Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Норми витрат праці, їхнє призначення і класифікація
Тема 9 Основи технічного нормування.

План

 

1. Сутність технічного нормування. Види норм праці.

2. Класифікація витрат робочого часу, фотокартка та хронометраж.

3. Методи розробки норм праці.

4. Продуктивність праці.

 

Нормування праці - це встановлення міри витрат праці на виготовлення одиниці продукції чи вироблення продукції в одиницю часу, виконання заданого обсягу робіт чи обслуговування засобів виробництва у визначених організаційно-технічних умовах.

Норми праці, будучи складовою частиною організації, виступають як основа її раціональної організації. Так наукове призначення норм вимагає відображення в них основних елементів організації праці:

- вибору раціональних форм поділу і кооперації праці,

- режимів праці та відпочинку,

- організації робочого місця і його обслуговування,

- застосування передових прийомів і методів праці.

ПРИЗНАЧЕННЯ НОРМ У ТОМУ, ЩО ВОНИ:

- лежать в основі техніко-економічного й оперативно-календарного планування;

- є вихідними матеріалами для розрахунку виробничих потужностей підприємства, цехів, ділянок, робочих місць;

- на їхній підставі визначається потреба в чисельності робітників, професіях, кваліфікації, визначається фонд заробітної плати;

- підсумком даних розрахунків є розрахунок собівартості продукції;

- заробітна плата на 60...80% визначається нормою часу, тому від якості норм, ступеня їхньої обґрунтованості та напруженості залежить правильна реалізація принципу оплати праці за її кількістю і якістю.

У залежності від одиниці виміру витрат праці розрізняють наступні види норм:

- норми часу;

- норми виробітки;

- нормовані завдання;

- норми обслуговування;

- норми чисельності.

НОРМА ЧАСУ - це регламентований час виконання деякого обсягу робіт у визначених виробничих умовах одним чи декількома виконавцями відповідної кваліфікації. Як одиницю обсягу робіт, на яку встановлюється норма часу, звичайно припускають ОПЕРАЦІЮ ЧИ ГРУПУ ОПЕРАЦІЙ (КОМПЛЕКС). Величина норми часу залежить:

- від сумарної тривалості технологічного та не перекриваючого ним у часі трудового процесу виконання операції;

- від чисельності працівників, зайнятих її виконанням;

- від кількості одиниць устаткування, яке обслуговуються ними, і кількості одиниць продукції, яка виготовляється одночасно на робочому місці.

Норми часу доцільно застосовувати для нормування праці робітників, що виконують протягом зміни різні операції.

НОРМА ВИРОБІТКУ - це регламентований обсяг роботи (у штуках, тонах, метрах і т.д.), яка має бути виконана за одиницю часу (за годину, зміну, місяць) у визначених організаційно-технічних умовах одним чи декількома виконавцями відповідної кваліфікації. Норма виробітку є величиною, зворотною нормі часу, і визначається співвідношенням

 

Нвир = Т/ Нч,

де Т - час, на який розраховують норму виробітку (год., зміна);

Нч - норма часу.

Норми виробітку встановлюють звичайно в масовому та багатосерійному виробництві, де на кожному робочому місці виконується одна чи кілька операцій.

НОРМОВАНЕ ЗАВДАННЯ - це встановлений склад і обсяг робіт, який має бути виконаний одним чи групою працівників за визначений період часу (місяць, зміну). Нормовані завдання знаходять усе більш широке застосування для нормування праці робочих-погодинників, які виконують регулярно чи періодично повторювані операції.

НОРМА ОБСЛУГОВУВАННЯ - це встановлена кількість об'єктів (одиниць устаткування, виробництв, площ, робітників), яка повинна обслуговуватися одним чи групою працівників протягом зміни (місяця). Норма обслуговування як і норма виробітку є похідною від норми часу:

 

Но = Т/ Нч.о,

 

де Нч.о - норма часу обслуговування;

Т - час, необхідний для обслуговування одного об'єкта (одиниці устаткування, робочого місця).

Норми обслуговування застосовують для нормування праці робітників-багатоверстатників, допоміжних робітників, спеціалістів, службовців.

Для нормування праці керівників застосовують різновид норми обслуговування - НОРМУ КЕРОВАНОСТІ - оптимальне число підлеглих працівників чи структурних підрозділів, яке має бути закріплене за керівником.

НОРМА ЧИСЕЛЬНОСТІ - це чисельність працівників (робітників, спеціалістів, службовців), необхідних для виконання визначеного обсягу робіт:

 

Нч = Ор / Но,

 

де Ор - обсяг робіт.

Норму чисельності застосовують для нормування праці працівників, праця яких не має чіткої регламентації чи обсяг робіт яких змінюється протягом зміни, доби, місяця (допоміжні робітники, службовці).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 961; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.