Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛОГІСТИКА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ


Бізнес-логістика в режимі Інтернету

Логістика: зміст і організація

ТЕМА 8. ІНТЕРНЕТ - ЛОГІСТИКА

Логістика (англ. logistics) є багатофункціональною системою просування товару від місця його виробництва або продажу до конкретного споживача у визначеному місці в точно вказаний час.

Логістику, як будь-яке багатогранне явище, можна розглядати з двох позицій:

1. Логістика — це наука.

2. Логістика — це вид підприємницької діяльності (бізнес-логістика).

Логістика, як і віртуальна еконо­міка, є новим способом мислення. Тому, логістика — це перш за все певне прогресивне мислення, методологія, найбільш ефективна в масштабній виробничо-господарській організації і у великомасштабному підприємництві, комерційній діяльності (по відношенні до «вільної» ринкової економіки).

Як наука логістика вивчає фундаментальні теоретичні проблеми, пов’язані з потоками товарів. Потік представляє собою оборот товарів, що безперервно протікає в часі. Потік не має ні початку, ні кінця. Елементом потоку товарів є обо­рот товарів, для якого встановлюють початкову і кінцеву точки руху товару. Це дозволяє зміряти тривалість обороту в часі.

Логістика має справу з наступними потоками:

- потік продуктів у формі товару, або матеріальний потік;

- потік послуг, або сервісний потік;

- інформаційний потік;

- потік туристів;

- потік робочої сили;

- фінансовий, або грошовий потік, до якого відносяться так­ож потік банківського продукту, страхового продукту, інвес­тиційний потік і ін.

Бізнес-логістика є системою управління вказаними потоками. Іншими словами, бізнес-логістика є менеджментом всіх видів діяльності господарюючого суб’єкта, що сприяє руху і координації попиту і пропозиції на конкрет­ні товари у визначеному місці і в заданий час.

За якнайповніше визначення логістики можна вважати визначення, дане в 1985 р. Радою логістичного менеджменту (США): «Логістика — є процес планування, виконання і контролю ефективного з погляду зниження витрат потоку запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, сервісу і пов’язаної інформації з точки зародження до точки споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішнє і зовнішнє переміщення) для цілей повного задоволення вимог споживачів».Прийомами управління потоками в логістиці є дії, що носять назву “Логістична активність”.

Логістична активність буває елементарна і комплексна.

Елементарною логістичною активністю є будь-яка про­ста дія, що не піддається подальшому розкладанню на простіші дії в рамках поставленого завдання. Дії елементарної логістичної активності називають логістичними опе­раціями.

Наприклад, логістичними операціями є дії елементарної логістичної активності, що здійснюються над матеріаль­ним потоком, такі як навантаження, розвантаження, затарювання, перевоз­ка, прийом і відпустка з складу, зберігання, сортування, консолідація, розукрупнення, маркування і тому подібне

До логістичних операцій, що здійснюються з інформаційним і фінансовим потоками, відносяться збір, зберігання, обробка і пере­дача інформації про матеріальний потік, розрахунки з постачальниками і покупцями товарів, страхування вантажу, передача права власності на товар і тому подібне

Комплексна логістична активність є відособленою сукупністю логістичних операцій і поставлених перед логістикою завдань. Дії комплексної логістичної активності називають логістичними функціями.

Логістичні функції є сукупністю логістичних опе­рацій.

У загальному вигляді до дій комплексної логістичної активнос­ті відносяться постачання, виробництво, збут, підтримка стандар­тів обслуговування споживачів, управління замовниками, управ­ління запасами, транспортування, ціноутворення, дистрибуція готового продукту, фізичний розподіл.

Дистрибуція (англ. distribution — розподіл, розміщення), — це комплексна логістична активність, що полягає в просуванні готової продукції від виробника до кінцевого (або проміжному) споживача, в організації продажів, передпродажного і післяпродажного сер­вісу.

Дистрибуція тісно пов’язана із стратегічними і тактичними цілями господарюючого суб’єкта на ринку.

Основними функціями логістичного менеджменту дистрибу­ції є:

1) побудова організаційної структури дистрибутивних мереж;

2) дислокація дистрибутивних центрів;

3) транспортування готової продукції. Повернення тари і відходів;

4) складування, зберігання і вантажопереробка готової продук­ції в складській системі;

5) управління запасами, консолідація і розосередження това­рів;

6) передача прав власності на готову продукцію;

7) забезпечення збереження і захисту товарів, страхування ризиків;

8) підтримка якості готової продукції і логістичного сервісу;

9) ціноутворення;

10) моніторинг і інформаційно-комп’ютерна підтримка логістичних активностей в дистрибуції.

Фізичний розподіл — це комплексна логістична активність, що є складовою частиною процесу дистрибуції і включає всі логістичні операції, пов’язані з фізичним переміщенням і зберіганням готової продукції в товаропровідних структурах виробників і / або логістичних посередників.

Об’єднання елементарних логістичних активностей в комплексну логістичну активність багато в чому визначається існуючою логістичною системою.

