Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 1. Соціальна робота як вид професійної діяльності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Завдання навчального курсу "Технологія соціальної роботи"

Сучасний фахівець соціальної роботи - це професіонал, що глибоко розбирається в питаннях соціальних відносин, у правових гарантіях громадян, тонко уловлює морально-психологічні проблеми життєдіяльності людей і здатний грамотно надавати їм у відповідних ситуаціях допомогу. Його професійна діяльність, будучи пов'язаною з регуляцією людських відносин, покликана органічно реалізовувати цілий ряд взаємозалежних специфічних і досить складних функцій, а саме: морально-гуманістичну, організаційно-управлінську, інформаційно-комунікативну (у тому числі рекламно-пропагандистську), аналітико-прогностичну, організаційно-методичну, регулятивно-профілактичну, соціоінтегративну й ін.

Як фахівець в області соціальних відносин соціальний працівник повинен знати теоретичні й методологічні основи соціального керування, специфіку організації соціальної роботи з різними категоріями населення, її історію, вітчизняні традиції й світовий досвід організації соціального захисту населення. Крім теоретичних знань, соціальна робота вимагає й глибокої технологічної підготовки, що виражається в наявності навичок в області соціально-психологічного й ситуаційного аналізу, соціально-організаційної діагностики умов життєдіяльності різних груп населення, проведення конкретно-соціологічних досліджень, прогнозування й виявлення тенденцій розвитку соціальних процесів, оптимального вибору інструментарію, що регулює їхнє протікання. Важливими критеріями професіоналізму соціального працівника є організаторські здатності, висока загальна й правова культура, психолого-педагогічний такт.

На навчальний курс "Технології соціально-педагогічної діяльності" у Державній освітній програмі підготовки фахівців соціальної роботи покладає досягнення його головної мети - формування професіоналізму в майбутніх фахівців.

У цьому курсі вирішуються наступні навчально-виховні завдання:

- оволодіння теоретичними основами технології соціальної роботи з різними групами населення за місцем проживання й на підприємствах;- розвиток творчого мислення, уміння аналізувати й оцінювати конфліктні ситуації, грамотно визначати шляхи й способи оптимального дозволу соціальних проблем;

- формування практичних навичок і вмінь управлінської й організаторської роботи, комплексного впливу на стан і поведінку різних груп населення й окремих громадян в екстремальних і конфліктних ситуаціях.

У сполученні з іншими спеціальними дисциплінами навчальний курс "Технології соціально-педагогічної діяльності" покликаний готовити фахівців, здатних виконувати різноманітні види діяльності. Для цього студентові необхідно:

- опановувати методикою й технологією соціального прогнозування й проектування, процедурою й методами впровадження соціальних інновацій у практику;

- пізнавати особливості соціальної екології, методи оцінки стану навколишнього середовища, опановувати екологічною культурою;

- вивчати специфічні проблеми геронтології, організовувати медико-соціальне обслуговування інвалідів, людей літнього й старого віку;

- розвивати вміння застосовувати наукові знання про природу соціальних девіацій при роботі з девіантами й представниками груп ризику;

- освоювати технологію роботи з рішення проблем зайнятості населення й безпосередньо з безробітними й мігрантами - наданню їм моральної й матеріальної підтримки, допомоги в працевлаштуванні й соціальній реабілітації;

- учитися застосовувати знання спеціальних розділів психології й педагогіки, методи соціальної статистики в соціальній роботі;

- опановувати методикою дослідницької роботи при аналізі явищ і процесів соціальної сфери, умінням використати результати дослідження в практиці соціальної роботи.

Рішення зазначених завдань забезпечується структурою й змістом курсу "Технології соціально-педагогічної діяльності", що складається із трьох розділів.

Перший розділ "ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" припускає вивчення теоретико-методологічних основ навчального курсу, сутності, змісту, інструментарію технології соціальної роботи, специфіки й основних етапів технологічного процесу.

Другий розділ "ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" присвячується вивченню типового інструментарію, що використається в соціальній роботі з різними категоріями населення. У цьому розділі основна увага приділяється вивченню методів, вироблених різними соціальними науками й синтетично використаються в соціальній роботі як міждисциплінарної області теорії й практики.

Третій розділ "ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ." дає знання про зміст і конкретні форми, методах і прийомах соціальної роботи при наданні соціальних послуг, про підтримку й соціальну допомогу громадянам, що опинилися у важкій життєвій ситуації.

Одним з актуальних напрямків сучасної вищої педагогічної освіти є підготовка соціальних педагогів як технологів соціально-педагогічної діяльності.

Як сукупність методів, прийомів, форм та засобів, що застосовуються соціальним педагогом для досягнення мети ефективної соціалізації людини, технології соціально-педагогічної діяльності стають головним професійним інструментарієм.

Навчальна дисципліна «Технології соціально-педагогічної діяльності» є базовою у підготовці фахівців з соціальної педагогіки. Її особливістю є інтеграційний та аналітичний характер. Освоєння студентами курсу розгортається у просторі актуалізації знань з галузей філософії, педагогіки, соціології, психології, соціальної педагогіки, соціальної психології та інших, які включені до навчального плану підготовки фахівця рівня «бакалавр» соціальної педагогіки.

Метою навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності» є підготовка студентів до активної професійної діяльності за фахом «Соціальний педагог» як технологів соціально-педагогічної діяльності.

Завдання:мотивувати студентів до:

- активного осмислення особливостей змісту, структури поняття «технологія соціально-педагогічної діяльності»;- пошуку інформації з науково-методичних періодичних видань;

- набуття навичок обробки досвіду соціально-педагогічної діяльності та розробки технологічних карт;

- створення власного «банку» технологій соціально-педагогічної діяльності.

В процесі опрацювання навчальної дисципліни студент має:

-узагальнити знання у галузях педагогіки, історії педагогіки, соціології, психології, психодіагностики та інших фахових дисциплін, інтегрувати їх для осмислення сутності та специфіки технологій соціально-педагогічної діяльності, принципів їх розробки; характеристик загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; особливостей, можливостей та умов ефективної реалізації загальнонаукових та специфічних педагогічних методів в практиці соціально-педагогічної діяльності;

- оволодіти наступними уміннями: добирати технологію та, в разі необхідності, адаптувати її відповідно поставленої мети, особливостей проблеми та потреб клієнтів, а також реальної ситуації; проектувати, планувати, організовувати та аналізувати адекватні форми соціально-педагогічної роботи; будувати стратегію соціально-педагогічної роботи спрямовану на мотивацію саморозвитку особистості клієнта, реалізацію творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення власних проблем;

- в процесі навчально-практичної форми опрацювання курсу досягти певних навичок технологізації соціально-педагогічної діяльності (діагностування та ідентифікація проблеми; визначення очікуваного результату; проектування програми; структурування педагогічного процесу, наповнення його формами і методами педагогічного впливу; креативного підходу щодо пошуку засобів та форм ефективної роботи з різними категоріями населення; ефективного спілкування з клієнтами; аналізу ефективності застосованої технології ; пошуку інформації та ін.).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1049; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.