Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вступ до екології людини

Читайте также:
 1. Беседа 2. Как вступать в брак?
 2. БІОЛОГІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХІЧНА ПРИРОДА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ її ЗДОРОВ'Я
 3. Взаємодія людини з біосферою
 4. Взаємозв’язок навчання, виховання у процесі розвитку психіки людини
 5. Вікові і індивідуальні особливості сприйняття людини людиною
 6. Вікові класифікації житті людини
 7. Вплив діяльності людини на атмосферу
 8. Вплив діяльності людини на водні ресурси
 9. Вплив діяльності людини на ґрунт
 10. Вплив діяльності людини на рослинність та фауну
 11. ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 12. ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ТЕМПЕРАМЕНТ ЛЮДИНИ

Лекція 1.

6.040106

6.140106

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напрямів підготовки

денної та заочної форм навчання

 

Затверджено

Радою спеціальностей 7(8).04010602, 7(8).04010603, 7(8).04010604

та напряму підготовки бакалаврів

 

Протокол № від 201__р.

 

Одеса ОНАХТ 2012


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙЗ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» для студентів напрямку підготовки 6.040106/ Укл. Г.В. Кіріяк. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – 49 с.

 

Укладач Г.В. Кіріяк, канд. хім. наук., асистент.

Відповідальна за випуск: зав. кафедрою Г.В. Крусір, д-р техн. наук, доцент.


· Передумови виникнення науки “Екологія людини”.

· Визначення “екології людини” як науки; місце екології людини серед підрозділів сучасної екології, об’єкт дослідження і основні завдання екології людини.

· Методи дослідження екології людини.

· Зв’язок екології людини з іншими дисциплінами.

Теорія і практика антропоекологічних досліджень ґрунтуються на осмисленні, переробленні та удосконаленні методів інших дисциплін: природної і соціальної географії, демографії, економіки, соціології, біології, етнографії, медицини. Для створення методичних основ екології людини важливим є розуміння Ті як науки про закони розвитку просторово-часових систем, у яких формуються здоров'я населення і його демографічна поведінка і які виникли на земній поверхні у процесі взаємодії людських спільнот і природних комплексів (антропоекосистем), про методи регулювання цих систем і управління ними. Щоб у процесі вивчення антропоекосистем отримати ви­важену, комплексну характеристику цих специфічних територіальних утворень, необхідно наявну інформацію інтерпретувати в суто антропоекологічному аспекті з використанням ідей і прийомів, властивих саме екології людини.

Екологія людини як інтегральна дисципліна.

Термін «екологія людини» запропонували у 1921 р. американські дослідники Роберт Парк (1864—1944) і Ернест Берджес (1886—1966). Він був використаний у соціологічних дослідженнях населення м. Чикаго. При цьому вивчали такі соціальні процеси і явища, як урбанізація, соціальна структура, політичні рухи, расові відносини, соціальні зміни, релігія, родина та ін. У 1922 р. американсь­кий учений Харлан Берроуз виступив на засіданні Асоціа­ції американських географів з доповіддю «Географія як екологія людини». За його визначенням, екологія людини охоплює відносини між людьми і територією.

Екологія (грец. oikos — оселя, середовище і logos — слово,вчен­ня)людини (антропоекологія) — міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління збереженням і поліпшенням здоров'я населення.Цю науку можна розглядати як екологію, в центрі ува­ги якої перебуває людина. У цьому і полягає головна від­мінність між загальною екологією і екологією людини: перша займається визначенням законів існування довкіл­ля, друга — проблемою життєдіяльності людини у ньому.

Антропоекологію не можна ототожнювати з соціоекологією. Перша вивчає взаємодію з природою людини як біоло­гічної істоти на рівні організму та популяції, що займають свою екологічну нішу в загальній екосистемі, а соціоекологія досліджує взаємодії з природою людського суспільства, яке впливає на довкілля господарською діяльністю.

Російський еколог Влаіль Казначеєв назвав екологію людини комплексним науковим напрямом, що досліджує закономірності взаємодії популяцій людей з навколишнім середовищем, питання розвитку народонаселення, збереження і розвитку здоров'я людей, удосконалення фізичних і психічних можливостей людини. Важливе значення екології людини полягає в науково-практичному розкритті закономірностей соціально-екологічного, виробничо-господарського освоєння регіонів планети Земля, особливостей їхнього перетворення з переходом біосфери в ноосферу, вивченні природно-історичних законів збереження і розвитку здоров'я людей у процесі такого освоєння. У космічному аспекті екологія людини стає космічною антропоекологією — комплексом наук про середовище існування людини на Землі та в умовах космічного простору, — вказував вчений.

Предметом екології людини як науки є вивчення взає­модії людського організму і людської популяції із середо­вищем їхнього існування як цілісної системи, а об'єктом дослідження цієї науки — антропоекосистема. Людина при цьому фігурує на рівнях окремого організму і популяції, а довкілля охоплює природні, культурні, техногенні компоненти.

Отже, метою екології людини є забезпечення суспільства відповідною інформацією, яка сприятиме оптимізації життєвого середовища людини і процесів, що відбуваються у людському суспільстві, гармонізації взаємодії людей між собою і з навколишнім середовищем.

Основне практичне завдання екології людини полягає у створенні здорового, екологічно чистого, безпечного і соціально комфортного середовища існування людини.

Екологія людини виконує численні функції (табл. 1.1).

Функції екології людини

Таблиця 1.1

Функції Зміст
Теоретико- пізнавальна Нагромадження, систематизація, узагальнення знань про закономірності взаємодії людини і довкілля; вироблення науково обґрунтованих висновків, прогнозів стосовно змін у природі внаслідок певної діяльності людини, рекомендацій щодо доцільності конкретних заходів
Інформаційна Інформування суспільства про процеси і явища у природі, форми і способи раціональної поведінки людини
Просвітницька Реалізація просвітницьких програм, акцій
Виховна Виховання екологічної культури, формування екологічної свідомості у населення
Практично- перетворювальна Реалізація на основі науково обґрунтованих прогнозів і рекомендацій конкретних заходів щодо збереження, оздоровлення довкілля, оптимізації поведінки людини в ньому
Соціально-економічного контролю Цілеспрямований аналіз ситуацій, обґрунтування суспільних норм, забезпечення функціонування механізмів контролю за їх реалізацією
Організаційно- управлінська Організація, аналіз, коригування процесів в антропоекосистемі

В екології людини акумульовано надбання багатьох природничих і суспільних наук, унаслідок синтезу яких вона сформувалася у багатовимірну галузь знань, своєрідну філософію гармонійного буття людини у світі. Основна особливість екології людини полягає у виокремленні із за­гального контексту екології, охорони природи найскладні­шого компонента — людини, в дослідженні різноманітних впливів на неї (природного, техногенного, культурного середовища), законів і закономірностей її гармонійного співіснування з довкіллям.

Питання для самоконтролю.

1.Поняття «екологія людини».

2.Основні функції екології людини.

3. Зв’язок з іншими науками.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характеристика воздействий транспорта на окружающую среду | Історія розвитку екології як науки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 805; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.