Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація фінансових ризиків

Класифікаційна ознака Складові класифікації
За видами     1) ризик зниження фінансової стійкості; 2) ризик неплатоспроможності; 3) інвестиційний ризик; 4) інфляційний ризик; 5) відсотковий ризик; 6) валютний ризик; 7) депозитний ризик; 8) кредитний ризик; 9) податковий ризик; 10) структурний ризик; 11) криміногенний ризик; 12) інші види ризику.
За характером об’єкту 1) ризик окремої фінансової операції; 2) ризик різних видів фінансової діяльності; 3) ризик фінансової діяльності підприємства вцілому.
За сукупністю досліджуваних інструментів 1) індивідуальний фінансовий ризик; 2) портфельний фінансовий ризик.
За комплексністю дослідження 1) простий фінансовий ризик; 2) складний фінансовий ризик.
За джерелами виникнення 1) зовнішній або систематичний ризик; 2) внутрішній або несистематичний ризик.
За фінансовими наслідками 1) ризик економічних втрат; 2) ризик втраченої вигоди; 3) ризик, що впливає як на економічні втрати так і додаткові доходи.
За характером прояву в часі 1) постійний фінансовий ризик; 2) тимчасовий фінансовий ризик.
За рівнем фінансових втрат 1) ризик в межах допуску; 2) критичний ризик; 3) катастрофічний ризик.
За можливістю передбачення 1) прогнозований ризик; 2) не прогнозований ризик.

Продовж. табл. 1

За можливістю страхування 1) ризик, що піддається страхуванню; 2) ризик, що не піддається страхуванню.
Стосовно самої діяльності 1) ризик активної діяльності; 2) ризик пасивного очікування.
За ступенем обґрунтованості рішень 1) виправданий ризик; 2) невиправданий ризик.

 

При аналізі ризику слід виділяти їх види, для того щоб уникнути подвійного рахунку. Однак тут існує ряд проблем:

- одні й тіж самі фактори можуть впливати на зростання чи зменшення різних видів ризику по-різному;

- ризики, що входять в одну з класифікаційних груп можуть включати ризики інших класифікаційних груп. Наприклад: ризики виділені за видами можуть входити до складу класифікації ризиків за сукупністю досліджуваних інструментів;- один і той же ризик може розглядатись як зовнішній так і внутрішній. Наприклад: інвестування за рахунок власних коштів, зокрема амортизаційних відрахувань, - внутрішній ризик підприємства, однак оскільки амортизаційна політика встановлюється єдина в масштабах держави – зовнішній ризик.

Класифікація ризиків за видами – є основним параметром їх диференціації в процесі здійснення управління, а тому зупинимось більш детально на цих ризиках.

Ризик зниження фінансової стійкості – ризик пов'язаний з недосконалістю структури капіталу (надмірною долею використання запозичених коштів), що породжує незбалансовані позитивні та негативні грошові потоки підприємства по обсягам.

Ризик неплатоспроможності (ризик незбалансованої ліквідності) – зниження рівня ліквідності оборотних активів, що породжує розбалансованість позитивних та негативних грошових потоків підприємства в часі.

Інвестиційний ризик характеризується можливістю виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Види інвестиційного ризику:

- ризики реального інвестування (ризик несвоєчасної підготовки інвестиційного проекту, несвоєчасного виконання проектно-конструкторських робіт, несвоєчасне виконання будівельно-монтажних робіт, несвоєчасне відкриття фінансування по проекту, втрата інвестиційної привабливості проекту в зв’язку з можливим зниженням його ефективності);

- ризик фінансового інвестування (втрата капіталу).

Інфляційний ризик характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу, а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій. Оскільки даний вид ризику в сучасних умовах носить постійний характер та супроводжує всі фінансові операції йому потрібно приділяти значну увагу.

Відсотковий ризик характеризується зміною процентної ставки на фінансовому ринку (як депозитної так і кредитної). Причиною даного ризику є: зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових коштів. Негативна дія даного ризику в акціонерних підприємствах проявляється в емісійній діяльності, зокрема емісії акцій та облігацій, в його дивідендній політиці, в короткострокових фінансових вкладах.

Валютний ризик – ризик властивий підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти (підвищення курсу іноземної валюти призводить до програшу підприємства, що імпортує сировину та матеріали, зниження курсу іноземної валюти по відношенню до національної призводить до фінансових втрат підприємства, що експортує готову продукцію).

