Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аудит касових операцій

Аудит грошових коштів та їх еквівалентів

Відповідно до П(С)БО 2 “Баланс” у статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться грошові кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи із дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень слід виключити із складу оборотних активів і відображати як необоротні активи Відповідно до Положення бухгалтерського обліку 2 “Баланс” еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості Завданнями аудиту грошових коштів та їх еквівалентів є перевірка:

- дотримання умов зберігання готівки та інших цінностей в касі;

- своєчасність і повноти оприбуткування отриманих з банку готівкових грошових коштів;

- дотримання правил документального оформлення операцій з грошовими коштами;

- дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки в касі;

- використання дотриманої готівки за цільовим призначенням;

- правильності ведення обліку касових операцій, та операцій на рахунках в банках;

- достовірності і повноти банківських виписок і законності проведених через банк операцій;

- правильності оцінки поточних фінансових інвестицій та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій щодо руху еквівалентів грошових коштів.

Операції з грошовими коштами в касі носять масовий характер і тому на цій ділянці господарської діяльності можливі значні порушення і зловживання.

Основними напрямками аудиту касових операцій є:

1.Контроль за дотриманням умов зберігання готівки, інших цінностей в касі.

2.Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування отриманих з банку, від юридичних, фізичних осіб готівкових грошових коштів і виручки.3.Перевірка дотримання правил документального оформлення операцій з оприбуткування і видачі готівки з каси.

4.Перевірка правильності касових операцій, ведення касової книги і книг аналітичного обліку за іншими цінностями, які зберігаються в касі.

5.Контроль за дотриманням визначеного ліміту зберігання коштів в касі.

6.Перевірка дотримання касової дисципліни при проведенні операцій з грошовими коштами.

7. Контроль за використанням за призначенням отриманої з банків готівки.

8. Перевірка правильності кореспонденції рахунків по касових операціях.

9. Контроль своєчасності депонування невиплачених сум.

10.Перевірка правильності складання журналу і відомості по рахунку "Каса" і їх відповідності даним Головної книги, а останньої - показникам звітності.

11. Перевірка правильності оформлення і відображення в бухгалтерському обліку касових операцій в іноземній валюті.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 481; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.