Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Валютний курс і фактори,що впливають на його величину


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Валютний курс визначають як вартість грошової одиниці однієї країни, виражену в грошових одиницях іншої країни.

Валютні курси класифікують за низкою ознак.

1. За способом фіксації:

а) плаваючий;

б) фіксований;

в) змішаний.

В основу фіксованого курсу покладено валютний паритет, тобто встановлене співвідношення грошових оди ниць різних країн. Плаваючий валютний курс іінліужігп, від ринкового попиту і пропозиції на валюту і може значно коливатися за величиною.

2. За способом розрахунку:

а) паритетний;

б) фактичний.

3. За способом встановлення:

а) офіційний;

б) неофіційний.

4. За відношенням до учасників угоди:

а) курс купівлі;

б) курс продажу;

в) середній курс.

5. Залежно від інфляції:

а) реальний;

б) номінальний.

6. За способом продажу:

а) курс готівкового продажу;

б) курс безготівкового продажу;

в) гуртовий курс обміну валют;

г) банкнотний курс.

Одним із найбільш важливих понять, які використо­вуються на валютному ринку, є поняття реального і но­мінального курсу.

Реальний валютний курс можна визначити як спів­відношення цін на товари двох країн, виражене у від­повідній валюті.

Номінальний валютний курс показує обмінний курс валют, що діє на певний момент часу на валютному рин­ку країни.

Існує низка факторів, які спричиняють зміну обмін­ного курсу валют. їх поділяють на:

а) структурні (чинні тривалий період);

б) кон'юнктурні (зумовлюють короткотермінові ко­ливання валютного курсу).

До структурних факторів належать:

— конкурентоздатність товарів країни на світовому ринку та її зміна;

— стан платіжного балансу країни;

— купівельна спроможність грошових одиниць і тем­пи інфляції;

— різниця відсоткових ставок у різних країнах;

— державне регулювання валютного курсу;

— ступінь відкритості економіки.

Кон'юнктурні фактори пов'язані з коливанням діло­вої активності в країні, політичною ситуацією.

До них відносять:

— ефективність діяльності валютних ринків;

— спекулятивні валютні операції;

— війни, стихійні лиха.Існує ринкове і державне регулювання величини валютного курсу.

Ринкове регулювання базується на конкуренції й дії законів вартості, а також попиту і пропозиції. Держав­не регулювання спрямоване на подолання негативних наслідків ринкового регулювання валютних відносин і на досягнення стійкого економічного росту, рівноваги платіжного балансу. Воно здійснюється за допомогою валютної політики.

Валютна політика — це комплекс заходів у сфері міжнародних валютних відносин, які реалізуються від­повідно до поточних і стратегічних цілей країни. Юри­дично валютна політика оформляється валютним зако­нодавством і валютними договорами між країнами.

Державний вплив на величину валютного курсу здійс­нюється шляхом:

— валютної інтервенції;

— дисконтної політики;

— протекційних заходів.

Важливим інструментом валютної політики держа­ви є валютні інтервенції — операції Національного бан­ку на валютних ринках з купівлі-продажу національної грошової одиниці щодо провідних іноземних валют.

Метою валютних інтервенцій є зміна рівня відповідно­го валютного курсу, балансу активів і пасивів різних ва­лют. Щоб підвищити курс національної валюти НБУ пови­нен продавати іноземні валюти і скуповувати національну.

Для зниження курсу національної валюти здійснюють­ся протилежні дії.

Дисконтна політика — це зміна НБУ облікової ставки, у т. ч. з метою регулювання величини валютно­го курсу, шляхом впливу на вартість кредиту на вну­трішньому ринку.

Протекційні заходи — це заходи, спрямовані на за­хист власної економіки і, зокрема, національної валю­ти, шляхом валютних обмежень.

Валютні обмеження — це законодавча або адміні­стративна заборона чи регламентація операцій рези­дентів і нерезидентів з валютою. Видами валютних обме­жень є:

— валютна блокада;

— заборона вільної купівлі-продажу іноземної ва­люти;

— регулювання міжнародних платежів, руху капі­талів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародна валютна система | Міжнародні валютні ринки

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 656; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.