Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розподіл земель за категоріями на території сільської ради
Згідно з Конституцією України (ст. 13), земля в межах тери­торії України є об'єктом права власності українського народу і відповідно до цільового призначення поділяється на: а) землі сіль­ськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадсь­кої забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохо­ронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; г) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призна­чення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

З огляду на вищесказане, до земель сільськогосподарського призначення відносяться землі, надані для виробництва сільсько­господарської продукції, здійснення сільськогосподарської науко­во-дослідної та навчальної діяльності, Розміщення відповідної ви­робничої інфраструктури тощо.

До земель житлової та громадської забудови належать зе­мельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і спо­руд, інших об'єктів загального користування.

До земель природно-заповідного фонду відносяться ділянки суші і водного простору з природники комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естети­чну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону нада­но статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

До земель іншого природоохоронного призначення належать:

а) земельні ділянки водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду;

б) земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що ма­ють особливу наукову цінність.

До земель оздоровчого призначення належать землі, що ма­ють природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і ліку­вання людей.

До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

До земель історико-культурного, призначення належать землі, на яких розташовані:

а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, мемо­ріальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладови­ща, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані 3 історичними подіями;

б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фо­ртець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки і сторич­ного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, проми­слової, військової, культової архітектури, народного зодче­ства, садово-паркові комплекси, фонова забудова.До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою рос­линністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

До земель лісового фонду не належать землі, зайняті:

а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;

б) полезахисними лісовими смугами, захисними насаджен­нями на смугах відводу залізниць, захисними насадження­ ми на смугах відводу автомобільних доріг, захисними на­ садженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів;

в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сіль­ськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

До земель водного фонду належать землі, зайняті: а) моря­ми, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єкта­ми, болотами, а також островами; б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; в) гідротехнічни­ми, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) береговими сму­гами водних шляхів.

Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, на­дані в установленому порядку підприємствам, установам та орга­нізаціям для здійснення відповідної діяльності.

Розподіл земель сільської ради за категоріями подається у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 287; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.75.202
Генерация страницы за: 0.005 сек.