Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив величини сплаченого податку з надзвичайного прибутку (ПНП)
Вплив величини сплаченого податку на прибуток (ПП).

Вплив зміни розмірів фінансових витрат (ФВ) (фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати).

Вплив зміни розмірів фінансових доходів (ФД)(дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи).

Розрахунок впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибутку визначається формулою:

ЧПфд = - [(ДУК1+ІФД1+ІД1)-(ДУК0+ІФД0+ІД0)],

де ∆ЧПфд — зміна чистого прибутку за рахунок зміни фінансових доходів.

Для розрахунку впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибут­ку можна скористатися формулою:

ЧПфВ = - [(ФВ1 +ВУК1 +ІВ1)- (ФВ0+ВУК0+ІВ0)],

де ∆ЧПфв - зміна чистого прибутку за рахунок зміни фінансових витрат.

У цьому випадку справедлива формула:

ЧППП= - (ППІ-ПЩ),

де ∆ЧППП - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплаченого податку на прибуток.

Вплив зміни розмірів надзвичайних доходів (НД) визначаємо за формулою:

ЧПнд=НД1-НД0

де ∆ЧПнд - зміна чистого прибутку за рахунок зміни надзвичайних доходів.

Вплив зміни розмірів надзвичайних витрат (НВ) визначаємо за формулою:

ЧПНВ= - (HB1-HB0)

де

ЧПнв - зміна чистого прибутку за рахунок зміни надзвичайних витрат.

У цьому випадку має місце формула:

ЧППНП=-(ПНП1-ПНП0),

де ∆ЧППНП - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплачено­го податку на прибуток.

Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати, отримані після здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності і фінансові результати, отримані в результаті надзви­чайних подій. Така класифікація фінансових результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку показників прибутко­вості (рентабельності) підприємства.

Рентабельність - це показник, який характеризує економічну ефек­тивність. Економічна ефективність - відносний показник, що порівнює от­риманий ефект із витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяль­ності підприємства. Від цього насамперед залежить вибір оціночного показ­ника (прибутку), що використовується в розрахунках. Найчастіше викорис­товується чотири різних показники: валовий прибуток (ряд.050 ф.2), операційний прибуток (ряд. 100 ф.2), прибуток до оподаткування (ряд. 170 ф.2), чистий прибуток (ряд.220 ф.2).

Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватися при аналізі, не існує. Тому зростання усіх показників рентабельності в ди­наміці за періоди звітності розглядається як позитивна тенденція

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.