Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 11.1 Собівартість продукції. Характеристика кошторису витрат

Тема 11 Собівартість продукції та ціноутворення на підприємстві.

План

1. Економічна сутність показника собівартості.

2. Характеристика кошторису витрат.

 

1. Собівартість продукції – це виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість, як економічна категорія є обумовленою частиною вартості, яка у процесі обігу повертається підприємству для відшкодування його витрат.

Собівартість характеризує ефективність використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів. Вона відображає якісні зміни в господарській діяльності підприємства.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і договірне визначення фактичних витрат, пов’язаних виробництвом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

До складу статей входять витрати які носять постійний характер, до них відносять:

- витрати сировини та матеріалів;

- витрати паливно - енергетичні;

- витрати по заробітної плати;

- витрати амортизаційні і т.д.

Не входять до собівартості слідуючи витрати:

- штрафи;

- пеня;

- утримання ЖЕУ, установ соц. культурного побуту.

За етапами формування виділяють слідуючи види собівартості:

- технологічну – це сума витрат на здійснення технологічного процесу;

- виробничу – витрати на виробництво продукції;

- повну – витрати на виробництво та збут.

 

2. Характеристика кошторису витрат.

Кошторис виробництва – це витрати підприємства, зв’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції чи ні. Кошторис витрат складають за економічно однородними елементами (таблиця 6.1)

 

Таблиця 6.1 - Групування витрат за економічними елементами

 

Найменування елементу Зміст елементу
  Матеріальні витрати (за відрахуванням зворотних відходів)     1.Сировина й основні матеріали 2. Покупні напівфабрикати 3.Допоміжні матеріали 4. Паливо та енергія зі сторони 5. Вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції 6. Виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідні для виготовлення продукції 7. Пошук і використання природної сировини
2. Витрати на оплату праці 1. Включає всі форми оплати праці штатного й позаштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайняті виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та управлінням. Не включаються в собівартість виплати працівникам, що фінансуються із прибутку або з інших джерел спеціального призначення
3. Відрахування на соціальні потреби 1. Державне (обов’язкове) соціальне страхування. 2. Державне (обов’язкове) пенсійне страхування (Пенсійний фонд) 3. Фонд допомоги безробітним.  
4. Амортизація основних фондів 1.Відрахування на повне відновлення основних фондів і капітальний ремонт
5. Інші витрати 1. Витрати, які за змістом не можна віднести до щойно перелічених. До них належить широке коло витрат різного призначення: оплата послуг зв’язку, обчислюваних центрів,охорони, витрати навідряжження, страхування майна, винагорода за винаходи й раціоналізаторські пропозиції, орендна плата за окремі об’єкти основних фондів та ін.

 

 

Групування витрат за економічними елементами використовується при складанні кошторису витрат на виробництво по підприємству, цехам або іншим об’єктам управління. В ній кількісно відображається, скільки і яких витрат буде або фактично вироблено. Але воно не показує призначення виробничих витрат, їх зв’язку з результатами виробництва. Усунути цей недолік дозволяє перегрупування виробничих витрат за калькуляційними статями собівартості.

Під структурою собівартості слід розуміти питому вагу різних видів витрат собівартості продукції. Структура собівартості залежить від особливостей виробництва (до якої галузі має відношення виробництво, тип виробництва, географічне розташування і інше).

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства.

 

 

Контрольні питання

 

1. Що таке собівартість продукції.

2. Які економічні елементи входять до складу кошторису, чим викликано це групування.

3. Назвіть види собівартості продукції.

 

Література

 

Продиус Ю.И. «Экономика предприятия»: Учебное пособие. – Харьков: ООО «Одиссей». – 2005.- 416 с.

Економіка підприємства: Підручник / за заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005.- 528 с., іл.. Экономика предприятия: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2000.- 742 с.

 

 

Тема 11.2 Зміст та розрахунок калькуляційних статей витрат. Класифікація витрат на виробництво продукції.

План

1. Сутність і методи калькулювання.

2. Методика обчислення основних статей калькуляції.

3. Класифікація витрат на виробництво продукції.

4. Шляхи та фактори зниження собівартості продукції.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сітьові методи планування та управління | Сутність і методи калькулювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.