Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Засоби навчання
Читайте также:
 1. I. Антисептичні і дезінфекційні засоби. .
 2. Антацидні засоби.
 3. Апаратні засоби персонального комп’ютера. Мультимедійне та комунікаційне обладнання
 4. Блювотні засоби.
 5. Бойовий порядок та бойові завдання взводу в наступі, засоби посилення.
 6. Вимоги до формування розумових дій, що забезпечують високу ефективність навчання вмінням і навичкам
 7. Вітаміни і вітамінні засоби
 8. Встановлення порядку направлення на роботу або професійне навчання. Законодавство передбачає загальний і спеціальний порядок реєстрації осіб, які шукають роботу.
 9. Вузівська лекція як важлива форма організації навчання.
 10. Гармонізація податкового законодавства та засоби її правового супроводження.
 11. Дайте оцінку факторам, що впливають на валютні курси і назвіть основні засоби державного регулювання валютного курсу.
 12. Дж. Локк. Розвиваюче навчання.

ЗАСОБИ НАВЧАННЯце частина навчального обладнання закладів освіти або сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності та виховного впливу на учнів, студентів і виконують певні дидактичні функції.

За функціямиу навчально-виховному процесі засоби навчання поділяються на такі групи:

- засоби подання інформації (аудиторна дошка, плакати, підручники, навчальні посібники, звукові записи, комп’ютерні програми подання інформації та ін.);

- засоби контролю знань (спеціальні контрольні машини, засоби без машинного контролю, комп’ютерні програми контролю знань та ін.);

- навчаючі машини і тренажери;

- демонстраційні прилади та об’єкти;

- допоміжні засоби, які використовуються у навчальному процесі (довідкові пристрої, обчислювальна техніка тощо);

- технічні засоби, які задовольняють педагогічним та технічним вимогам перелічених вище груп засобів навчання.

За основнимиознаками засоби навчання поділяють так:

- за способом використання – на демонстраційні та роздаткові;

- за способом фіксації інформації – на природні, дидактично препаровані, текстові, ілюстративні, мультимедійні;

- за змістом – на програмно-методичні, навчаючі, допоміжні та ін.

Отже, засоби навчання створюються і застосовуються, виходячи з цілей та задач навчального процесу, а також конкретного предметного змісту навчальних дисциплін. Їх повсякденне використання визначається методичною та організаційною доцільністю.

Усі засоби навчання, що застосовуються у навчальному процесі, використовуються для набуття знань, їх закріплення, для створення уявлень і понять, придбання навичок і умінь, для вирішення інших навчальних, наукових та виховних задач. Засоби навчання використовуються як під час навчальних занять, так і під час самостійної роботи студентів.

У поліпшенні організації навчального процесу і підвищення його якості велику допомогу педагогам можуть надати технічні засоби навчання.

2.2. Визначення і класифікація технічних засобів навчання

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ТЗН) – це система засобів, що складається з двох взаємопов’язаних частин: специфічних носіїв навчальної інформації і апаратури, за допомогою якої може бути подано навчальну інформацію або її вироблено.

Іншими словами – це сукупність дидактичних матеріалів і технічних пристроїв, які використовуються для передачі інформації, контролю і навчання. Наприклад, інформаційні ТЗН призначені для забезпечення прямої передачі навчальної інформації, контролюючі – для забезпечення контролю знань, навчаючі – для навчання.

З визначення ТЗН випливає, що проблема їх використання має два діалектично поєднані аспекти: педагогічний і технічний.Педагогічний аспект охоплює питання, які пов’язані із створенням специфічних носіїв навчальної інформації, їх змісту відповідно до дидактичних вимог навчального процесу, а також із розробкою методики їх застосування.

Технічний аспект охоплює питання створення або пристосування апаратури, яка задовольняла б педагогічні і технічні вимоги щодо подання (вироблення) навчальної інформації.

Проблема застосування ТЗН у процесі подання навчального матеріалу є однією з найважливіших у методиці викладання та вирішення її в різні часи мали свої особливості. До сучасних технічних засобів навчання можна віднести технічні засоби навчання на базі інформаційних комп’ютерних технологій.

Технічні засоби навчання можна класифікувати за різними ознаками, наприклад:

- за призначенням – ТЗН широкого і спеціального призначення;

- за виконуваними функціями - технічні засоби подання інформації, технічні засоби контролю знань;

- за способом впливу на учнів – візуальні (зорові), аудитивні (звукові) та аудіовізуальні (звукозорові).

2.3. Завдання та функції технічних засобів навчання

За допомогою технічних засобів навчання можна вирішувати такі завдання:

- підвищення ефективності процесу навчання;

- отримання інформації про явище, процеси, об'єкти;

- прискорення передачі наукової інформації;

- надання допомоги викладачам в інтенсифікації процесу навчання за рахунок скорочення часу на виклад складних явищ;

- підвищення наочності, забезпечення глибокого засвоєння предмету, розвиток пізнавальної активності студента.

Технічні засоби навчання виконують різноманітні функції,наприклад:

- заміняють певною мірою викладача як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.);

- конкретизують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє викладач (наочні посібники, бази даних);

- є прямими об'єктами вивчення, дослідження (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи);

- є «посередниками» між учнем і предметом вивчення у тих випадках, коли безпосереднє вивчення останніх неможливе або утруднене (препарати, моделі, колекції, гербарії тощо);

- сприяють набуттю навчальних і виробничих умінь та навичок (прилади, інструменти та ін.).

