Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття оперативно-розшукової діяльності
Читайте также:
 1. IV. Права людини: поняття та структура
 2. IV. ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ .
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. V. Поняття юридичного обов’язку
 5. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА
 6. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності
 7. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 8. Види аудиту і аудиторської діяльності. Загальні методичні підходи до аудиторських перевірок
 9. Види, рівні та форми комунікаційної діяльності
 10. Визначення не повинно утворювати кола, тобто визначуване поняття не може визначатись через себе самого.
 11. Визначення поняття, його загальна характеристика
 12. Визначте поняття та предмет трудового права.

Вступ

План

Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа

Тема 2.

Вступ

 1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.
 2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

Перелік використаної літератури

Важливою умовою створення демократичного суспільства в Україні є формування правової держави, де знайшли б надійний захист свободи, права та інтереси кожної людини, існувала б не лише відповідальність громадян перед державою, а й держава несла певні обов’язки перед своїми громадянами.

Підтвердження цього є закріплення в Конституції України гарантій прав і свобод особи, які не можуть бути порушені ніким за винятком випадків, передбачених законом.

Ці випадки повинні бути мінімальними, відповідати принципам демократичної держави й можуть застосовуватися лише в інтересах захисту прав і свобод особи, збереження добробуту, охорони державної та громадської безпеки, здоров’я і моралі, оскільки правова держава є не тільки однією із найвищих цінностей, а й практичним інструментом забезпечення прав і свобод людини та юридичних осіб, боротьби зі злочинністю, бюрократією, корупцією та іншими правопорушеннями. А це успішно може здійснюватися тільки завдяки ефективній роботі правоохоронних органів, спрямованій на реалізацію механізму захисту й охорони прав і свобод громадян, законних інтересів особи й суспільства в цілому, встановлення й підтримання правопорядку[1]. Однією із характерних особливостей розвитку суспільства в умовах демократії є постійне укріплення законності й правопорядку в усіх сферах діяльності державних, комерційних структур, суспільних організацій. Аналіз злочинності показує, що на даний час особливого розвитку набула організована злочинність.

Вже зараз мають місце високоорганізовані групи, які здійснюють злочини в умовах латентності і знаходяться у нелегальних умовах.

З урахуванням цього робимо висновок:

- для успішного і своєчасного припинення і розкриття вже скоєних злочинів, встановлення осіб, які їх замислили або здійснили, повинен мати місце „інструмент”, ось таким „інструментом” і є оперативно-розшукова діяльність.

 

Поняття оперативно-розшукової діяльності визначено статтею 2 ЗУ «Про ОРД».

Оперативно - розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових розвідувальних та контр розвідувальних заходів, що здійснюють із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Такі заходи і засоби можуть використовувати тільки ті підрозділи, які наділені правом здійснення ОРД. Через зміст, характер та призначення таких оперативних прийомів, заходів і засобів розкривається поняття ОРД.Поняття оперативно-розшукової діяльності полягає в осмисленні ознак цього виду державної діяльності, її основних форм, сил, методів та засобів, направлених на досягнення поставленої мети – отримання інформації та встановлення істини через її використання у визначеному законом процесуальному порядку. Отже, поняття оперативно-розшукової діяльності розкривається через поняття, види і характерні ознаки оперативних підрозділів, поняття учасників оперативно-розшукового процесу, поняття і диференціацію об’єктів оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність представляє собою діяльність спеціально уповноважених державних органів законодавчої, виконавчої та судової влади та оперативних підрозділів у межах їхньої компетенції по виконанню покладених на них обов’язків та пошуку і фіксації фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, з метою отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Як бачимо, поняття ОРД передбачає її комплексний характер і у залежності від вирішення тих або інших завдань можна виділити три основні її напрямки: пошуковий, розвідувальний, контр розвідувальний. Характерним для всіх напрямків ОРД є їх захисний характер, направлений на створення умов, що забезпечують безпеку визначених законом об’єктів від злочинних посягань, на усунення причин і умов вчинення злочину, своєчасне виявлення і припинення протиправної поведінки.

Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” визначає оперативно-розшукову діяльність як систему гласних і негласних заходів, які здійснюються суб’єктами ОРД на підставі повноважень, передбачених ст. 8 цього Закону.

