспільство 1994-2004: соціологічний моніторинг / За ред.. Паніної Н.В.- Київ, 2004
 10. Якуба А.А. Соціологія/ Навчальний посібник для студентів. Харків, 1996. – С. 23-38.

Додаткова література:

1. Войтович С. Проблема соціальних інститутів у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - №2.- С. 151-152

2. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура // Социс.-1992.- № 7

3. Куценко О. Повернення класів? Перспективи класового аналізу пострадянської реальності// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - №1.

4. Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення і сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4.- С. 5-20

5. Осовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. - № 3

Електроні версії:

1.Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Папка «Соціологія».- № 171

2.Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137

3. Якуба Е.А. Учебное пособие для студентов // Папка «Соціологія».- № 153

 

В контексті розгляду даної теми варто проаналізувати суспільство як систему, визначити її основні ознаки: цілісність, наявність кількох типів внутрішніх зв’язків, сумісність, цілеспрямованість, здатність до продукування нових елементів, необхідних для підтримання і підвищення ступеня цілісності, інтегративність, стійкість, відкритість, динамізм, самоорганізація.Простежити основні сфери і ознаки суспільства та характер їх взаємозв’язку. З’ясувати різні підходи до проблеми типології суспільства, в західній соціології (Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм, Г. Ленські, Д. Белл, Т. Парсонс)..

Визначити зміст і структуру понять «соціальна взаємодія», «соціальний зв’язок», «соціальний контакт», «соціальні відносини», «соціальні інститути» та «соціальні спільності». Дати характеристику соціальному інституту як формі впорядкування, формалізації і стандартизації соціальних відносин, процесу його інституціоналізації та його етапів. Охарактеризувати функції і класифікацію соціальних інститутів (С. Ліпсет, Д. Ландберг). З’ясувати поняття дисфункції. соціальних інститутів.

Простежити основні аспекти соціальних спільнот їх різновиди (формальна – неформальна, проста - складна, мала - велика тощо) та історичні умови формування. Проаналізувати базові положення теорія класів і теорії стратифікації як методології соціального аналізу суспільства (К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокін, Р. Дарендорф, Т. Парсонс, Е. Райт, П. Бурдьє, Е. Гідденс) визначити особливості концепції П. Сорокіна щодо видів стратифікації. Визначити основні типи стратифікаційних систем в сучасній соціологічній науці, системні властивості стратифікацій.

З’ясувати поняття соціальної мобільності, її типи, види та форми, поняття інтергенераційної та інтрогенераційної мобільності її швидкості та інтенсивності.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Наведіть приклади еволюційних і революційних змін у різні періоди розвитку українського суспільства? Визначте їх наслідки?
 2. Що слід розуміти під терміном „модернізація суспільства”?
 3. Студентська молодь як соціально-професійна група: джерела формування та роль у сучасному українському суспільстві.
 4. Критерії соціальної стратифікації.
 5. Які соціальні зміни відбуваються в сучасній Україні?

Тема № 7-8:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.