При виборітехнічних засобів викладач керується наступними положеннями:

- технічні засоби навчання повинні забезпечувати найбільш складні теми;

- демонструвати процеси, які важко або неможливо спостерігати насправді;

- розкривати історично віддалені суспільні явища або ситуації в динаміці, а також предмети і явища, які доцільно подавати в екранному або звуковому художньому зображенні.

 

4. Передумови використання технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 

Впровадження технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як важливого засобу навчання пов'язане з багатьма проблемами – матеріальними і психологічними, змінює мислення, особливості спілкування з педагогом. Існують і універсальні проблеми, пов'язані зі створенням програм навчання на комп'ютері, визначенням меж між комп'ютером-іграшкою та комп'ютером-інструментом пізнання.

Передумови впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес ставлять перед викладачем такі вимоги:

- знання основних понять інформатики та комп'ютерної техніки;

- знання сучасних операційних систем та мультимедійного обладнання;

- умінь та навичок працювати з офісними та іншими програмами (Word, Excell, PowerPoint, Access);

- використання прикладних програм утилітарного призначення.

Переваги застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі:

- підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу;

- активізація навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації;

- мотивація учнів до змагання з прагненням отримати вищу оцінку;

- індивідуалізація навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;

- об'єктивність контролю;

- формування вмінь та навичок для різноманітної творчої діяльності;

- виховання інформаційної культури;

- оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації;

- доступ до великих обсягів інформації і можливість оперативно отримувати необхідну інформацію.

Напрями використання комп’ютерів у навчальному процесі:

- Як засіб індивідуалізації навчання. За допомогою завдань та індивідуальної роботи з комп'ютером досягають значних успіхів у засвоєнні матеріалу. Адже комп'ютер фіксує всі етапи його роботи, оцінює її. Педагог має змогу будь-коли проаналізувати його дії.

- Як джерело інформації. Через комп'ютер можна отримувати величезну кількість інформації, яку можна використовувати в навчальному процесі. Але комп'ютерна інформація не повинна замінювати підручник, книги, інші джерела знань.

- Як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань. Для цього використовують програми з контрольними та екзаменаційними питаннями, відповідями на них та нормативами оцінювання кожної відповіді. Комп'ютер не тільки оцінює відповіді, а й видає рекомендації щодо виправлення помилок.

- Як засіб творчої діяльності. Сучасне програмне забезпечення комп'ютерів дає змогу творчо працювати учням: -текстовий редактор — замінює друкарську машинку, маючи значно більше функцій (вибір шрифту, його розміру, кольору, розміщення друкованого тексту, корекція написаного, заміна блоків тексту); -редактор презентацій; -графічний редактор — сприяє розвитку художніх навичок, допомагає в кресленні, проектуванні; -музичний редактор — дає змогу писати музику для будь-якого інструмента, оркестру.

- Як засіб заохочення до навчання в ігровій формі. Робота на комп'ютері стимулює успішне виконання навчального завдання, забезпечує дослідницький пошук, формує інший тип мислення, забезпечує тренінг у певному виді діяльності.

- Як засіб допомоги людям з дефектами фізичного і розумового розвитку. Передусім він є засобом комунікації дитини із зовнішнім світом. Для таких дітей розробляють спеціальні програми, які враховують особливості їх розумової діяльності, допомагають ефективному навчанню.

Застосування у навчальному процесі технічних засобів навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій сприяє:

- підвищенню ефективності практичних та лабораторних занять з природничих дисциплін приблизно на 30%;

- об'єктивність контролю знань учнів – на 20-25%;

- прискорює накопичення активного словникового запасу з іноземних мов у 2-3 рази;

- дають змогу включити до навчальних планів лабораторні заняття з використанням комп'ютерних моделей, які імітують функціонування дуже дорогого, унікального обладнання, недоступного для навчальних закладів.

Загалом, у сфері освіти комп'ютери, обчислювальну техніку, інформаційно-комунікаційні технології використовують як об'єкт вивчення, як засіб навчання, як засіб формування комп'ютерної грамотності у студентів, як складову системи управління освітою та як елемент методики наукових досліджень.

Наприклад, з лютого 2012 р. в нашому університеті започатковано семінар для науково-педагогічних працівників за такими напрямами, що сприятимуть подальшому практичному розвитку системи технічних засобів навчання:

- Сучасна комп’ютерна презентація та її ефективне використання при проведенні лекції.

- Карти знань та шляхи їх використання.

- Блоги та особливості їх використання у навчальному процесі.

- Роль ІКТ при використанні формуючого оцінювання.

- Використання технологій Веб 2.0 при організації самостійної роботи студентів.

- Створення сучасних онтологій на основі технологій Вікі-вікі.

- Використання подкастів у навчальному процесі. Створення та використання відео.

- Роль ІКТ в організації співробітництва та спілкування у навчальному процесі.

- Безпечна робота в Інтернеті.

- Платформа дистанційного навчання Moodle.

- Інституційний депозитарій та його роль у створенні електронного навчально-наукового середовища університету.

- Е-тестування студентів на основі застосування ефективних тестових завдань.

- Електронна бібліотека – реалії та перспективи. Роль е-бібліотеки у підвищенні якості навчально-виховного процесу університету.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 3035; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.