Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зразок фахового тексту та його комплексний аналіз

Читайте также:
 1. Аналіз виконання підприємством договірних зобов’язань
 2. Аналіз виробничого травматизму
 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
 4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 5. Аналіз захворюваності
 6. Аналіз майна підприємства і джерел його придбання
 7. Аналіз обґрунтованості виробничої програми
 8. Аналіз оборотності оборотних засобів
 9. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства
 10. Аналіз показників рентабельності.
 11. Аналіз показників та інтерпретація результатів
 12. Аналіз попиту

Вимоги до текстів офіційно-ділового та наукового стилів

Текст — головний елемент документа чи публічного виступу, що містить сукупність речень (кількох чи багатьох), послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами певної мовної системи. Він є засобом відтворення зв'язного мовлення, тобто висловлювання, пов'язаного однією темою, основною думкою та структурою.

Під час складання тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість.

Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей.

Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів.

Повним називається такий текст документа, зміст якого вичерпує всі обставини справи.

Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи.

Переконливим є такий текст, який веде до прийняття адресатом пропозиції або до виконання прохань, викладених у документі.

Текст документа складається з таких логічних елементів:

1) вступу (зазначається привід, що став причиною складання документа, викладається історія питання, актуальність теми тощо);

2) доказу (викладається суть питання: докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, посиланнями на законодавчі акти й інші матеріали);

3) закінчення (формулюється мета, заради якої складено документ, підбиваються підсумки сказаного).

Отже, текст – це основна одиниця усного й писемного мовлення, що становить собою сукупність змістовних речень. Кожен текст – це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється метою, характером та сферою вживання.

Лазери належать до класу приладів, які в техніці об'єднані спільною назвою «генератори». Різні типи генераторів призначені для перетворення одного виду енергії в інший або для видозмінення енергії. Так, генератор змінного струму перетворює механічну енергію обертання ротора машини в електричну енергію змінного струму. Інший приклад – видозмінення потоку енергії за допомогою лампового генератора, який застосовується в радіотехніці. Цей генератор перетворює змінний струм низької частоти в змінний струм високої частоти. Лазери – генератори для перетворення різних видів енергії в когерентне, монохроматичне випромінювання у видимій або близьких до неї ділянках спектра. Назва «лазер» складається з початкових літер англійських слів light amplification by stimulated emission of radiation (підсилення світла за допомогою вимушеного випромінювання). Така назва відображає принцип роботи генератора. У вітчизняній літературі лазер найчастіше називають оптичним квантовим генератором (ОКГ) або, іноді, генератором світла, що виразніше говорить про призначення приладу. Ми ознайомимося з основними типами лазерів, які поділяються на:- твердотілі лазери на основі прозорих люмінесцентних кристалів і стекол;

- рідинні – на розчинах хімічних елементів і їх сполук;

- напівпровідникові – на основі кристалічних напівпровідників;

- газові, в яких активним середовищем є гази, газові суміші і пара металів.

З цього переліку видно, що як активне, середовище застосовуються речовини в усіх трьох агрегатних станах. Останніми роками випущено багато різних типів лазерів та їх модифікацій.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Зразок фахового тексту та його комплексний аналіз

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1110; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.91.76
Генерация страницы за: 0.007 сек.