Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу та подолання нефінансових ризиків


Теорія КСВ передбачає отримання прибутку відповідальними підприємствами. Компанія не може вважатися відповідальною, приносячи збитки своїм власникам. Проте, коли і як саме принесуть прибуток вкладені ресурси, які компанії вкладають у програми, розроблені в рамках стратегії КСВ, для багатьох менеджерів поки що залишається великим питанням.

Потенційні зиски, які може мати компанія від імплементації корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у свою бізнес-практику, наведено на рис. 4.4[4].

 

 

Рис. 4.4. Потенційні зиски, які може мати компанія від імплементації

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у свою бізнес-практику

 

Серед найчастіше згадуваних переваг впровадження програм КСВ, згадуваних в ] [3], є:

Покращення ефективності процесів — під час впровадження програм КСВ компанії виявляють приховані важелі підвищення ефективності, які інакше просто не можливо було побачити. Це особливо стосується технологічних процесів. Наприклад, якщо цілеспрямовано не шукати способів зменшення викидів, технології можуть змінюватись дуже повільно.

Підвищення мотивації та продуктивності працівників — оскільки всі працівники компанії водночас є громадянами, споживачами, батьками та мешканцями певного міста, турбота про громаду, про суспільство транслюватиметься в турботу про працівників. Психологічні фактори мотивації до роботи є дуже важливими для будь-якої організації.

Зростання вартості нематеріальних активів — підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії, зменшення ризиків від можливої втрати ринків, покращений доступ до нових ринків завдяки кращій репутації, — впровадження активної політики у сфері КСВ становить реальну вигоду для компаній, якщо стратегія комунікації КСВ підтверджена реальними кроками компанії

Наприклад, за даними аудиторської компанії «Ернст энд Янг»[5] «Управління корпоративною відповідальністю», проведеному з представниками 31 компанії, які працюють в 20 галузях, організації, зайняті у сфері виробництва споживчих товарів і роздрібної торгівлі, засвідчують, що пильна увага до КСВ допомагає їм укріпити вартість торгової марки. Компанії прагнуть завоювати лідируюче положення на так званому етичному ринку, сукупна ціна якого оцінювалася в 29,9 млрд. фунтів стерлінгів в 2005 році і перевищила 32,3 млрд. фунтів стерлінгів в 2007 році. Інший сектор, зміна в якому істотно впливає на поведінку компаній, - ринок фінансових послуг.За даними Європейського форуму соціальних інвестицій (European Social Investment Forum), тільки на європейському ринку активи загальною вартістю в 1 трлн. фунтів стерлінгів управляються на принципах соціальної відповідальності, причому з вказаної суми активи вартістю 781 млрд. фунтів стерлінгів доводяться на ринок Великобританії.

Етапи формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства в контексті удосконалення розвитку бізнесу показано на рис. 4.5. [6]

Структурна модель етапів формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства представлена у вигляді шести взаємопов’язаних блоків, що дозволяє забезпечити гнучкість управління підприємством та створити умови для безперервного підвищення ефективності формування та реалізації корпоративної соціальної відповідальності підприємства. В результаті створюються умови для постійного вдосконалення та оптимізації заходів, що розробляються та реалізуються на підприємстві у даній сфері, вчасної ідентифікації та врахування сигналів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства.

Наголошуючи на економічних вигодах соціальної відповідальності підприємства, треба зазначити, що ці вигоди найбільш яскраво проявляються в таких сферах, як фінанси, маркетинг й продажі, управління персоналом. Окрім цього, слід зазначити цінність заходів соціальної відповідальності в такій області як управління ризиками. Вигода характеризується створенням стабільного бізнес середовища, зниженням операційних ризиків, створенням позитивного іміджу, зміцненням довіри, збільшенням капіталізації, зростанням фінансових показників, підвищенням продуктивності праці, розвитком інновацій, що сприяє зростанню ринку та ін. Частково оцінити такі вигоди можна, розраховуючи показники окупності інвестицій, що спрямовані на соціальні програми; показник ефективності благодійної допомоги й інших соціальних програм у порівнянні з ефективністю реклами, стимулюванням продажів та ін. й показники процесу реалізації соціальних програм [5].

 

Рис. 4.5. Етапи формування корпоративної соціальної відповідальності

 

Важливим економічним ефектом від впровадження СВ-стратегій є зменшення ризику невизначеності за допомогою налагодженої системи управління нефінансовими ризиками. Нефінансові ризикице ризики, пов’язані з подіями нефінансового походження. Оцінювання таких ризиків є доволі складною справою. Загальну характеристику таких ризиків в контексті розвитку КСВ наведено в табл.. 4.2.

