Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Засоби навчання
ЗАСОБИ НАВЧАННЯце частина навчального обладнання закладів освіти або сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності та виховного впливу на учнів, студентів і виконують певні дидактичні функції.

За функціямиу навчально-виховному процесі засоби навчання поділяються на такі групи:

- засоби подання інформації (аудиторна дошка, плакати, підручники, навчальні посібники, звукові записи, комп’ютерні програми подання інформації та ін.);

- засоби контролю знань (спеціальні контрольні машини, засоби без машинного контролю, комп’ютерні програми контролю знань та ін.);

- навчаючі машини і тренажери;

- демонстраційні прилади та об’єкти;

- допоміжні засоби, які використовуються у навчальному процесі (довідкові пристрої, обчислювальна техніка тощо);

- технічні засоби, які задовольняють педагогічним та технічним вимогам перелічених вище груп засобів навчання.

За основнимиознаками засоби навчання поділяють так:

- за способом використання – на демонстраційні та роздаткові;

- за способом фіксації інформації – на природні, дидактично препаровані, текстові, ілюстративні, мультимедійні;

- за змістом – на програмно-методичні, навчаючі, допоміжні та ін.

Отже, засоби навчання створюються і застосовуються, виходячи з цілей та задач навчального процесу, а також конкретного предметного змісту навчальних дисциплін. Їх повсякденне використання визначається методичною та організаційною доцільністю.

Усі засоби навчання, що застосовуються у навчальному процесі, використовуються для набуття знань, їх закріплення, для створення уявлень і понять, придбання навичок і умінь, для вирішення інших навчальних, наукових та виховних задач. Засоби навчання використовуються як під час навчальних занять, так і під час самостійної роботи студентів.

У поліпшенні організації навчального процесу і підвищення його якості велику допомогу педагогам можуть надати технічні засоби навчання.

2.2. Визначення і класифікація технічних засобів навчання

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН) – це система засобів, що складається з двох взаємопов’язаних частин: специфічних носіїв навчальної інформації і апаратури, за допомогою якої може бути подано навчальну інформацію або її вироблено.

Іншими словами – це сукупність дидактичних матеріалів і технічних пристроїв, які використовуються для передачі інформації, контролю і навчання. Наприклад, інформаційні ТЗН призначені для забезпечення прямої передачі навчальної інформації, контролюючі – для забезпечення контролю знань, навчаючі – для навчання.

З визначення ТЗН випливає, що проблема їх використання має два діалектично поєднані аспекти: педагогічний і технічний.Педагогічний аспект охоплює питання, які пов’язані із створенням специфічних носіїв навчальної інформації, їх змісту відповідно до дидактичних вимог навчального процесу, а також із розробкою методики їх застосування.

Технічний аспект охоплює питання створення або пристосування апаратури, яка задовольняла б педагогічні і технічні вимоги щодо подання (вироблення) навчальної інформації.

Проблема застосування ТЗН у процесі подання навчального матеріалу є однією з найважливіших у методиці викладання та вирішення її в різні часи мали свої особливості. До сучасних технічних засобів навчання можна віднести технічні засоби навчання на базі інформаційних комп’ютерних технологій.

Технічні засоби навчання можна класифікувати за різними ознаками, наприклад:

- за призначенням – ТЗН широкого і спеціального призначення;

- за виконуваними функціями - технічні засоби подання інформації, технічні засоби контролю знань;

- за способом впливу на учнів – візуальні (зорові), аудитивні (звукові) та аудіовізуальні (звукозорові).

2.3. Завдання та функції технічних засобів навчання

За допомогою технічних засобів навчання можна вирішувати такі завдання:

- підвищення ефективності процесу навчання;

- отримання інформації про явище, процеси, об'єкти;

- прискорення передачі наукової інформації;

- надання допомоги викладачам в інтенсифікації процесу навчання за рахунок скорочення часу на виклад складних явищ;

- підвищення наочності, забезпечення глибокого засвоєння предмету, розвиток пізнавальної активності студента.

Технічні засоби навчання виконують різноманітні функції,наприклад:

- заміняють певною мірою викладача як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.);

- конкретизують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє викладач (наочні посібники, бази даних);

- є прямими об'єктами вивчення, дослідження (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи);

- є «посередниками» між учнем і предметом вивчення у тих випадках, коли безпосереднє вивчення останніх неможливе або утруднене (препарати, моделі, колекції, гербарії тощо);

- сприяють набуттю навчальних і виробничих умінь та навичок (прилади, інструменти та ін.).

При виборітехнічних засобів викладач керується наступними положеннями:

- технічні засоби навчання повинні забезпечувати найбільш складні теми;

- демонструвати процеси, які важко або неможливо спостерігати насправді;

- розкривати історично віддалені суспільні явища або ситуації в динаміці, а також предмети і явища, які доцільно подавати в екранному або звуковому художньому зображенні.

