Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виды обеспечения информационных систем
Читайте также:
 1. A) Системный подход
 2. A.3.1 Структура процедурного программного обеспечения
 3. A.4.1 Подсистемы
 4. Aрхитектурныe основы построения нейросистем на базе нейрочипа
 5. CASE-технология создания информационных систем.
 6. CMMS и EAM системы
 7. CRM системы
 8. CSRP - стандарт(Customer Synchronized Resource Planning) и система
 9. Cовременные взгляды на атопические болезни как на системные заболевания. Алергические заболевания, класификация, клинические примеры.
 10. Data Warehouse – хранилище данных - ХД - систем обработки данных
 11. DNS (Domain Name System)-система адресов
 12. DNS — доменная система имен

План лекции

Лекция 8

Відповісти на запитання письмово.

Запитання.

Голодомор 1932—1933 рр. в Україні — геноцид українського народу.

· Причини Голодомору 1932-33 рр.

· Заходи влади.

· Наслідки Голодомору.

Причини:

- волюнтаристська політика сталінського керівництва;

- прискорена насильницька колективізація;

- завищений план хлібозаготівель для України на 1932 р.;

- постанова «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», відома в народі як «Закон про 5 колосків» (згідно з цим законом за крадіжку колгоспного майна передбачався розстріл із конфіскацією всього майна або позбавлення волі терміном не менше ніж на 10 років);

- діяльність в Україні надзвичайної комісії на чолі з В. Молотовим, основною метою якої було вилучення хліба в селян за всяку ціну (обшуки, натуральні штрафи, загороджувальні загони, реквізиція насіннєвого, продовольчого й фуражного фондів колгоспів, блокади сіл-боржників тощо). Отже, хлібозаготівельна кампанія перетворилася на цілеспрямоване фізичне винищення українського селянства

Заходи влади:

- продовження хлібозаготівель;

- створення загороджувальних загонів, які не випускали селян до міст;

- замовчування голоду;

- відмова від міжнародної допомоги.

Наслідки голодомору:

- величезні людські втрати (за різними даними від 3,5 до 8 млн. чоловік);

- знищення традиційного українського села з його багатими народними звичаями;

- подолання опору колективізації і як наслідок — перемога колгоспного ладу на селі.

Закон України «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні» — діючий закон України, ухвалений Верховною Радою України 28 листопада 2006 року, що офіційно визнає Голодомор 1932—1933 років актом геноциду українського народу.

Геноцидомвважається таке діяння, яке вчиняється з наміром знищення повністю або частково якої-небудь національної етнічної, расової чи релігійної групи як такої, а саме навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне її знищення.

Домашнє завдання:

1) конспект;

2)підготувати реферати: Голодомор в Україні 1932-33 рр.

Тема: Основные компоненты информационных систем

1. Виды обеспечения информационных систем
2. Состав и структура информационной технологии управления
3. Тенденции развития информационных технологий управления

 

В зависимости от аспекта рассмотрения структуру ИС представляют по-разному. Наиболее общим является выделение в ИС обеспечивающей и функциональной частей [8]. Все информационные системы включают один и то же набор компонентов: функциональные компоненты, компоненты системы обработки данных (СОД), организационные компоненты (персонал) [4]. ИС можно представить как совокупность подсистем: техническое, математическое, программное, информационное, организационное и правовое обеспечение [7].Техническое обеспечение (ТО) представляет собой комплекс технических средств (технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, размножения информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИС. Центральное место среди всех технических средств занимает ПЭВМ. Структурными элементами технического обеспечения наряду с техническими средствами являются также методические и руководящие материалы, техническая документация и обслуживающий эти технические средства персонал.

Математическое обеспечение (МО) — это совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач. Математическое обеспечение включает:

· средства моделирования процессов управления;

· методы и средства решения типовых задач управления;

· методы оптимизации исследуемых управленческих процессов и принятия решений (методы многокритериальной оптимизации, математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и т.д.).

Техническая документация по этому виду обеспечения содержит описание задач, задания по алгоритмизации, экономико-математические модели задач, текстовые и контрольные примеры их решения. Персонал составляют специалисты по организации управления объектом, постановщики задач управления, специалисты по вычислительным методам, проектировщики ИС.

Программное обеспечение (ПО) включает совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств. В состав программного обеспечения входят:

· общесистемные и специальные программы;

· инструктивно-методические материалы по применению средств программного обеспечения;

· персонал, занимающийся разработкой и сопровождением ПО на весь период жизненного цикла ИС.

К общесистемному программному обеспечению относятся программы, рассчитанные на широкий круг пользователей и предназначенные для организации вычислительного процесса и решений часто встречающихся задач обработки информации. Они позволяют расширить функциональные возможности ЭВМ, автоматизировать планирование очередности вычислительных работ, осуществлять контроль и управление процессом обработки данных, а также автоматизировать работу программистов.

Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность программ, разрабатываемых при создании ИС конкретного функционального назначения. Оно включает пакеты прикладных программ, осуществляющих организацию данных и их обработку при решении функциональных задач.

Информационное обеспечение (ИО) представляет собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в ИС. Оно включает в себя:

· совокупность показателей, справочных данных, классификаторов и кодификаторов информации;

· унифицированные системы документации, специально организованные для автоматического обслуживания;

· массивы информации на соответствующих носителях;

· персонал, обеспечивающий надежность хранения, своевременность и качество технологии обработки информации.