Таблиця 4.2

Характеристики нефінансових ризиків в контексті розвитку КСВ

Вид нефінансового ризику Характеристики нефінансових ризиків Різновиди нефінансових ризиків
Стратегічний ризик   Ризик, що виникає внаслідок рішень, ухвалених чи не ухвалених у процесі управління бізнесом. Зовнішній: використання чи невикористання ділових можливостей, вихід на ринки або вихід з ринків, розробка продуктів для обслуговування ринків, співпраця чи відхилення співпраці з бізнес-партнерами. Внутрішній: виникає внаслідок ухвалення таких рішень, як, наприклад, параметри кредитного ризику, розподіл інвестиційного портфелю та маркетингові ініціативи.
Операційний ризик Потенційні прямі або непрямі втрати, що виникають через неадекватність або відмову внутрішніх процесів, людей або систем, або через зовнішні події (Базельська угода)   Внутрішнє шахрайство Зовнішнє шахрайство Практика наймання на роботу та безпека на робочому місці Клієнти, продукти та практика діяльності Пошкодження фізичних активів Порушення бізнесу та відмова систем Виконання, поставка, управління процесом Ризик втрати репутації
Політичний ризик Міра очікуваної невдачі політичної діяльності, яка визначається як співвідношення ймовірності неуспіху вжитих заходів та ступеня несприятливих наслідків, викликаних реалізацією прийнятих політичних рішень. Для компанії - це ситуація неминучого вибору стратегії КСВ між кількома варіантами дій: менш привабливими, але більш надійними й більш привабливими, але менш надійними.
Соціальний ризик Ймовірні події, які породжуються об’єктивними соціально-значимими причинами і призводять до втрати заробітку особи, зниження доходів нижче прожиткового мінімуму, необхідності в медичній допомозі та інших соціальних послугах.   Страхові та нестрахові соціальні ризики
Кадровий ризик Ризики, пов’язані з ймовірністю реалізації антропогеннихзагроз, тобото таких, джерелом яких є поведінка людей, передусім тих, що працюють в компанії. Випадкові Цілеспрямовані
Екологічний ризик Вірогідність навмисних або випадкових, поступових та катастрофічних антропогенних змін існуючих природних об'єктів, факторів та екологічних ресурсів.
Ризик дотримання Виникає через потенційну можливість того, що порушення законів та нормативних актів призведе до несприятливих ухвал за позовами або вжиття регулятивних санкцій, наприклад, у формі грошових штрафів, і негативно вплине на спроможність установи досягати поставлені перед собою бізнесові цілі.
Юридичний ризик Виникає через необхідність для установи проводити свої операції у відповідності з юридичними принципами ведення бізнесу та контрактного права, що застосовуються в усіх юрисдикціях, у яких установа веде свою діяльність, а також через можливість того, що недотримання таких юридичних вимог призведе до неможливості виконання договорів, судових процесів та інших несприятливих наслідків.
Регулятивний ризик Ризик несприятливих змін у законодавчих або нормативних актів, які можуть несприятливо вплинути на діяльність установи або її конкурентоспроможність.

 

Управління нефінансовими ризиками повинно бути скероване на формування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на засадах компетентності, екологізму та етичних цінностей. Визначаючи нефінансові ризики як ризики недосягнення мети підприємства, зумовлені поведінкою ключових груп впливу, в межах загальної стратегії СВ необхідно налагоджувати постійну роботу щодо виявлення та регулювання взаємодії із заінтересованими сторонами, кожна з яких виявляє стосовно бізнесу економічні, правові, етичні очікування. Згідно з А. Керолом, ефективність СВ-стратегій залежить від відповідального відношення підприємства щодо цих очікувань та адекватної відповіді на них. Важливо відзначити, що побудова такої стратегії повинна опиратися на загальноприйняті міжнародні стандарти і методики організації процесів управління як фінансовою, так і нефінансовою складовою та ґрунтуватися на таких основних заходах: збалансований облік позицій та очікувань груп впливу; взаємовигідна співпраця; ведення нефінансової звітності та діалог із громадськістю. Стратегія розвитку соціально відповідальних ініціатив підприємства повинна орієнтуватися на визначення основних прав заінтересованих осіб та заохочення активної співпраці між ними і компаніями у забезпеченні довготривалого та збалансованого розвитку.

«Соціальна відповідальність ставатиме частиною стратегії більшої кількості компаній (приватних і державних, закритих і публічних), розглядатися наглядовими радами і упроваджуватися на основі довгострокових планів. Такі стратегії обов'язково враховуватимуть національні і міжнародні пріоритети соціально-економічного розвитку, міжнародні тенденції (зокрема, галузеві) і якнайкращі напрацювання щодо впровадження. У свою чергу, фінансово-кредитні інституції і ринки капіталів (зокрема, міжнародні) враховуватимуть критерії соціальної відповідальності в нашій державі, фінансово стимулюючи соціально відповідальні компанії з України і в Україні».

В.Воробей і І.Журовськая, експерти Співтовариства

Соціально Відповідальний Бізнес

Краще і ширше впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу українськими компаніями може допомогти створити нові ринки в Україні і за її межами, допомогти вирішити соціальні і екологічні проблеми, поліпшити доступ компаній з українським капіталом до міжнародних. А це величезні переваги, до яких необхідно прагнути, щоб розробити і утілити українські стандарти системи управління соціальною відповідальністю.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання 1. Сутність соціальної відповідальності як засадничої стратегії корпоративного управління в компанії | Питання 3. Підвищення ефективності діяльності з СВ через Раду директорів

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 3132; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.