Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови виникнення і основні стадії конфлікту

Категорія «соціальний конфлікт» охоплює дуже великий спектр соціальних явищ – від конфронтації великих соціальних груп, які визначають макросоціальні зміни, до зіткнень в середині окремих колективів, між окремими індивідами.

Конфлікт як соціальне явище. Класифікація конфлікту

План

Тема: Соціологія конфлікту

Питання для самоконтролю.

 

1. Які компоненти складають систему освіти як соціальний інститут?

2. В чому полягає об’єкт і предмет соціальної освіти ?

3. Які соціальні функції в суспільстві виконує освіта? Розкрийте їх сутність.

4. Що уявляє собою сучасна система освіти в Україні?

5. Які найважливіші проблеми мають місце сьогодні в системі освіти?

6. Розкрийте сутність стратегії освіти в Україні.

 

 

1. Конфлікт як соціальне явище.

2. Умови виникнення і основні стадії конфлікту.

3. Класифікація конфліктів.

4. Шляхи і способи розв’язання конфліктів.

 

Однією з основних форм соціальної взаємодії є конфлікт.

Термін "конфлікт" (від латинського conflictus) означає "зіткнення". Конфлікт виникає тоді, коли соціальне благо (гроші, влада, престиж та ін.) не можна розділити.

Конфліктце зіткнення протилежних цілей, позицій, поглядів суб'єктів соціальної взаємодії, які усвідомлюють суперечливість своїх інтересів.

Засновниками соціології конфлікту є американський соціолог Л. Козер «Функції соціального конфлікту» (1956), німецький – Р. Дарендорф «Класи і класовий конфлікт в індустріальному суспільстві» (1959) і англійський вчений Дж. Рекс «Головні проблеми соціологічної теорії» (1961).

Безконфліктного розвитку соціальних систем (від суспільства до особистості) не існує, тому, проблематика конфлікту досліджується у рамках спеціальної соціологічної теорії – соціології конфлікту.

Соціологія конфліктуце галузь соціології, яка вивчає природу, механізми виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв'язання соціальних конфліктів.Предмет соціології конфлікту: з'ясування соціальної природи та сутності конфліктів, принципів їх діагностики; соціологічний аналіз конфліктів, їх типологія та класифікація; визначення способів подолання та механізмів управління соціальними конфліктами.

Які функції виконують конфлікти у житті суспільства?

До позитивних функцій конфліктів відносять:

соціально-діагностичну – виникнення конфліктів свідчить про недоліки у функціонуванні соціальних організацій, поглиблення суспільних протиріч;

регулюючу – конфлікти створюють і підтримують у суспільстві соціальну рівновагу, забезпечують баланс сил у структурах влади й управляння;

інтегративну – участь у конфлікті сприяє консолідації людей, які захищають спільні інтереси, формуванню їх зацікавленості у співпраці;

інноваційну - конфлікти сприяють оновленню соціальних відносин, утвердженню нових норм та цінностей;

комунікативну – пошук шляхів розв'язання конфлікту забезпечує взаємопристосування його учасників, спільне вироблення взаємоприйнятних рішень;

соціально-психологічну – конфлікти сприяють зняттю психологічної напруги, виходу негативних емоцій.

До негативних функцій конфліктів відносять:

дестабілізуючу – деструктивні конфлікти призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського порядку, застосуванню насильницьких методів розв'язання існуючих проблем;

надлишково-витратну – конфлікти потребують додаткових матеріальних, часових, моральних (емоційних) ресурсів для вирішення проблем;

дезорганізуючу – конфлікти уповільнюють та ускладнюють процеси прийняття рішень, відволікають від виконання поточних планових завдань, порушують ритм та ефективність діяльності.

 

Конфлікт – модель поведінки з особливим розподілом ролей, послідовністю подій, засобами відбиття поглядів та ціннісних орієнтацій, мотивацій і формами відстоювання інтересів.

1. Суб'єкти конфлікту (конфліктуючі сторони) – це безпосередні учасники конфлікту, які складають основні структурні елементи будь-якого конфлікту, оскільки своїми діями вони породжують сам конфлікт.

Суб'єктами конфлікту виступають або окремі індивіди, або соціальні групи та спільноти, що з них складаються. За суб'єктами можна виділити наступні види конфліктів:

– між окремими особистостями – міжособистісні;

– між окремою особистістю та групою – особистісно-групові;

– між групами – міжгрупові.

2. Предмет конфлікту є змістовною характеристикою конфлікту. Це сукупність характеристик об'єкту конфлікту.

Американський соціолог Л. Козер, називає чотири головні фактори конфлікту: влада, статус, перерозподіл доходів (ресурсів), переоцінка цінностей.

До ресурсів відносять все те, що може бути ефективно використано для задоволення потреб суб'єкта – фінанси, техніка, технології, земля та її надра, тощо (матеріальні ресурси), а також культура, наука, освіта та інші види духовних ресурсів.

Статус, як об'єкт боротьби між учасниками конфлікту, є умовою її забезпечення. Саме від статусу залежить, яким – рівноправним або нерівноправним – буде положення суб'єкта у суспільстві, серед інших соціальних Суб'єктів, наскільки вільними або примусовими будуть його взаємини з ними, у якій мірі буде збережене або принижене його почуття людської гідності.

Цінності, які у даному випадку розуміються у вузькому сенсі: як те, що є принципово важливим для певного соціального суб'єкта та його життєдіяльності. Конфлікти на ґрунті цінностей виникають, як правило, на ґрунті примусового нав'язування їх одним соціальним суб'єктом іншому.

3. Причина і привід конфлікту відрізняються від предмету конфлікту.

Основними причинами конфліктів є:

– соціальна нерівність: споконвічний розподіл людської спільноти, соціальних груп та колективів на тих, хто керує, приймає рішення, і тих, хто змушений підкорятися і виконувати накази згори. Люди завжди очікують влади, яка здатна розв'язати усі їхні проблеми, але такі очікування ніколи не можуть бути задоволеними.

обмеженість ресурсів, на володіння якими висувають претензії. Людям властиво завищувати свій особистий внесок у загальні результати діяльності, у зв'язку з чим будь-який розподіл ресурсів на будь-якому рівні може призвести до конфлікту.

невідповідність реальної дійсності суб'єктивним уявленням про неї. Це конфлікти, що пов’язані зі свідомістю людей.

етнічна або релігійна нетерпимість, ідеологічна зашореність.

причини психологічного характеру: агресивність, почуття ненависті, заздростітощо.

розходження у поглядах або інтересах: такі розходження зводяться переважно до боротьби за ресурси.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система освіти в Україні. Стратегія освіти | Класифікація конфліктів

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.