Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення основних понять

Читайте также:
 1. АВС-аналіз і XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
 2. Американські дослідження вказують, що із 100 основних потреб життя середнього американця, жодного не було серед головних потреб інших культурних регіонів світу.
 3. Амортизація основних засобів
 4. Амортизація основних фондів
 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 6. Аналіз ефективності використання основних засобів
 7. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 8. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 9. Аналіз складу, наявності структури, руху основних засобів
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Ароматичні ВВ ( Арени ). Визначення і класифікація
 12. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.Лекція 1. Облік основних засобів

В лекції розглядаються наступні питання:

1.1.Визначення основних понять

1.2.Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"

1.3.Документування господарських операцій з обліку основних засобів

1.4.Аналітичний облік основних засобів

1.5.Облік капітальних інвестицій в придбання (виготовлення) основних засобів

1.6.Облік переоцінки та руху основних засобів

1.7.Знос (амортизація) основних засобів

1.8.Облік оренди (лізингу) основних засобів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в П(С)БО 7 "Основні засоби".

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними. Це інвестиції підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців (або операційний цикл).

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-ристання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

Клас основних засобів ~ сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів.

П(С)БО 7 визначені наступні види оцінки основних засобів.

Чиста балансова вартість основних засобів визначається як сума, за якою об'єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації.

Вартість, яка амортизується, представляє собою фактичну собівартість об'єкта основних засобів або іншу його оцінку, відображену у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості. Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

Ліквідаційна вартість визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримати за об'єкт основних засобів в кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об'єкту.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначаються на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об'єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством (за умови достатньо точного визначення ліквідаційної вартості).Справедлива (реальна) вартість об'єкту основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю в більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання відповідних об'єктів, тобто використання для ведення одного і того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримання інформації про ринкову вартість яких-небудь об'єктів через їх специфічний характер, вони переоцінюються за відновленою вартістю з врахуванням фактичного зносу.

Сума грошових коштів (їх еквівалентів), або інших форм компенсації, яку необхідно було б витратити для придбання (або створення) такого ж активу на дату складання звітності, називається відновлюваною вартістю.

Отже, собівартість основного засобу - це сума сплачених грошових коштів (їх еквівалентів) або справедлива вартість інших форм компенсації за актив на час його придбання або створення.

Чиста вартість реалізації основного засобу - дохід від реалізації основного засобу, зменшений на суму витрат, пов'язаних з його реалізацією.

Чистий дохід від ліквідації - сукупність доходів, одержаних від ліквідації активу, зменшена на суму витрат, пов'язаних з його ліквідацією.

1.2. Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. Рахунок 10 є активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкту, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкту; сума дооцінки вартості об'єкту основних засобів. По кредиту - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкту основних засобів, сума уцінки основних засобів.

У табл. 1.1 наведені субрахунки, які відкриваються до рахунку 10, та їх характеристика.

Таблиця 1.1.

Субрахунки рахунку 10 "Основні засоби"

№ субрахунку Назва субрахунку Характеристика
1 2 3
Земельні ділянки Відображається вартість земельних ділянок, які було придбано відповідно до Указу Президента від 19 січня 1999 року № 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення"
Капітальні витрати на поліпшення земель До цієї групи основних засобів відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі створенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізування купин, розчистка заростей, очищення водосховищ та інше)
Будинки та споруди Ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передаваль­них пристроїв, а також житлових будинків
Машини та обладнання Ведеться рух машин та обладнання
Транспортні засоби До транспортних засобів належать засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх перебування
Інструменти, прилади та інвентар До інструментів відносяться: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та інше. До виробничого інвентарю і приналежностей належать предмети виробничого призначення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, ємності для зберігання рідких і сипких тіл
Робоча і продуктивна худоба До цієї групи належать: робоча худоба - коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини, продуктивна худоба - корови, бики-плідники, буйволи та яки, жеребці-плідники та племінні кобили та інші
Багаторічні насадження До цієї групи основних засобів відносяться всі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку
Інші основні засоби Всі інші основні засоби, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках рахунку 10 "Основні засоби"

 

Для відображення в бухгалтерському обліку сум
амортизаційних відрахувань використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", який призначено для обліку господарських засобів. Рахунок 13 пасивний, (контрактивний), балансовий, регулюючий.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів.

По кредиту рахунку записують суми щомісячних амортизаційних відрахувань на реконструкцію та модернізацію основних засобів. При цьому дебетують рахунки основного і допоміжного виробництва, загальновиробничих і загальногосподарських витрат, обслуговуючих виробництв та господарств, витрат обігу тощо - в залежності від того, де знаходяться ті чи інші основні засоби.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку господарських засобів, тобто для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Рахунок 15 активний, балансовий.

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 95; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.91.76
Генерация страницы за: 0.008 сек.