Логістична система - це адаптивна система із зворотним зв’язком, що виконує ті або інші логістичні функції і логістичні операції і складається, як правило, з декількох підсистем, що мають розвинені зв’язки із зовнішнім середовищем.

З позиції бізнесу логістичну систему можна визначити як складну економічну систему, що складається з окремих елементів, взаємозв’язаних в єдиному процесі управління матеріальними і супутніми потоками.

Ці елементи, звані ланками логістичної системи, мають свої межі і завдання функціонування, які об’єднані внутрішніми і / або зовнішніми цілями організації бізнесу.

Логістичні системи діляться на:

- макрологістичні;

- мікрологістичні.

Макрологістична система призначена для управління і оптимізації матеріального і пов’язаних з ним потоків на територіальному рівні (держава, республіка, область, місто, район).Мікрологістичні системи відносяться до певної організації бізнесу, наприклад до підприємства-виробника товару. Вони призначені для управління і оптимізації матеріальних потоків і пов’язаних з ними інформаційно-фінансових потоків в процесі виробництва і/або постачання і збуту.

Мікрологістичні системи підрозділяються на:

- внутрішньовиробничі;

- зовнішні;

- інтегральні.

Внутрішньовиробничі логістичні системи оптимізують управління матеріальними потоками в межах технологічного циклу виробництва продукції. Критерієм оптимізації функціонування внутрішньовиробничою логістичною системи є мінімум собівартості виробництва і мінімум часу виробничого циклу при забезпеченні заданого рівня якості.

Зовнішні логістичні системи вирішують завдання, пов’язані з управлінням і оптимізацією матеріальних або супутніх потоків від джерела кінцевого споживання (особистого або виробничого) поза виробничим технологічним циклом. Ланками зовнішніх логістичних систем є елементи постачання і дистрибутивних мереж, що виконують ті або інші ло­гістичні активності від постачальників матеріальних потоків до кінцевих споживачів.

Критеріями оптимізації функціонування зовнішніх логістичних систем є, по-перше, оптимізація витрат, пов’язаних з логістичною активністю окремих ланок логістичної системи, по-друге, скорочення часу доставки матеріальних ресурсів і готової продукції, часу виконання замовлень споживачів при забезпеченні високого рівня сервісу.

Інтегровані логістичні системи є синтезом логістичних систем. Межі інтегрованої мікрологістичної системи визначаються виробничо-розподільчим циклом, що включає процес закупівлі матеріальних ре­сурсів і організації постачання, внутрішньовиробничі логістичні функції, логістичні активності в дистрибутивній системі при організації і продажі готовій продукції споживачам і післяпродажному сервісі.

Ці процеси разом з інформаційним і фінансовими потока­ми утворюють операційне функціональне логістичне середовище, в якому інтегрально взаємодіють численні елементи логістичної системи усередині господарюючого суб’єкта і логістичні посередники. Критерієм оптимізації функціонування інтегрованої логістичної системи є забезпечення якнайповнішого обліку тимчасових і просторових чинників.

Сучасна теорія логістики базується на:

- системному підході і системному аналізі;

- кібернетичному підході до управління;

- дослідженні операцій;

- економіко-математичному моделюванні.

У управлінні логістичним процесом велика увага приділяється кібернетичному принципу зворотного зв’язку. Кібернети­чна система управління може діяти тільки за умови циркуляції певної інформації між підсистемами, що управляють і керованою. Рух інформації йде по замк­нутому контуру: від суб’єкта управління до об’єкту управління, а потім назад, від об’єкту управління до суб’єкта управління. Кібернети­чне управління є безперервною процедурою в логістичній системі із зворотним зв’язком.

При розгляді логістичної системи як складної великої системи, що реалізовує деякі кібернетичні принципи управління потоками, необхідно враховувати, що логістичні системи, які реально існують на практиці функціонують як організаційно завершені економічні структури, в яких управління об’єктами і процесами може бути побудовано на різних принципах. До таких принципів можуть відноситися програмне, пряме і екстремальне управління, управління по стану, образу, за принципом системи. Що стежить і тому подібне

На практиці більшості реально функціонуючих логістичних систем як, наприклад, системи бізнесу властиві основні риси великих систем, що дозволяють застосовувати до них аналіз і синтез, системний підхід. Системний підхід базується на складності, ієрархії, емерджентності, структурованості логістичної системи.

Складність логістичної системи характеризується наявністю великого числа ланок з складним характером зв’язків між ними, складністю функцій, що виконуються системою, і дією на логістичну систему великої кількості стохас­тичних чинників зовнішнього середовища.

Емерджентність означає цілісність системи, тобто властивість системи виконувати задану цільову функцію, що реалізовується тільки логістичною системою в цілому, а не її окремими ланками.

Структурованість логістичної системи припускає наявність визначеною організаційною струк­тури логістичної системи, що складається із взаємопов’язаних об’єк­тів і суб’єктів управління, що реалізовують задану мету.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Спам – масове розсилання реклами; небажане рекламне по­відомлення, мережеве “сміття”, яке розсилається електронною поштою в особисті поштові скриньки або телеконференції | БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА В РЕЖИМІ ІНТЕРНЕТУ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 476; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.