Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва


Питания для самоконтролю

1. З’ясуйте сутність і роль CVP-аналізу.

2. На яких передумовах ґрунтується CVP- аналіз?

3. Назвіть показники, що обчислюються та аналізуються в процесі CVP- аналізу .

4. Поясніть економічну сутність маржинального прибутку і методику його обчислення.

5. Поясніть взаємозв’язок маржинального та операційного прибутку підприємства.

6. Що таке критичний обсяг реалізації ?

7. Як визначається коефіцієнт маржинального прибутку і для чого він потрібен?

8. Як аналітично визначити беззбитковий обсяг продукції у натуральному виміру?

9. Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому вимірі.

10. Які висновки дозволяють зробити результати розрахунку критичного обсягу реалізації?


Лекція 14: Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат.

4. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва.

5. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.

6. Поняття операційного важеля та його розрахунок.

На основі беззбиткового обсягу виробництва визначається рі­вень безпеки операційної діяльності. Критерієм такої безпеки здебільшого вважають ступінь перевищення беззбиткового обся­гу виробництва реальним (плановим) обсягом виготовленої про­дукції. Коефіцієнт безпеки операційної (виробничої) діяльності (Хб) обчислюється так:

— за натурального виміру обсягу продукції (однопродуктове
виробництво)

кв = ( N - Nв ) : N (4.1)

— у випадку вартісного (грошового) виміру обсягу продукції
(продуктове виробництво)

 

Кб = ( В – Вб ) : В (4.2)

де N, В — плановий обсяг продукції відповідно в натуральному і грошовому вимірі.

Наприклад, плановий обсяг виготовлення і продажу продукції 20 000 шт., а беззбиткове виробництво— 15 000 шт. Для цих умов коефіцієнт безпеки виробництва становитиме:

Кб = ( 20 000 – 15 000 ) : 20 000 = 0,25 (4.3)

Це означає, що за зменшення обсягу виробництва на 25 %, во­но потрапляє в точку беззбитковості і припиняє приносити при­буток. За подальшого зниження випуску продукції виробництво стає збитковим.Коефіцієнт безпеки операційної діяльності можна вважати мі­рою операційного ризику. Чим він більший, тим безпечніша си­туація з огляду на прибутковість діяльності. З його зростанням зменшується ризик зниження обсягу виробництва до точки рів­новаги і навпаки —за його зниження такий ризик зростає.

Рівень безпеки операційної діяльності може виражатись і в інший спосіб. Наприклад, як відношення маржинального прибут­ку до постійних витрат:

 

к/б = МП / Впост (4.4)

5.Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.

Прибуток підприємства залежить від його опера­ційної активності, яка на виробничих підприємст­вах виражається передусім обсягом виготовлення і продажу про­дукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її змі­ни, то на величину прибутку істотно впливає ще структура ви­трат, а саме: їх поділ на змінні й постійні витрати.

Під час аналізу залежності прибутку від операційної активно­сті розглядаються два питання:

— який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток під­приємства;

— як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва.

Послідовно зупинимося на цих питаннях. Цільовим у дано­му випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді, виходячи із своїх стратегічних планів. Тому виникає питання, скільки треба виготовляти і продавати продукції за певних цін і рівня витрат, щоб зазначе­ний прибуток забезпечити. Такий обсяг продукції обчислюєть­ся за формулами:

— за натурального rhmiov обсягу продукції —

(5.1)

або

(5.2)

де QH — обсяг продукції, який необхідно реалізувати для забезпечен­ня одержання цільового прибутку в натуральних одиницях виміру;

Впост — постійні витрати на весь обсяг реалізації;

Пц — цільовий прибуток;

Ц — ціна одиниці продукції;

В’зм — змінні витрати на одиницю продукції;

QKP — критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості) у на­туральних одиницях виміру.

— у грошових одиницях обсягу продукції

(5.3)

або

(5.4)

де QH — обсяг продукції, який необхідно реалізувати для за печення одержання цільового прибутку в грошових одиниця виміру;

 

Наприклад, підприємство виготовляє та продає в середньому на рік 20 000 виробів по ціні 50 грн. Змінні витрати на один виріб 30 грн., річні постійні витрати 300 тис. грн. Скільки треба виготовляти виробів, щоб за цих умов одержати 200 тис. грн. прибутку за рік?

 

Gн = (300 000 + 200 000) / (50 – 30 ) = 25 000 шт.

Для отримання 200 тис. грн. прибутку за рік слід обсяг вироб­ництва й продажу продукції довести до 25 000 виробів, тобто збільшити на 5000 шт. Що це правильно, легко перевірити прямим обчисленням прибутку за даного обсягу виробництва.

 

 

 

6. Поняття операційного важеля та його розрахунок.

 

Визначення залежності величини прибутку від зміни обсягу реалізації здійснюється за допомогою механізму операційного левериджу (операційного важеля).

Величина операційного левериджу (операційного важеля)показує, на скільки відсотків зміниться операційний прибуток за зміни обсягу реалізації продукції на 1 %:

ОЛ = ∆П : ∆Q (6.1)

ОЛ — операційний леверидж (важіль);

∆П — зміна операційного прибутку;

Q — зміна обсягу реалізації.

 

ОЛ = МП : П (6.2)

або

ОЛ = ( Вп + П ) : П (6.3)

Силу дії операційного левериджу можна визначити за формулою:

Якщо, наприклад ,L = 2, то за збільшення обсягу виробництва на 10 % прибуток зросте на 20% (10 * 2). Прибуток зростає випереджальними темпами стосовно збільшення обсягу виробництва, тому що є постійні витрати, які не реагують на його зміну.

З наведених формул випливає, що чим більша частка постійних витрат у їх загальному обсязі, тим сильніша дія операційного левериджу (важеля). Чим більша величина операційного левериджу (важеля), тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягу реалізації продукції.

Таким чином, операційний леверидж характеризує також вплив структури витрат на величину операційного прибутку (рис.6,1).Якщо підприємство має високий рівень постійних витрат у загальному обсязі витрат підприємства
Підприємство має високий рівень операційного лівериджу
Незначне збільшення обсягів реалізації може призвести до історичних змін операційного прибутку в бік збільшення
Підприємство має значний рівень підприємницького ризику, оскільки незначне зменшення обсягу реалізації призведе до значних витрат операційного прибутку

 

 


Рис. 6.1. Вплив структури витрат на операційну діяльність

Аналіз беззбитковості та механізм операційного левериджу базуються на припущеннях, що рівень цін та витрат є незмінними величинами протягом періоду, що аналізується. Тому ефектив­ність їх застосування буде високою тільки в короткострокових періодах. У реальних умовах господарювання всі чинники впли­ву на прибуток, особливо ціна та повна собівартість продукції, зазнають постійних змін.

Оптимізація операційної діяльності передбачає не тільки оптимізацію витрат підприємства, а також удосконалення цінової політики підприємства.

При розробці цінової політики необхідно проаналізувати, до чого приведе зміна ціни на продукцію, яку продають. На основі дослідження взаємозв’язку «витрати—обсяг—прибуток» оціню­ють обсяг реалізації за цінами, що змінилися, і вплив чинника цін на прибуток.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз рівноваги операційної діяльності | Роль концепції цільової собівартості в системі управління витратами, принципи таргет - костингу

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2027; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.