Депозитний ризик – ризик можливості неповернення грошових вкладів (непогашення депозитних сертифікатів). Він зустрічається досить рідко та пов’язаний з невірною оцінкою та невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій.

Кредитний ризик – має місце в фінансовій діяльності підприємства при створенні товарного або споживчого кредиту покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за готову продукцію.

Податковий ризик – залежить від можливості введення нових видів податків, змін в податковому кодексі стосовно ставок оподаткування, умов здійснення податкових платежів, відміни податкових пільг тощо. Даний вид ризику для підприємства є непередбачуваним та здійснює значний вплив на фінансову діяльність підприємства.

Структуриний ризик – неефективне фінансування поточних витрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в їх загальній сумі. Високий коефіцієнт операційного левериджу при неблагоприємних змінах кон’юнктури ринку та зниженні валового об’єму позитивного грошового потоку по операційній діяльності призводить до значних темпів зниження суми чистого грошового потоку за цим видом діяльності.

Кримінальний ризик – ризик, що проявляється в формі об’яви партнерами фіктивного банкрутства, підробці документів, викрадення окремих видів активів.

Інші види ризиків – ризики стихійних лих та інші аналогічні форс-мажорні ризики. Дана група багаточисельна, однак по можливості виникнення або рівню фінансових втрат вона незначна для підприємства.

Класифікація ризиків за характером об’єкту:

- ризик окремої фінансової операції – характеризує в комплексі весь спектр видів фінансових ризиків властивих певній фінансовій операції;

- ризик різних видів фінансової діяльності – характеризує в комплексі весь спектр видів фінансових ризиків властивих певній фінансовій діяльності (ризик інвестиційної, фінансової та операційної діяльності);

- ризик фінансової діяльності підприємства вцілому – характеризується комплексом різних видів ризиків властивій фінансовій діяльності підприємства, визначається організаційно-правовою формою його діяльності, структурою капіталу, складом активів, співвідношенням постійних та змінних витрат тощо.

Класифікація ризиків за сукупністю досліджуваних інструментів ділиться на наступні групи:

- індивідуальний фінансовий ризик – сукупний ризик властивий окремим фінансовим інструментам;

- портфельний ризик – сукупний ризик властивий комплексу однофункціональних фінансових інструментів, об’єднаних в портфель (ризик кредитного портфелю, ризик інвестиційного портфелю).

За комплексністю дослідження:

- простий фінансовий ризик – характеризує вид фінансового ризику, що не поділяється на підвиди (наприклад: інвестиційний ризик);

- складний фінансовий ризик – характеризує вид фінансового ризику, який складається із комплексу підвидів (наприклад: ризик інвестиційного проекту).

За джерелами виникнення:

- зовнішній – ризик, що не залежить від діяльності підприємства.

- внутрішній – ризик, що залежить від діяльності підприємства.

За фінансовими наслідками:

- ризик, що призводить до економічних втрат – втрата доходу або капіталу;

- ризик втраченої вигоди – неможливість здійснення підприємством запланованої фінансової операції (наприклад: при зниженні кредитного рейтингу підприємство не може отримати необхідний кредит);

- ризик, що призводить як до економічних втрат так і додаткових доходів – спекулятивний фінансовий ризик, оскільки він пов'язаний зі здійсненням спекулятивних фінансових операцій (наприклад: форвардні, ф’ючерсні контракти, операції своп, спот, купівля та продаж валюти тощо).

За характером прояву в часі:

- постійний – характерний для всього періоду здійснення фінансової діяльності (наприклад: процентний, валютний);

- тимчасовий фінансовий ризик – виникає на окремих етапах здійснення діяльності (наприклад: ризик неплатоспроможності).

За можливістю передбачення:

- прогнозований – характеризує ті види ризиків, які пов’язані з циклічним розвитком економіки, зміною кон’юнктури ринку, розвитком конкуренції. Передбачуваність носить відносний характер, оскілки прогнозування зі 100 % результатом виключає явище з категорії ризиків (наприклад: інфляційний ризик, процентний – в короткостроковому періоді);

- не прогнозований – характерний для ризиків з повною непередбачуваністю (наприклад: податковий ризик).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація фінансових ризиків. Види ризиків та їх характеристика | Історичний аспект у розвитку теорії ризику

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1952; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.