Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Читайте также:
 1. Актуальність питання пожежної безпеки у галузі АПК. Причини пожеж.
 2. Висновок з 1 питання.
 3. Висновок з 2 питання.
 4. Відповісти на запитання письмово.
 5. Відповісти на запитання письмово.
 6. Вміння задавати питання
 7. До питання щодо формування соціально орієнтованої ринкової економіки.
 8. Екзистенціалізм належить до тих напрямів, які відповідають на це питання: світ не розумний, він абсурдний за своєю природою.
 9. Є ситуація «запитання — відповідь» Як змінити її на ситуацію діалогу?
 10. Загальні питання міжнародного співробітництва
 11. Запитання для самоперевірки

 

1. Охарактеризуйте основні періоди історії світового господарства.

2. Визначіть напрямки життєдіяльності людини у період палеоліту - мезоліту.

3. Яке значення для подальшого розвитку господарства мала “неолітична революція”?

4. Які причини руйнування первісного суспільства?

5. Визначіть історико-економічне значення Трипільської культури.

6. Розкрийте основні особливості господарської системи східного рабства.

7. Розкрийте особливості та сутність державного господарського комплексу, що склався у Єгипті.

8. Економічна думка Стародавнього Єгипту.

9. Визначіть спільні риси та відмінності господарства Межиріччя, Єгипту, Стародавньої Індії та Китаю?

10. Економічна думка Стародавнього сходу.

11. В чому полягають особливості еллінської господарської системи та античного рабства?

12. Визначіть основні галузі та особливості розвитоку у Стародавній Греції.

13. У Греції склалися два основних типи міст-полісів. Дайте їм характеристику.

14. Охарактеризуйте товарообмін та процес формування грошової системи у античній Греції.

15. Яке значення мали реформи Сервія Тулія?

16. Визначіть характерні риси римської класичної рабовласницької системи.

17. Охарактеризуйте соціально – економічну структуру римського суспільства періоду ранньої римської імперії.

18. Чим можна пояснити підйом у розвитку сільського господарства Стародавнього Риму у II - I ст. до н. е.?

19. У чому полягає суть Римського колонату та його вплив на формування аграрного суспільства?

20. Які причини занепаду Риму та економічні наслідки цього процесу?

21. Визначіть форми та основні види податків в первісну добу та у античному світі.

22. Економічна думка Античного світу.

23. Назвіть основні ознаки феодальної аграрної системи.

24. Як відбувалася еволюція класичних феодальних відносин у Франкській державі?

25. У чому полягають особливості розвитоку аграрного суспільства у Англії?

26. Охарактеризуйте розвиток сільського господарства у країнах Європи в епоху феодалізму.

27. В чому зміст аграрної революції у Візантії. Що таке митрокомія?

28. В чому полягає суть державного феодалізму у Візантії?

29. Визначіть особливості розвитку феодальних відносин у німецьких землях.

30. Як відбувався процес розвитоку феодальних відносин на Україні у період Київської Русі та феодальної роздробленості?

31. Які причини виникнення та в чому суть фільваркової системи на Україні?

32. Визначіть особливості розвитоку феодальних відносин на Україні в литово - польську добу.

33. Які основні селянські верстви сформувалися на Україні у період аграрного суспільства V - XV ст.?34. Охарактеризуйте розвиток міст та ремесла у Київській Русі.

35. Як розвивалася внутрішня та зовнішня торгівля на Україні в добу середньовіччя?

36. Проаналізуйте генезу фінансової системи на Україні у V - XV ст.

37. Назвіть основні центри європейської середньовічної торгівлі, їх спільні риси та відмінності.

38. Охарактеризуйте середньовічне місто і ремесло, та наслідки комунальних революцій у Європі.

39. Які особливості цехової системи ремесла? ЇЇ структура та характеристика.

40. Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Фома Аквінський.

41. Економічна думка на Україні доби середньовіччя.

42. Податкова система середньовіччя (на прикладі Франції або України).

43. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

44. Великі географічні відкриття та їх соціально - економічні наслідки.

