Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль 1 Підприємство в сучасній системі господарювання

Тема 1. Поняття і цілі діяльності підприємства.

 

План

1.Характеристика підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

2.Методологічні основи обґрунтування множинних цілій діяльності підприємства.

 

 

1. Підприємство – це організаційно відокремлена та економічно самостійна основна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву – завод., фабрика, електростанція, ательє тощо; може включати кілька виробничих одиниць – заводів, фабрик (комбінат, виробниче об’єднання).У більшості країн з розвинутою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під словом „ фірма” розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі тощо з метою одержання кінцевого фінансового результату – прибутку.

Кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка або комбінації з таких. Фірмовий знак (марка) служить для ідентифікації товарів або послуг продавця та їх відокремлення на ринку від продукції (послуг) конкурентів.

2. Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та функціонування підприємства. Головну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Здебільшого місією сучасного підприємства вважають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку.

На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загально фірмові цілі, які мають відповідати певним вимогам:

- по-перше, цілі підприємства мають бути конкретними й піддаватися вимірюванню. Формулювання цілій у конкретних формах створює вихідну базу відліку для наступних правильних господарських та соціальних рішень.

- по-друге, цілі підприємства мають бути орієнтованими в часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі проміжки часу. Довготермінова мета має термін – 5-10 років; короткотермінова – в межах одного року;

- по-третє, цілі підприємства мають бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності;

- по-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва множинні цілі підприємства повинні бути взаємо підтримуючими, тобто дії і рішення, що необхідні для досягнення однієї мети, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей. Інше може привести до виникнення конфліктної ситуації між підрозділами підприємства, відповідальними за досягнення різних цілей.

У кінцевому підсумку цілі підприємства мають бути чітко

сформульовані для кожного виду його діяльності.

 

Контрольні питання

1.Дайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої

сфери.

2.Яким вимогам мають відповідати цілі діяльності підприємства.

 

 

Література

1. Економіка підприємства: Підручник / за заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005.- 528 с., іл..

2. Экономика предприятия: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2000.- 742 с.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Тема 2 Правові основи функціонування підприємства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 591; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.