 

4. Передумови використання технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 

Впровадження технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як важливого засобу навчання пов'язане з багатьма проблемами – матеріальними і психологічними, змінює мислення, особливості спілкування з педагогом. Існують і універсальні проблеми, пов'язані зі створенням програм навчання на комп'ютері, визначенням меж між комп'ютером-іграшкою та комп'ютером-інструментом пізнання.

Передумови впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес ставлять перед викладачем такі вимоги:

- знання основних понять інформатики та комп'ютерної техніки;

- знання сучасних операційних систем та мультимедійного обладнання;

- умінь та навичок працювати з офісними та іншими програмами (Word, Excell, PowerPoint, Access);

- використання прикладних програм утилітарного призначення.

Переваги застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі:

- підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу;

- активізація навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації;

- мотивація учнів до змагання з прагненням отримати вищу оцінку;

- індивідуалізація навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;

- об'єктивність контролю;

- формування вмінь та навичок для різноманітної творчої діяльності;

- виховання інформаційної культури;

- оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації;

- доступ до великих обсягів інформації і можливість оперативно отримувати необхідну інформацію.

Напрями використання комп’ютерів у навчальному процесі:

- Як засіб індивідуалізації навчання. За допомогою завдань та індивідуальної роботи з комп'ютером досягають значних успіхів у засвоєнні матеріалу. Адже комп'ютер фіксує всі етапи його роботи, оцінює її. Педагог має змогу будь-коли проаналізувати його дії.

- Як джерело інформації. Через комп'ютер можна отримувати величезну кількість інформації, яку можна використовувати в навчальному процесі. Але комп'ютерна інформація не повинна замінювати підручник, книги, інші джерела знань.

- Як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань. Для цього використовують програми з контрольними та екзаменаційними питаннями, відповідями на них та нормативами оцінювання кожної відповіді. Комп'ютер не тільки оцінює відповіді, а й видає рекомендації щодо виправлення помилок.

- Як засіб творчої діяльності. Сучасне програмне забезпечення комп'ютерів дає змогу творчо працювати учням: -текстовий редактор — замінює друкарську машинку, маючи значно більше функцій (вибір шрифту, його розміру, кольору, розміщення друкованого тексту, корекція написаного, заміна блоків тексту); -редактор презентацій; -графічний редактор — сприяє розвитку художніх навичок, допомагає в кресленні, проектуванні; -музичний редактор — дає змогу писати музику для будь-якого інструмента, оркестру.

- Як засіб заохочення до навчання в ігровій формі. Робота на комп'ютері стимулює успішне виконання навчального завдання, забезпечує дослідницький пошук, формує інший тип мислення, забезпечує тренінг у певному виді діяльності.

- Як засіб допомоги людям з дефектами фізичного і розумового розвитку. Передусім він є засобом комунікації дитини із зовнішнім світом. Для таких дітей розробляють спеціальні програми, які враховують особливості їх розумової діяльності, допомагають ефективному навчанню.

Застосування у навчальному процесі технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій сприяє:

- підвищенню ефективності практичних та лабораторних занять з природничих дисциплін приблизно на 30%;

- об'єктивність контролю знань учнів – на 20-25%;

- прискорює накопичення активного словникового запасу з іноземних мов у 2-3 рази;

- дають змогу включити до навчальних планів лабораторні заняття з використанням комп'ютерних моделей, які імітують функціонування дуже дорогого, унікального обладнання, недоступного для навчальних закладів.

Загалом, у сфері освіти комп'ютери, обчислювальну техніку, інформаційно-комунікаційні технології використовують як об'єкт вивчення, як засіб навчання, як засіб формування комп'ютерної грамотності у студентів, як складову системи управління освітою та як елемент методики наукових досліджень.

Наприклад, з лютого 2012 р. в нашому університеті започатковано семінар для науково-педагогічних працівників за такими напрямами, що сприятимуть подальшому практичному розвитку системи технічних засобів навчання:

- Сучасна комп’ютерна презентація та її ефективне використання при проведенні лекції.

- Карти знань та шляхи їх використання.

- Блоги та особливості їх використання у навчальному процесі.

- Роль ІКТ при використанні формуючого оцінювання.

- Використання технологій Веб 2.0 при організації самостійної роботи студентів.

- Створення сучасних онтологій на основі технологій Вікі-вікі.

- Використання подкастів у навчальному процесі. Створення та використання відео.

- Роль ІКТ в організації співробітництва та спілкування у навчальному процесі.

- Безпечна робота в Інтернеті.

- Платформа дистанційного навчання Moodle.

- Інституційний депозитарій та його роль у створенні електронного навчально-наукового середовища університету.

- Е-тестування студентів на основі застосування ефективних тестових завдань.

- Електронна бібліотека – реалії та перспективи. Роль е-бібліотеки у підвищенні якості навчально-виховного процесу університету.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1667; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.145.64.172
Генерация страницы за: 1.604 сек.