Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І мереж електрозв’язку

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних

ТЕМА 18.

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

2. Кримінально-правова характеристика порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

 

1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Родовим об'єктом даних злочинів є відносини, які забезпечують безпеку використовування комп'ютерної інформації, а також електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.

Предметами злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку виступають:

1) автоматизовані електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), під якими розуміються комплекси технічних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації в процесі рішення обчислювальних і інформаційних задач;

2) автоматизовані комп'ютерні системи - це системи, що здійснюють автоматизовану обробку даних, до складу яких входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку) а також методи і процедури, програмне забезпечення;

3) комп'ютерні мережі - це комплекс сполучених лініями електрозв'язку комп'ютерів або їх систем;

4) мережі електрозв'язку - це сукупність засобів зв'язку, що забезпечують передачу, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень якого-небудь роду по радіо, провідних, оптичних або інших електромагнітних системах, з'єднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну;

5) носії комп'ютерної інформації - це фізичні об'єкти, поля і сигнали, хімічні середовища, накопичувачі даних в інформаційних системах, призначені для постійного зберігання, перенесення й обробки комп'ютерної інформації;

6) комп'ютерна інформація - це текстова, цифрова, графічна або інша інформація про осіб, предмети, події, що існує в електронному вигляді і зберігається на електронних носіях інформації;

7) комп'ютерні віруси - це комп'ютерні програми, що заражають електронно-обчислювальні машини, внаслідок чого комп'ютер виконує несанкціоновані користувачем і небажані для нього дії (знищує інформацію, переносить її в інші файли, самостійно записує яку-небудь інформацію та ін.).

Об'єктивна сторона злочинів, відповідальність за які передбачена розділом XVI Особливої частини КК, характеризується скоєнням діянь, що посягають на безпеку використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.

Більшість даних злочинів може бути вчинена тільки шляхом активних дій. І лише порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 363 КК) може бути вчинено як шляхом активних дій, так і шляхом бездіяльності.

Суб'єктивна сторона більшості злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку характеризується умисною формою вини за винятком порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 363 КК), яке може бути вчинене як умисно, так і по необережності.

Мотиви і цілі здійснення даних злочинів можуть бути різними і на їх кваліфікацію не впливають.

Суб'єктом цих злочинів є фізична осудна особа, що досягла 16 років. Суб'єктом заволодіння комп'ютерною інформацією шляхом зловживання службовим положенням (ст. 362 КК) може виступати тільки посадовець, а суб'єктом порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем (ст. 363 КК) - особа, відповідальна за їх експлуатацію.

Видами злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку є:

- несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 361);

- створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 3611);

- несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст. 3612);

- несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362);

- порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (ст. 363);

- перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (ст. 3631).

2. Кримінально-правова характеристика порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється. Об'єктом злочину є встановлений порядок експлуатації ЕОМ (комп'ютерів), їх систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку та порядок чи правила захисту інформації, яка в них оброблюється.

Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні правил експлуатації автоматизованих ЕОМ, їх систем чи комп'ютерних мереж особою, яка відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило значну шкоду.

Під правилами експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж слід розуміти будь-які правила, що регламентують користування цими машинами, їх системами чи мережами, проведення робіт з їх використанням, із захисту таких машин, їх систем та мереж або інформації, яка в них міститься тощо.

Склад злочину - матеріальний. Злочин є закінченим з моменту настання значної шкоди.

Суб'єкт злочину - спеціальний. Ним є особа, яка відповідає за експлуатацію автоматизованих ЕОМ, їх систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом щодо діянь і необережністю щодо наслідків. Саме ж порушення правил експлуатації автоматизованих ЕОМ, їх систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку може бути як умисним, так і необережним.

 

Література до теми

 

1. Дрьома С. Питання співучасті у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації // Юридичний радник. - 2005. - № 6. - С. 102.

2. Климчук О. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 361-1 Карного кодексу // Юридичний радник. - 2005. - № 6. - С. 97.

3. Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2002 / Уклали: М.В. Галабала, В.О. Навроцький, С.В. Хилюк. - К.: Атака, 2004. - С. 222-226.

4. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / Андрушко П.П., Шапченко С.Д. та ін.; За ред. С.С. Яценка. - 2-е вид., пере раб. і допов. - К.: Юрінком Інкрет, 2004. - С. 104.

5. Полевий В. Кримінальна відповідальність за несанкціонований збут або розповсюдження інформації обмеженим застосуванням, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації // Юридичний радник. - 2005. - № 2. - С. 83.

6. Сердюк П. Кіберпростір і дія закону про кримінальну відповідальність у просторі // Підприємство, господарство та право. - 2003. - № 5. - С. 101.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА 17 | Злочини проти правосуддя
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 471; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.