Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III– соціальні фонди та служби, інші бюджетні установи

Діяльність бюджетних установ здійснюється на підставі положення (ста-

туту), затвердженого в установленому порядку уповноваженим органом. Із мо-

менту реєстрації положення (статуту) бюджетна установа вважається юридич-

ною особою і згідно зі ст. 23 Цивільного кодексу України може від свого імені

захищати майнові й немайнові права та нести відповідальність, бути позивачем і

відповідачем у суді й арбітражі.

Фінансово-господарськадіяльність бюджетних установ як суб'єктів гос-

подарювання характеризується особливостями, які впливають на організацію й

ведення обліку та складання на основі останнього фінансової звітності:

1) бюджетні установи функціонують на правах державної або комунальної

форми власності. Таке положення визначає порядок придбання цінностей за

державні кошти, формування власного капіталу як основи для становлення і по-

дальшого провадження діяльності;

2) установи належать до категорії неприбуткових організацій – метою їх-

ньої діяльності є надання нематеріальних послуг, які не можна оприбутковувати

на складі як готову продукцію; відсутнє поняття виробничого браку; отримання

негативного результату може розглядатися також як результат;

3) бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійсню-

ють витрати, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб'єктів під-

приємницької діяльності (під витратами розуміють державні платежі, які не під-

лягають поверненню);

4) бюджетні установи не наділені оборотними коштами, їхній фінансовий

стан визначається своєчасністю й повнотою надходження асигнувань з відпові-

дних бюджетів або сплатою рахунків відповідно до прийнятих зобов'язань;

5) бюджетні установи є первинною ланкою бюджетної системи України й

беруть участь у виконанні як прибуткової, так і витратної частини бюджету від-

повідно до кошторису.

Процес надання нематеріальних послуг основний і складний вид діяльно-

сті бюджетних установ. Він пов'язаний із різноманітними витратами матеріаль-них і фінансових ресурсів: нарахуванням заробітної плати і стипендій, придбан-

ням і використанням необоротних активів, запасів та ін. Унаслідок цього вини-


кають і накопичуються витрати, порівняння яких із доходами визначає резуль- тат виконання кошторису бюджетної установи за рік.

Спрощена схема фінансово-господарської діяльності бюджетної установи

відображена на рисунку 1.6.

 


 

Доходи


Кошторис бюджетної установи

 

 

Результат виконання кошторису


 

Видатки


 

 

Надлишок коштів Дефіцит коштів

 

 

Рис. 1.6 – Спрощена схема фінансово-господарської діяльності бюджетної установи

 

 

1.2. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.