Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЕКОСИСТЕМА”

Читайте также:
 1. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 2. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 3. I. Поняття функції.
 4. АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ.
 5. Базові поняття процесів та потоків
 6. Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета.
 7. Бюджетний процес: поняття, основні елементи.
 8. Вибірковий метод за визначення попиту.
 9. Види і типи уроків. Визначення завдань уроку.
 10. Визначення арифметичних дій над додатними раціональними числами
 11. Визначення атрибутів та їх належності сутностям

 

Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р. Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле.

 

Екосистема - сукупність популяцій організмів різних видів, які взаємодіють між

собою і з неживою природою таким чином, що всередині такої системи виникають потоки енергії і колообіг речовин.

Часто екосистему ототожнюють з біогеоценозом, але ці поняття подібні, але не тотожні. Обидва поняття — це взаємодіючі сукупності живих організмів і середовища, але екосистема — поняття безмежне. Мурашник, болото, гірський хребет, біосфера загалом, кабіна космічного корабля — все це екосистеми. Біогеоценоз — це екосистема, межі якої визначені фітоценозами. Іншими словами, біогеоценоз — окремий випадок, певний ранг екосистеми.

У природі види рослин і тварин розподіляються не випадково, а завжди утворюють певні, порівняно сталі комплекси – біоценози.

§ Види екосистем:

1 - за розмірами:

ü мікроекосистеми (трухлявий пень, мурашник, мертві стовбури дерев);

ü мезоекосистеми, або біогеоценози (ділянка лісу, озеро, водосховище);

ü макроекосистеми, або глобальні екосистеми (екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, листяних і мішаних лісів помірного поясу, субтропічного і тропічного лісів, морські екосистеми, а також біосфера нашої планети);

2 - за ступенем трансформації людською діяльністю:

ü природні - у промислове розвинутих країнах екосистем не захоплених людською діяльністю майже не залишилося, хіба що в заповідниках;

ü антропогенно-природні - лісові насадження, луки, ниви хоча й складаються, майже, виключно з природних компонентів, але створені і регулюються людьми;

ü антропогенні - переважають штучно створені антропогенні об'єкти і крім людей можуть існувати лише окремі види організмів, що пристосувалися до цих специфічних умов (міста, промислові вузли, села в межах забудови).

v На жаль, сьогодні інтенсивна діяльність людини призвела до значної деградації екосистем. Вважається, що 65% екосистем світу вже знищені або значно змінені. На Україні в першому столітті н.е. в її теперішніх межах проживало близько 1,5 млн. чоловік, які повністю змінили рослинність лише на кількох відсотках території. Тоді ліси займали не менш 50% території, степи – 35%, болота та плавні – 6%, солонці та солончаки – 4% і луки – 1%. Сьогодні ліси займають 15,6% , луки – 8,9%, болота та плавні -3%, степи – менше 1%. За цей час втрачено 150-200 переважно ендемічних видів рослин та тварин.

 

Кожна екосистема складається з біоценозу і біотопу.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ | III. ХАРАКТЕРИСТИКИ БІОЦЕНОЗУ ТА БІОТОПУ

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.172.40.93
Генерация страницы за: 0.001 сек.