Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Література

Участь працівників у прибутках полягає в розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути строковим або відкладеним.

Найбільш поширена система розподілу прибутку базується на визначенні «загального коефіцієнта», який розраховується як співвідношення сукупних витрат на робочу силу та обсягу продукції, що реалізується. Використовуючи цей коефіцієнт, який приймається як базовий по підприємству, і обсяг продукції, який реалізується за конкретний період, знаходять припустимі витрати на робочу силу. В подальшому ці витрати порівнюють із фактичною заробітною платою. Якщо витрати нижчі за припустимі, виплачують премію персоналу на рівні 40 - 75% від отриманої економії.

Фондом оплати праціназивають суму коштів, яка необхідна підприємству для оплати праці працівників у плановому періоді (ФОП). На підприємствах фонди оплати праці розраховуються по всіх категоріях працівників для всіх підрозділів і зводяться у річний (місячний) фонд оплати праці підприємства.

Розрахунки фонду оплати праці ґрунтуються на підставі законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють питання оплати праці в Україні.

Основою розрахунків служить передбачена законодавством тарифна система, яка включає: тарифні сітки і ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.

Керівники державних підприємств, закладів і організацій самостійно вибирають форми і системи оплати праці, установлюють працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, керуючись при цьому єдиною тарифною (29-розрядною) сіткою, а також умовами, передбаченими в колективному договорі.

Підприємства інших форм власності впроваджують власну, індивідуально розроблену модель оплати праці (при цьому використовуючи тарифні ставки й оклади єдиної тарифної сітки тільки як орієнтир).

У ринкових умовах господарювання заробітна плата працівника вже не визначається розміром якогось гарантованого фонду оплати праці, а дедалі більше залежить від кінцевих результатів і доходів від діяльності підприємства. При цьому сам працівник дедалі частіше стає більш-менш реальним співвласником підприємства і повинен одержувати винагороду не тільки за працю, а й за вкладений у підприємство капітал.Місячний фонд заробітної плати включає у свій склад денний фонд і доплати за повні невідпрацьовані дні. Його розраховують за формулою:

ФОПМ =ФЗПд+двідп+дв…+дін

де двідп - виплати за чергові й додаткові відпустки, грн.; двн- виплати за відпустки на навчання, грн.; дін - інші доплати, грн.

Середньоденну заробітну плату робітників визначають діленням денного фонду заробітної плати на кількість робочих днів у році всіх робітників за формулою:

ФОПд – денний фонд зарплати робітників, грн.; Дпл – явочний фонд робочого часу одного робітника за планом

Середня заробітна плата одного робітника:

де ФЗПм – місячний фонд заробітної плати робітників, грн.

Витрати заробітної плати на одну гривню товарної продукції:

Загальний фонд заробітної плати на підприємстві визначається:

ФОПріч =,

де Сі – сума окладу (ставок), що відповідає і-й категорії посад, грн.; п- кількість видів посад за штатним розкладом; д - сума надбавок та доплат і-й категорії персоналу, грн.

Загальний фонд заробітної плати на підприємстві визначається, як сума фондів заробітної плати всіх категорій його працівників.

1. Кодекс законів про працю від 10.12.1991 р. № 322- VІІІ, зі змінами і доповненнями.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч посібник. – К.: А.С.К., 2005. – С. 26-55.

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – C. 116 – 135.

4. Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Іваннікова Н.А. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: «Професіонал», 2008. – С. 10-45.

5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – С. 120 - 220.

6. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства: Підруч. – К.: Знання, 2010. – С. 190-227.

7. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.106 - 137.

8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Підручник. – К.: «Знання», 2007. – С.334 – 450.

9. Качан Є.П. , Дяків О.П., та ін. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- С.149 – 167, 224 – 289.

 

ТЕМА 5. ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ.

План

1. Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.

2. Витрати підприємства та їх характеристика.

3. Зміст та методика обчислення кошторису виробництва.

4. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обчислення основних статей калькуляції.

5. Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки (сам. вивч.).

6. Поняття цін, їх види та функції.

7. Основні методи ціноутворення в умовах ринку, проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.

Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції. Витрати підприємства поділяються на поточні і інвестиційні.

Поточні витратибувають циклічними, які повторюються з кожним циклом виготовлення продукту і безперервними, які існують постійно незалежно від виробництва. Витрати мають натуральну та грошову форму.

Собівартість продукції- це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

В собівартість продукції включають:

- дослідження ринку та виявлення потреби в продукції;

- підготовка і освоєння нової продукції;

- виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів і нематеріальних активів; оплату праці персоналу;

- обслуговування виробничого процесу та управління ним;

- збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати);

- розвідку, використання й охорону природних ресурсів;- набір і підготовку кадрів;

- поточну раціоналізацію виробництва.

В практиці господарювання використовують наступні види собівартості:

1) залежно від часу формування витрат: планова, фактична, нормативна, кошторисна;

залежно від послідовності формування витрат і місця виникнення: технологічна, цехова, виробнича, повна;

залежно від тривалості розрахункового періоду: місячна, квартальна, річна;

4)залежно від складу продукції: собівартості валової, товарної, реалізованої продукції;

5) залежно від рівня формування: індивідуальна і галузева.

Плановавизначається перед початком планового року на основі прогресивних норм витрат усіх видів ресурсів на одиницю продукції;

Фактичнувизначають після завершення певного періоду роботи підприємства за даними бухгалтерського обліку.

Нормативнавиражає витрати на виробництво і реалізацію, які розраховані на основі поточних норм використання ресурсів.

Кошториснахарактеризує затрати на виріб або замовлення, які виконують у разовому порядку.

Технологічна- витрати, безпосередньо пов'язані із технологією виробництва продукції.

Цехова- це вся сума грошових затрат на виробництво продукції у даному цеху.

Виробнича- це сукупність усіх грошових затрат на виробництво продукції у межах усього підприємства.

Повна- це сума грошових витрат не тільки на виробництво, а й на збут готової продукції підприємства.

Індивідуальна- це собівартість продукції, яка формується на рівні окремого підприємства.

Галузевадає характеристику суми затрат у галузі.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1209; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.