Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз грошових потоків за прямим методом

У процесі аналізу досить важливим є виявлення обсягів:

– вхідного потоку (надходження коштів);

– вихідного потоку (витрачання коштів);

– загального обороту грошей.

Вхідний грошовий потік – сума надходження коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Вихідний грошовий потік – сума витрачання коштів в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Аналізуючи грошові потоки на базі “Звіту про рух грошових коштів” потрібно мати на увазі, що:

– темп приросту грошового потоку від операційної діяльності характеризує масштаби зростання фінансового потенціалу підприємства та рівень доходності, який досягнуто за минулі звітні періоди;

– аналіз грошового потоку від інвестиційної діяльностй дозволяє дослідити інвестиційну політику підприємства та виявити розмір тих інвестицій, які в майбутньому приведуть до надходження (витрачання) грошових коштів;

– розгляд показників фінансової діяльності дає можливість спрогнозувати майбутні дивіденди власників капіталу.

Розрізняють два методи розрахунку показників грошового потоку: прямий та непрямий.

Прямий метод полягає у групуванні та аналізі даних бухгалтерського обліку, які відображають рух грошових коштів у розрізі видів діяльності.

Переваги прямого методу розрахунку грошового потоку:

– дає більш повну уяву про обсяг та склад грошових потоків підприємства;

– дозволяє виявити основні джерела надходження та витрачання коштів підприємтсва;

– дозволяє робити висновки про достатність коштів для поточних платежів.

При прямому методі грошовий потік розраховується як різниця між надходженням та витратами грошових коштів.

Алгоритми розрахунку грошових потоків за видами діяльності:

– чистий грошовий потік від операційної діяльності:

 

ЧГПОД = ВР + ПДЗ + ІН – ВСМ ВЗП– ПВРП – ППЗ – ППД – ІВ,

 

ВР – виторг від реалізації продукції поточного періоду;

ПДЗ – погашення дебіторської заборгованості;

ІН – інші надходженні горошових коштів у ході операційної діяльності;ВСМ – витрати на сировину і матеріали;

ВЗП – виплата заробітної плати;

ПВРП – поточні витрати, пов‘язані з реалізацією продукції;

ППЗ – погашення кредиторської заборгованості підприємства;

ППД – податкові платежі підприємства;

ІВ – інші грошові витрати в процесі операційної діяльності.

 

– чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності:

 

ЧГПІД = ВРНА + ВРДФІ + ДО – ПНА – ΔНБ – ПДФІ ,

 

ВРНА – виторг від реалізаціі основних засобів і нематеріальних активів;

ВРДФІ – виторг від реалізації довгострокових фінансових інвестицій;

ДО – отрисмані дивіденди по придбаних акціях та боргових зобов‘язаннях;

ПНА – придбання основних засобів і нематеріальних активів;

ΔНБ – зміна обсягу незавершеного будівництва;

ПДФІ – придбання довгострокових фінансових інвестицій.

 

– чистий грошовий потік від фінансової діяльності:

 

ЧГПФД = ΔВК + ВРАК + ЗДК + ЗКК + ЦФ – ПАК – ПДК – ПКК – ДВ,

 

ΔВК – сума додатково залученого акціонерного або пайового капіталу;

ВРАК – виторг від реалізації раніше викуплених власних акцій;

ЗДК – додаткове залучення довгострокових кредитів та позик;

ЗКК – додаткове залучення короткострокових кредитів та позик;

ЦФ – надходження безповоротного цільового фінансування;

ПАК – викуп власних акцій;

ПДК – повернення довгострокових кредитів та позик;

ПКК – повернення короткострокових кредитів та позик;

ДВ – виплачені власникам дивіденди, проценти.

 

– загальний чистий грошовий поток:

 

ЧДПЗАГ = ЧДПОД + ЧДПІД + ЧДПФД.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 955; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.