Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання


Тема 6. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

 

1. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання.

2. Аудит необоротних активів.

3. Аудит операцій з виробничими запасами.

4. Аудит дебіторської заборгованості.

5. Аудит грошових коштів та їх еквівалентів.

6. Аудит власного капіталу.

7. Аудит зобов'язань підприємства.

8. Фінансовий аналіз звітності.

 

Метою перевірки звітності аудитором є висловлення думки про достовірність цієї звітності та її складання та подання відпові­дно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку і звітності.

Об‘єктами аудиторського вивчення є звітність підприємства, склад та форми якої затверджені чинним законодавством, за період що перевіряється, Головна книга, облікові регістри, первинні документи.

До форм річної звітності належать: форма № 1 “Баланс”, форма №2 “Звіт про фінансові результати”, форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”, форма №4 “Звіт про власний капітал”, форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”.

Звітність підлягає перевірці за формою, за змістом, аналітичній перевірці.

1. Перевірка правильності складання балансу: дані статей балансу на початок звітного фінансового року повинні відповідати даним балансу на кінець попереднього фінансового року. При зміні вступного балансу на початок року у порівнянні зі звітним за попередній рік у примітках повинні наводитись роз'яснення; дані заключного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках синтетичного та аналітичного обліку, записів в Головній книзі, журналах, відомостях або іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку на кінець звітного року.

2. Перевірка узгодженості показників форм річної бухгалтерської звітності.

3. Перевірка Головної книги або іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку.

4. Перевірка відповідності оборотів і залишків по всіх журналах та відомостях синтетичного обліку з даними Головної книги.

5. Перевірка правильності відображення в облікових регістрах господарських операцій на основі первинних документів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вибірка в аудиті | Аудит основних засобів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1205; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.