Гласні заходи – це такі, що здійснюються працівниками податкової міліції, іншими працівниками Державної податкової служби, за їх дорученням, в процесі виконання покладених на них службових завдань без спеціальних прийомів (заходів) конспірації до осіб, по відношенню до яких вони проводяться.

Негласні заходи – це заходи, що здійснюються негласними працівниками податкової міліції на добровільній основні (агенти, резиденти, інформатори) за дорученням оперативних працівників податкової міліції.

Негласними та гласними можуть бути як пошукові так і розвідувальні та контррозвідувальні заходи, які здійснюються суб’єктами оперативно-розшукової діяльності із застосуванням оперативних та оперативно технічних засобів.

Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :

- Працівники оперативних підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукові заходи;

- Оперативні підрозділи, до компетенції яких входить здійснення оперативно-розшукової діяльності.

- Окремі особи, які залучені за їх згодою, до підготовки та проведення оперативно-розшукових заходів і конфіденційно співпрацюючих з оперативними підрозділами.

- Окремі особи, що гласно, відкрито сприяють діяльності оперативного підрозділу.

Працівники оперативних підрозділів поділяються на співробітників, діючих відкрито від імені відповідної оперативної служби, і негласних (таємних) співробітників, приналежність яких до оперативно-розшукового підрозділу глибоко законспірована.

Об’єктами оперативно-розшукової діяльності є особи, дії, предмети, документи, канали зв’язку та інші матеріальні об’єкти – носії інформації, які належить виявити пошуковими, розвідувальними та контррозвідувальними заходами.

Об’єктами ОРД будуть особи, що тільки задумують, підготовлюють, розпочинають злочинну діяльність, так і ті, хто вчиняє та вчинив злочини, ухиляються від слідства і суду, безвісно зниклі особи, а також ті, хто своїми діями створює загрозу державній безпеці України.

Фізичні особи, як об’єкти оперативно-розшукової діяльності, можна розділити на дві групи:

- тих, чия кримінальна поведінка тільки передбачається, вірогідна за певних обставин;

- тих, чия протиправна поведінка вже проявилась, фактично вона вже встановлена.

Перша група є об’єктом оперативного інтересу, вивчення, дослідження, перевірки, вжиття загальних заходів профілактики, а друга – потребує вжиття конкретних пошукових заходів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Під оперативними заходами розуміють такі дії суб’єкта оперативно-розшукової діяльності, які направлені на отримання фактичних даних, що входять до предмету доказування по конкретній справі, а також необхідних для вирішення інших оперативно-тактичних завдань.

Оперативні заходи здійснюються з метою захисту життя, здоров’я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.

Оперативно-технічні засоби представляють собою сукупність технічних засобів та науково - обґрунтованих прийомів їх правомірного і професійного використання у процесі оперативно-розшукової діяльності з метою ефективного впливу на об’єкти ОРД. В якості оперативно-технічних засобів використовуються спеціальні технічні пристрої та обладнання, які дозволяють знімати інформацію з каналів зв’язку, вести візуальне спостереження у громадських місцях, фіксувати фактичні дані про окремих осіб, чия поведінка є протиправною. Оперативно-технічні засоби можуть бути як загальногокористування, наприклад, фото-, кіно-, відео зйомки, так і спеціального призначення - радіоприладів, оптичних приладів, засобів проникнення, прослуховування тощо. Будь-яке застосування оперативно-технічних засобів в ОРД повинно здійснюватися у чіткій відповідності до правил встановлених законами та відомчими нормативними актами.

Оперативно-технічні засоби застосовуються, як правило, негласно. Їх застосування носить винятковий характер, оскільки безпосередньо зачіпає конституційні права громадян.

Конституція України гарантує кожному громадянину недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в його особисте і сімейне життя. Забороняється збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Як і вся оперативно-розшукова діяльність, здійснення оперативних заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів повинно бути належним чином оформлене і у випадках, передбачених законом, погоджене з прокурором та дозволене рішенням суду.

Значення оперативно-розшукових заходів для попередження та виявлення злочинів полягає в тому, що за їх допомогою суб’єкти оперативно-розшукової діяльності мають можливість виявляти обставини, факти та мотиви скоєння злочинів, встановлювати місцезнаходження злочинців, встановлювати фактичні дані, які можуть бути використані як докази.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2728; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.