Информационное обеспечение – важнейший элемент автоматизированных информационных систем – предназначено для отражения информации, циркулирующей в информационной системе. В информационное обеспечение ИС включаются системы показателей, классификаторы, системы кодирования информации, массивы информации в базах данных, хранящиеся на магнитных носителях, системы документации, а также персонал, обеспечивающий надежное хранение и своевременную обработку информации.

В ходе создания информационного обеспечения определяются состав показателей, необходимых для решения экономических задач, их информационные связи, объемно-временные характеристики.

1. Чтобы сделать информацию более удобной для восприятия и обработки, используют формализованное описание этой информации. Для систематизации информации используют самые разные классификаторы. При этом отбираются подходящие общегосударственные классификаторы (например, классификаторы продукции, классификаторы технико-экономических показателей, классификаторы структуры отраслей и т.д.) или разрабатываются новые классификаторы и коды.

2. Использование систем автоматизированной обработки экономической информации потребовало унификации и стандартизации документации. Для этого создаются различные формы ввода информации, проектируются формы первичных документов для последующей машинной обработки и формы вывода информации( в том числе таблично-текстовый материал, бюллетени, справочники и т.д.).

3. Внутримашинное информационное обеспечение проектируется на принципе интеграции в виде базы и банка данных, где все данные собраны в едином интегрированном хранилище, к которому обеспечен доступ разнообразных пользователей.

4. Более сложным становится информационное обеспечение в случае организации вычислительных сетей. В этом случае устанавливается состав и способы обмена информацией между различными уровнями обработки. Ведется создание и распределение информационного фонда между уровнями обработки и т.д.

5. Использование компьютеров при создании автоматизированных информационных систем меняет подход к проектированию информационного обеспечения. Появляются возможности хранения в компьютере календарей, справочников, больших объемов информации, форматирования информации в нужном виде, тиражирования информации и т.д.

Организационное обеспечение (ОО) представляет собой комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала в условиях функционирования АИС. В процессе решения задач управления данный вид обеспечения определяет взаимодействие работников управленческих служб и персонала ИС с техническими средствами и между собой. Организационное обеспечение реализуется в различных методических и руководящих материалах по стадиям разработки, внедрения и эксплуатации АИС.

Правовое обеспечение (ПрО) представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении АИС.

Правовое обеспечение на этапе разработки АИС включает нормативные акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика в процессе создания АИС, с правовым регулированием различных отклонений в ходе этого процесса, а также обусловленные необходимостью обеспечения процесса разработки АИС различными видами ресурсов.

Правовое обеспечение на этапе функционирования АИС включает определение их статуса в конкретных отраслях государственного управления, правовое положение о компетенции звеньев АИС и организации их деятельности, права, обязанности и ответственность персонала, порядок создания и использования информации в АИС, процедуры ее регистрации, сбора, хранения, передачи и обработки, порядок приобретения и использования электронно-вычислительной техники и других технических средств, порядок создания и использования математического и программного обеспечения.

Можно выделить следующие базовые компоненты компьютерной информационной системы [5]:

· информация;

· информационные технологии;

· организационные единицы управления;

· функциональные компоненты.

Каждый базовый элемент ИС является самостоятельной системой, имеет определенную структуру построения и цели функционирования.

Информация в информационных системах – это сведения, представленные в документах, массивах информации на машинных носителях. Информация является объектом сбора, регистрации, обработки, хранения, передачи. Управляющая информация воздействует на объект управления.

Основной формой организации информации на машинных носителях является база данных (БД) под управлением системы управления базой данных (СУБД). Как правило, БД является интегрированным представлением данных многоцелевого использования, хранит данные, которые обеспечивают решение комплекса взаимосвязанных задач. СУБД предоставляют пользователю интерфейс для работы с БД.

Информационные технологии в информационных системах определяют способы, методы и средства сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации в ИС. Технологический процесс обработки информации ИС состоит из отдельных операций, реализуемых с использованием комплекса технических и программных средств, который постоянно расширя-ется.

 

Организационные единицы управления – это структурные подразделения, управленческий персонал (пользователи), выполняющие функции управления с использованием средств информационных технологий ИС. Организационная структура управления оказывает существенное влияние на выбор информационных технологий. Для реализации функций управления организационными единицами выполняется постановка задач, устанавливается состав входной и выходной информации, проектируются информационные технологии, разрабатывается пользовательский интерфейс. Управленческий персонал несет ответственность за ввод первичных данных в ИС, анализ и выбор альтернативных управленческих решений, выдачу управляющего воздействия на объект управления.

Внедрение ИС изменяет технологию управления, обеспечивает накопление информации для целей анализа и создания системы поддержки решений. ИС изменяют организационную структуру, состав функций управления и связанные с ними информационные потоки, форму представления и качественные характеристики информации (оперативность, достоверность, точность, полнота информации для управленческих решений).

Функциональные компоненты – модели, методы и алгоритмы получения управляющей информации – составляют содержательную основу ИС. Функциональная структура ИС – совокупность функциональных подсистем, комплексов задач и процедур обработки информации, реализующих функции системы управления. Состав функциональных компонентов ИС представлен на рис. 2.5.

 

Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 1714; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.