Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи аналізу асортименту та номенклатури продукції підприємства

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для проведення повноцінного аналізу асортименту та номенклатури продукції є доцільним поєднання кількох відомих і універсальних методів, які можливо адаптувати до ситуації на конкретному підприємстві. Результати аналізу продуктового портфеля, отримані за різними методами, порівнюються між собою і на підставі отриманої інформації формуються пропозиції щодо змін та удосконалення асортименту.

Найбільш поширеними методами аналізу асортименту та номенклатури є:

1. Метод аналізу за матрицею БКГ.

2. Метод Дібба-Сімкіна.

3. АВС-аналіз.

4. Рейтинговий аналіз асортименту підприємства.

Матриця БКГ будується за двома факторами (звідси і її назва двофакторна модель): за співвідношенням темпів зростання ринку (обсягів збуту) та відносної ринкової частки щодо найбільшого конкурента. Будується у вигляді матриці.

Поле матриці ділиться на чотири зони (рис.4.1). Це:

· Зона «Важкі діти»(або «Знаки питання» чи «Дикі кішки»);

· Зона «Зірки»;

· «Дійні корови»; та

· Зона «Собаки» (або «Кульгаві качки»).

 

Зростання ринків збуту, %

 
 

 


30 «Зірки» «Знаки питання»

 

 

«Дійні корови» «Собаки»

 

 

-10 Відносна ринкова частка

2,0 1,5(1) 0

 

Рис. 4.1. Матриця Бостонської консультативної групи

Як бачимо напрямок руху успішних асортиментних позицій здійснюється проти часової стрілки.

Група «Важкі діти» — це ті асортиментні позиції, які діють на швидкозростаючому ринку збуту, але не мають на ньому конкурентних переваг (їх ринкова частка невелика). Як правило, це асортиментні позиції, які перебувають на початковій стадії життєвого циклу і тому вимагають великих фінансових витрат. Найважливіше питання, яке необхідно вирішити щодо групи «Важкі діти», — чи є можливість у підприємствах збільшити їх ринкову частку. На основі аналізу сильних і слабких позицій підприємства маркетолог шукає можливість надбання конкурентних переваг для групи «Важкі діти».

Якщо такої можливості немає, то необхідно виключити групу «Важкі діти» зі складу портфеля бізнесу підприємства.Група «Зірки»— це ті асортиментні позиції підприємства, які є ринковими лідерами. Вони приносять підприємству певний прибуток, але потребують ще більших капіталовкладень. Підприємство може і не мати «Зірок» у складі свого товарного асортименту. Якщо ріст ринку уповільнюється, «Зірка» перетворюється на «Дійну корову».

Група «Дійні корови»— це асортиментні позиції підприємства, які досягли фази зрілості і приносять великі прибутки за незначних потреб у фінансуванні (оскільки ринок звужується, а не зростає). Асортиментна позиція «Дійна корова» може утворитися із групи «Зірки», якщо ринок її збуту звужується, але підприємство не втрачає конкурентних переваг. Висока ринкова частка асортиментних позицій «Дійна корова» є причиною переваг підприємства у сфері витрат, за рахунок великих прибутків цих асортиментних позицій здійснюється фінансування груп «Зірки» та «Важкі діти». Чим більше у підприємства асортиментних позицій «Дійна корова», тим кращі у нього фінансові можливості. Але якщо підприємство почне втрачати конкурентні переваги на ринку «Дійних корів», постане необхідність вкладати великі кошти в зміцнення їхніх ринкових позицій, інакше така асортиментна позиція «Дійна корова» може перетворитися на «Собаку».

«Собаки»– такі асортиментних позицій підприємства, які перебувають на стадії спаду і не мають конкурентних переваг (їхня ринкова частка невелика). Вони приносять незначний прибуток підприємству, який рекомендується інвестувати в розвиток «Важких дітей» або підтримання «Зірок». Якщо «Собака» потрапляє в зону збитків, необхідно вирахувати її зі складу товарного асортименту підприємства.

Існують декілька різновидностей матриці БКГ:

· Класична матриця БКГ – будується за співвідношенням темпів зростання ринку та відносної ринкової частки щодо найбільшого конкурента. Це та матриця, яка була нами вищерозглянута.

Матриця БКГ є класичним універсальним інструментом для аналізу товарного асортименту та номенклатури підприємства. Але часто буває неможливо побудувати класичну матрицю БКГ, з причини відсутності необхідних даних і виникнення труднощів у визначенні частки ринку конкурентів і т.д. Тому були розроблені і знайшли широке застосування видозмінені матриці БКГ. Ними стали модифікована та адаптована матриці.

· Модифікована матриця БКГ розроблена та запропонована викладачами кафедри маркетингу нашого університету. Будується за співвідношенням темпів зростання обсягів продажів та рентабельності продукції;

· Адаптована матриця БКГ – будується за співвідношенням темпів росту продажівпо відношенню до попереднього періоду та частки обсягу продажів СГП у загальному обсязі продажів підприємства.Темпи росту продажіврозраховуються як відношення обсягу продажу даного продукту за поточний період до обсягу продажів цього ж продукту за попередній період. У випадку, якщо товар не був присутній в асортименті компанії в минулому році, рекомендується темпи його росту брати за 100%.

Передбачається, що ефективність застосування адаптованої матриці БКГ в ситуації нераціональної структури асортименту значно знижається. Тобто, якщо за розрахунком коефіцієнта раціональності структури асортименту, структура асортименту визнається як нераціональна, доречно застосовувати модифіковану матрицю.

Обидві видозмінені матриці будуються на підставі внутрішньої інформації компанії і дозволяють зробити повноцінний аналіз і висновки.

Інтерпретація результатів аналізу товарногоасортименту та номенклатури фірми за матрицею БКГ дає можливість оцінити ступінь збалансованості товарного портфеля підприємства.

Товарний портфель вважається збалансований, якщо:

· частка асортиментних позицій із групи «Дійна корова» є не меншою ≥, ніж 45-50 %;

· частка асортиментних позицій із групи «Зірка» є не меншою ≥, ніж 20-30 %;

· частка асортиментних позицій із групи «Важкі діти» є не меншою ≥, ніж 20-15 %;

· частка асортиментних позицій із групи «Собака» не перевищує ≤ 5 %.

Товарний портфель вважається НЕ збалансований, якщо:

· в асортиментному портфелі відсутні (або їхня частка незначна) товари, що є джерелами фінансування для компанії (товари із групи «Дійна корова»);

· немає чи недостатньо нових товарів (із групи «Важкі діти»).

Незбалансованість товарного портфеля – це розповсюджена проблема великих і середніх компаній, як виробничих, так і торгівельних.

Іншим двофакторним методом аналізу товарного асортименту та номеклатури є метод Дібба-Сімкіна.

Для аналізу асортименту за методом Дібба-Сімкіна використовуються дані про динаміку продаж і собівартості продукції (що включає тільки змінні витрати, без урахування постійних витрат).

По осі Y відкладаються темпи приросту обсягів реалізації товару у вартісному виразі.

По осі Xпитому вагу фінансового внеску конкретного товару у покриття загальних витрат.Отже у матриці Дібба-Сімкіна необхідно розрахувати фінансовий внесок асортиментної групи в покриття витрат (маржинальний прибуток).

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2742; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.