Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Комунікація відбувається, як правило, для того, щоб передати чи засвоїти інформацію, знання або набутий досвід. Йдеться про третю, не менш важливу функцію мови – пізнавальну
Для спілкування важливим є попереднє формування і висловлю­вання думки. У цьому випадку мова виконує мислетворчу функцію.

Проста комунікація для висловлення думки і передачі інформації у межах усної форми мовлення розширила пізнавальні потреби людства. Ра­зом із розвитком мови поступово формувалися її спеціальні функції, які максимально підсилювали можливості логічного (професійна й номінатив­на функції) та емоційного мислення (експресивна, волюнтативна й естети­чно-культурологічна функції).

Таблиця 2

  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ  
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МОВИ КОМУНІКАТИВНА Найважливіший засіб спілкування Головна функція ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ – обслуговують первинно розмовний стиль
МИСЛЕТВОРЧА Засіб формування і висловлення думки
ПІЗНАВАЛЬНА Засіб збереження і передачі інформації, знань і досвіду
ПРОФЕСІЙНА Засіб і критерій оволодіння фахом   СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ НА ЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ – обслуговують переважно науковий і діловий стилі
НОМІНАТИВНА Засіб найменування нових предметів, процесів, явищ
ВОЛЮНТАТИВНА Засіб впливу на волю співрозмовника Найвища функція СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ НА ЕМОЦІЙНІЙ ОСНОВІ – обслуговують переважно публіцистичний і художній стилі
ЕКСПРЕСИВНА Засіб вираження емоцій і почуттів
ЕСТЕТИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА Засіб формування і вираження естетичних і культурних смаків нації

4. Так, зростання пізнавальної ролі мови в епоху науково-технічної революції привело до появи професійної функції, яка стала критерієм спеціальної підготовки і засобом оволодіння фахом.

 

Без грамотного користування мовою професії неможливо сьогодні говорити про високий службовий чи громадський рівень спеціаліста. Справа у тому, що в наш час революційним стає процес появи нових професій і відповідно їх мов. Якщо зважити на те, що за рік у світі з’являється понад 120 тисяч нових термінів, то цілком зрозумілою стає вимога про постійне вивчення мови, без якої не можна вважати себе спеціалістом у будь-якій сфері діяльності. Старий поділ на «інтелігентні» чи «неінтелігентні» профе­сії зникає на наших очах. Мова починає обслуговувати не лише сферу ду­ховної культури – вона все більше пов’язується з виробництвом, стає засо­бом формування нових виробничих відносин і основним компонентом професійної підготовки. Ось чому правильному професійному спілкуван­ню слід навчатися все життя, бо це підвищує продуктивність та ефектив­ність праці, наповнює результатом і змістом життя й діяльність конкретної особи.

5. Поява великої кількості нових явищ і реалій при зростанні ролі професійної функції об’єктивно активізує дію номінативної функції, яка притаманна тільки мові, особливо у науковому стилі, де без точної і правильної назви або визначення наукового поняття не можна говорити й про існування самого предмета дослідження. З дією цієї функції ми зустрічає­мося при вивченні морфології й лексикології. Справа у тому, що звуки як фізичне явище значення не мають, а ось морфеми (корені, префікси, суфік­си, закінчення) надають слову основне або додаткове лексичне чи грама­тичне значення. Повністю ж номінативна функція реалізується у повнозна­чних словах, які називають предмети, явища, процеси, ознаки тощо.

Наступні три функції мови пов’язані не з логічним, а з емоційним процесом пізнання світу і місцем особистості в ньому. Досить часто у практиці конкретного спілкування інформативність майже відсутня, але комунікація відбувається і досягає результатів за рахунок підвищеної пси­хологічної або/і емоційної напруженості. Йдеться про експресивну, волюнтативну й естетично-культурологічну функції.

6. Експресивна функція реалізується у мовних формах вираження емоцій і почуттів людини.

7. Коли експресія досягає свого апогею, вона починає впливати на во­лю співрозмовника. У цьому разі можна говорити про реалізацію волюнтативної функції мови. Її дію можна відчути у формах вітання, прощання, прохання, вибачення, спонукання або запрошення, а також у наказових конструкціях, якими досить часто користуються керівники чи політики, що сповідують жорстку схему управління колективом.

8. Проте найвищою функцією мови є естетично-культурологічна. Ця функція виражається в естетичних, культурних і національних уподо­баннях того, що нація поступово переходить у безнаціональну чи в ін­шу національну парадигму (згадайте «інтернаціональну» практику вихо­вання радянської людини або прищеплювання «чужих» естетичних ідеалів у межах української незалежності). Йдеться про усвідомлення суті найва­жливішого для політичного і громадського життя поняття «національна мова».
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 422; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.