Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Загальні положення


КИЇВ -КНЕУ- 2005

КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ У

ПОЛОЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

 


1. Вирішення завдань реформування вищої економічної освіти у відповідності до сучасних світових вимог та підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ринку праці, здатних до компетентної, відповідальної та ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів не можливі без підвищення ролі самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, посилення значущості професорсько-викладацького складу в розвитку навичок самостійної роботи, стимулюванні професійного зростання студентів та виховання їх творчої активності.

2. Мета даного положення — визначити основні засади організації і контролю самостійної роботи студентів (далі—СРС) та проведення індивідуально-консультативної (контактної) роботи викладачів зі студентами.

3. Завдання положення полягає у наступному:

· створити передумови для впровадження єдиного підходу викладачів до організації СРС та індивідуально-консультативної форми навчання;

· створити організаційно-методичні засади щодо розвитку у студентів мотивації до навчання, формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглиблення наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності;

· забезпечити умови для гармонійного творчого розвитку особистості студента в умовах індивідуалізації навчального процесу.

4. Вихідні складові даного положення відповідають вимогам чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що визначають організаційно-правові засади організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

І. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1.1. Загальні засади

1. Самостійна робота студента — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

2. СРС є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

3. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

4. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.

5. Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації (Наказ №261 від 29.04.2005р.) за такими об’єктами поточного контролю:

¨ для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

а) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) завдань;

¨ для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

 

1.2. Види самостійної роботи студентів.

1. З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид— самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — наукова робота;

ІV вид — стажування на підприємствах та в організаціях, педагогічна практика або практичні тренінги.

 

1.3. Форми самостійної роботи студентів.

1. Самостійна робота над навчальною дисципліною (курсом) для студентів може включати різні форми,які визначаються робочою навчальною програмою, в залежності від мети, завдань та змісту навчального курсу і, зокрема:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів встановлених обсягів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять;

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

- вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом;

- відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін;

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

- підготовка практикуму з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення;

- виконання індивідуальних завдань (написання реферату за заданою проблематикою; підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів по визначеній тематиці; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу; аналітичний розгляд наукової публікації; написання курсової роботи; написання дипломної роботи тощо) і т.ін.

1.1. Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.1.1.1. До індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з публікацій по тих чи інших проблемах, власних досліджень до олімпіад, конференцій тощо. Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та існуючих вимог щодо їх змісту.

1.1.2. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях).

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю та звітності за неї представлені в таблиці 1.

 

 


Таблиця 1

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю 1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 1.4. Написання контрольної роботи тощо
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу 2.2. Написання реферату(есе) за заданою проблематикою 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації   2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study) 2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення 2.6. Написання курсової роботи 2.7. Написання дипломної роботи   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР   2.2. Обговорення(захист) матеріалів реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі   2.5. Перевірка правильності виконання завдань   2.6. Захист курсової роботи 2.7. Захист дипломної роботи
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк 3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР
ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг
4.1. Проходження практичного стажування на підприємстві, педагогічної практики або участь в тренінгу Звітування за результатами стажування, педагогічної практики або оцінювання участі в тренінгу

 


1.4. Організація самостійної роботи студентів.

1. Перелік завдань для СРС (обов’язкових для виконання та за вибором студентів), форми її організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів») і включаються до Карти самостійної роботи студентів(див. Додаток).

2.Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС)є основою організації СРС з кожної дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

3.Карта самостійної роботи студентів має бути обов’язковою складовою робочої навчальної програми дисципліни та «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті університету.

4. Формуючи Карту самостійної роботи студентів, кафедра має чітко враховувати збалансованість СРС з іншими видами навчальної роботи, щоб не перевантажувати студента.

5. Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на перших заняттях повинні бути проінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з даного курсу — обов’язкових та вибіркових завдань, термінах їх виконання, кількості балів за кожен вид робіт, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студентів.

6. Всі завдання самостійної роботи студентів з кожної дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові.

6.1. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни.

6.2. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

7. До відома студентів має бути доведений наступний порядок планування та організації самостійної роботи:

7.1. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни, обов’язкові і вибіркові завдання та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студентів із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщені на сайті університету, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

7.2. Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

7.3. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність сумується з балами одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи.

8. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
УХВАЛЕНО | Земля как средство производства и пространственный базис развития общества. Вопросы для самостоятельной подготовки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 211; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.