Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суть і призначення міжнародних фінансів

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 2. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 3. Аналіз міжнародних ринків
 4. Аудиторський висновок спеціального призначення
 5. Версальсько-вашингтонська система міжнародних договорів.
 6. Види і призначення посуду бару
 7. Види холодильних шаф за призначенням
 8. Визначення екоменеджменту і екоаудіту, призначення і роль.
 9. Водневий електрод. Будова, принципи роботи, призначення
 10. Вплив і призначення інструментів комунікаційної моделі
 11. Геополітичні зміни в світі після Другої світової війни. Становлення біполярної структури міжнародних відносин.
 12. Договірні принципи торговельних операцій міжнародних корпорацій

Тема15: Міжнародні фінанси

1.Суть і призначення міжнародних фінансів

2.Міжнародна валютна система.

3. Валютний курс і фактори,що впливають на його величину

4. Міжнародні валютні ринки

5. Валютні ризики

6. Міжнародні організації в системі міжнародних фінансів

 

Ключові терміни: міжнародні фінанси, міжна­родні фінансові інститути, фінанси між­народних організацій, міжнародна валютна система, валютний ринок, Міжнародний валютний ринок, Міжнародний банк рекон­струкції й розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Банк міжнародних розрахунків, Міжнародна асоціація розвитку, Багатосто­роннє агентство з гарантування інвести­цій, валютний курс, валютна інтервенція, міжнародна ліквідність, валютний ризик.

Міжнародні фінанси — це фонди фінансових ре­сурсів, створення і використання яких здійснюється на світовому або міжнародному рівнях для задоволення спільних потреб, які мають міжнародне значення. За допомогою міжнародних фінансів здійснюється міждер­жавний перерозподіл фінансових ресурсів.

Держава є основним суб'єктом міжнародного права, який функціонує в галузі міжнародних фінансів. До ос­новних критеріїв, які характеризують державу як су­б'єкта міжнародних фінансів, відносять: територію, на­селення, владу, здатність вступати у відносини з інши­ми державами і суб'єктами міжнародного права.

У галузі міжнародних фінансів держава в особі дер­жавних органів влади і офіційних посадових осіб має право здійснювати наступні види діяльності:

— брати участь у міжнародних економічних і фінан­сових конференціях;

— брати участь у діяльності міжнародних (міждер­жавних) організацій;

— заключати міждержавні договори з експорту-імпорту товарів і послуг;

— брати участь у платіжних і валютних договорах;

— заключати міждержавні договори оренди рухомо­го і нерухомого майна, застави і т. ін.;

— заключати міждержавні договори з надання кре­дитів, позик, інвестування та фінансування;

— здійснювати операції з золотом і коштовними ме­талами;

— емітувати державні казначейські зобов'язання, цінні папери;

— забезпечувати фінансовими та іншими гарантія­ми угоди різних юридичних та інших осіб;

— надавати безкоштовну фінансову допомогу.

Отже, держава здійснює будь-які види діяльності на національному, іноземному, регіональному і міжнарод­ному фінансових ринках.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фондова біржа та організація її роботи | Міжнародна валютна система

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 68; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.91.203.233
Генерация страницы за: 0.001 сек.