Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ

Планування - це наукове передбачення перспектив розвитку підприємства, засноване на знанні дії економічних законів. Воно одночасноє засобом впровадження науково розроблених перспектив і активного впливу на всі процеси, що відбуваються в ході виробництва і збуту конкурентноздатної продукції.

ПЛАНУВАННЯ - це процес встановлення цілей підприємства та вибору найефективніших способів їх досягнення

Планування як функція управління

Тема 12. Планування діяльності підприємства

 

1. Планування як функція управління.

2. Специфічні принципи планування.

3. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

4. Система планів підприємства.

5. Стратегічне планування на підприємстві: сутність, основні етапи, методи вибору стратегії підприємства.

6. Тактичне й оперативне планування діяльності підприємства.

7. Проблеми вдосконалення системи планування за умов ринкової системи господарювання.

8. Бізнес-планування: сутність і призначення.

 


 

 

 

 

Мета планування - ліквідувати негативний вплив на підприєм­ство мінливості середовища, в якому воно функціонує

Фаза постановки проблеми

Фаза пошуку альтернативних рішень
Фаза оцінювання альтернатив
Фаза прийняття рішення
Фаза реалізації рішення
Фаза контролю за виконанням рішення

 

Перша фаза — постановка проблеми. Сутність її полягає у ви­значенні завдання, що вимагає вирішення (проблеми). Для цього порівнянням фактичного стану з бажаним виявляють проблему; аналізують причини, що її викликали; з'ясовують і визначають загальні цілі, що є значущими для постановки проблеми на рівні підприємства, а також деталізовані задачі та підзадачі для її розв'язання з урахуванням наявних обмежень.

Друга — пошук альтернативних рішень. На цій фазі визнача­ють можливі дії (альтернативи): підбирають варіанти можливих рішень; формують уявлення про вплив чинників за кожною з альтернатив і спільних для них усіх; вибирають ті альтернативи, що підлягають докладному вивченню.

Третя фаза — оцінювання. Тут оцінюють альтернативи за критерієм досяжності ними найважливіших цілей; оцінюють аль­тернативи в аспекті їхнього впливу на досягнення цілей за умов передбачуваності, а також за умов неоднозначних очікувань май­бутньої ситуації в зовнішньому середовищі; моделюють наслідки реалізації альтернатив за умови зміни самих цілей та обмежень.

Четверта — прийняття рішення. На цій фазі вибирають альтер­нативу, що підлягатиме реалізації: зіставляють і аналізують оці­нені альтернативи, ураховують результати моделювання; виби­рають для реалізації одну з альтернатив, що забезпечує досяг­нення мети найбільшою мірою.

П'ята — реалізація. Для здійснення обраної альтернативи до­кладно розробляють план реалізації; віддають розпорядження про реалізацію, і вона розпочинається.

Шоста— контроль. На цій фазі з'ясовують успіх реалізації: визна­чають результати виконання плану; порівнюють фактичні резуль­тати із запланованими; аналізують результати відхилень; у разі по­треби приймають рішення про новий цикл розгляду проблеми.

Змістове наповнення окремих фаз процесу управління є різ­ним, але серед них слід виокремити фази 1—4 як суто управлін­ські, що утворюють комплекс операцій з підготовки рішення. Щодо фаз 5—6, то вони значною мірою належать до сфери опе­ративних рішень, пов'язаних із реалізацією поставлених завдань.

Викладений вище методологічний підхід до процесу управ­ління дає змогу уточнити місце планування як функції управління підприємством. Плануванням у широкому розумінні слід вважати процес прийняття управлінських рішень, які пов'язані з майбу­тніми подіями та здійснюються на основі систематичної підго­товки. За своїм змістом це фази 1—4, а саме: систематична поста­новка цілей і підготовка необхідних для їх здійснення заходів.Планування у вузькому розумінні можна визначити лише як підготовку рішень (фази 1—3). Якщо ж рішення приймають без їх систематичної підготовки, інтуїтивно, то цей процес охоплює частково фази 1, 2, фазу 4. Фази реалізації та контролю виконан­ня рішень (фази 5, 6) тісно пов'язані зі здійсненням плану й за своїм змістом частково теж належать до планування в широкому розумінні.


 

 


Основними принципами планування є:

1) необхідність- обов'язкове використання планів при вико­нанні будь-якого виду трудової діяльності; особливо актуальний в умовах вільних ринкових відносин, оскільки його дотримання від­повідає сучасним економічним вимогам раціонального використан­ня обмежених ресурсів на підприємстві;

 

2) єдність- передбачає розроблення загального плану соціально-економічного розвитку підприємства; на його виконання мають бути спрямовані часткові плани виробничих підрозділів і функціональних служб; єдність планів передбачає спільність економічних цілей і взаємодію різних підрозділів підприємства на горизонтальному та на вертикальному рівнях управління і планування;

 

3)безперервність- полягає в тому, що на кожному підприємстві процеси планування, організації й управління виробництвом є взаємопов'язаними і повинні здійснюватися постійно і без перерв; на зміну одному плану приходить інший, один товар змінюється іншим на вимогу ринку. Крім того, неперервність планування означає поступовий перехід від стратегічних планів до тактичних, а від них -до оперативних;

 

 

4)оптимальність- багатоваріантність планів, які передбачають розроблення альтернативних варіантів досягнення поставленої мети та вибір оптимального з них;

 

5)гнучкість- передбачає можливість коригування планових показників і координації планово-економічної діяльності підприємства; постійні зміни в техніці, технології, організації виробництва, коливання попиту, зміна цін і тарифів тощо спричиняють необхідність відповідних поправок у різних планах;

 

6)точність- врахування при складанні планів певного ступеня точності передбачень і розрахунків, яка залежить від рівня невизначеності зовнішніх умов господарювання; ступінь точності планів може бути різним, він визначається використовуваними системами і методами планування; при оперативному і короткостроковому плануванні необхідний високий ступінь точності планових показників, при стратегічному і довгостроковому плануванні можна обмежитись наближеними розрахунками;

 

 

7) принцип участі- кожен працівник підприємства має бути учасником планової роботи незалежно від функції і посади; плани підприємства мають перетворюватись на особисті плани кожного працівника; це сприяє підвищенню мотивації до праці, формуванню корпоративного руху, посилює довіру до планування як ефективного важеля управління;

 

 

8) ефективність- вимагає розроблення такого варіанта виробництва, який за існуючих обмежень ресурсів забезпечує одержання найбільшого економічного ефекту.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особенности потребительского спроса | КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1209; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз продуктивності за допомогою теорії планування в реальному часі й аналізу послідовності подій
 2. Андрагогічні принципи навчання.
 3. Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.
 4. Визаначення загартування. Принципи загартування
 5. Водневий електрод. Будова, принципи роботи, призначення
 6. Гельсінкський процес. Підписання Заключного акта НБСЄ. Основні принципи Гельсінкського акта та його історичне значення.
 7. Головними принципами демократії є принцип суверенітету народу,який реалізується через принципи «більшості» і «представництва»тапринцип політичного плюралізму.
 8. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування та програмування
 9. Договірні принципи торговельних операцій міжнародних корпорацій
 10. Етапи складання стратегічного планування
 11. Загальна характеристика судової влади в Україні. Принципи правосуддя.
 12. Загальні принципи будови, конструктивні характеристики снарядів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.