45. Революція цін та її вплив на розвиток капіталістичних відносин в окремих регіонах Європи.

46. Які ви знаєте джерела первісного нагромадження капіталу?

47. Поясніть, чому мануфактурне виробництво є основою генези індустріального суспільства?

48. Визначіть спільні риси та відмінності цехового і мануфактурного виробництва в Західній Європі.

49. На вашу думку, чим відрізнялася розсіяна мануфактура від ценралізованої?

50. Які передумови формування капіталістичних відносин на європейському континенті.

51. Як змінилася соціально – економічна структура суспільства та стан дрібного виробника у XVI ст.?

52. Чому промисловість стає первинною галуззю господарства у країнах Західної Європи в XVI - XVII ст. ст.?

53. Охарактеризуйте розвиток міст та мануфактурного виробництва на Україні в XVI - XVIII ст?

54. Визначіть економічні наслідки Нідерландської та Англійської буржуазних революцій.

55. Охарактеризуйте особливості промислового розвитку Голландії.

56. У чому полягав зміст поняття “огороджування“ у сільському господарстві Англії?

57. Які причини сприяли перетворенню Англії в найбільшу промислову та торгівельну державу світу у XVII ст.?

58. Визначіть економічні наслідки Першої Північно-американської та Великої французької буржуазних революцій.

59. Поясніть, які особливості розвитку промисловості США сприяли економічному піднесенню країни?

60. Розкрийте характерні особливості зародження капіталістичного укладу у Франції.

61. Визначіть основні ознаки капіталізму.

62. Теологічне обгрунтування протестантизмом (Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.

63. Економічні погляди меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії (В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене).

64. Економічна думка в Україні – Конституція Пилипа Орлика, Феофан Прокопович, Іван Посошков.

65. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.

66. Фізіократи - представники класичної політичної економії у Франції.

67. У. Петті - основоположник класичної політичної економії в Англії.Які основні фактори сприяли розвитку промислового перевороту в країнах світу.

68. Розкрийте основні підходи до формування системи оподаткування у період генези капіталізму.

69. Визначіть передумови та особливості промислового перевороту у Англії.

70. Назвіть основні етапи та специфічні особливості промислового перевороту у Франції.

71. У чому полягали основні наслідки промислового перевороту у США?

72. Визначіть причини повільного розгортання двох етапів промислового перевороту у Німеччині.

73. Що таке революція “Мейдзи“?

74. Економічне вчення А. Сміта.

75. Економічне вчення Д. Рікардо.

76. Місце податків в економічному вченні А. Сміта і Д. Рікардо.

77. Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля та А. Вагнера.

78. Визначіть основні ідеї критичного напряму політичної економії та історичної школи.

79. Сутність марксистської економічної теорії.

80. Які особливості промислового перевороту на Україні в першій половині XIX ст ?

81. Причини промислового піднесення в Україні у другій половині XIX ст.

82. Визначіть основні передумови індустріалізації в країнах Європи.

83. Які фактори зумовили перехід капіталізму від промислової стадії до монополістичної?

84. Поясніть характерні риси монополістичного капіталізму та моноплістичної конкуренції.

85. Які форми монополістичних обєднань виникають у к. XIX – на п. XX ст.ст?

86. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації в Англії та Франції.

87. Порівняйте процеси капіталістичної індустріалізації у США та Німеччині.

88. Які фактори визначили швидкий темп промислового розвитку Німеччини? Розкрийте їх суть.

89. Економічні причини першої світової війни.

90. Виникнення маржиналізму (мікро – та макроекономіки). “Економікс” А. Маршалла.

91. Кількісна теорія грошей Дж. Робертсона, економічна теорія добробуту А. Пігу.

92. Теорія граничної продуктивності Дж. Б. Кларка.

93. “Оптимум Парето” (В. Парето) та модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

94. Погляди на принципи оподаткування у ХІХ – на початку ХХ ст. - “податкова держава“ Й. Шумпетера.

95. В чому полягають особливості капіталістичної індустріалізації в Україні?

96. В чому зміст Столипінської аграрної реформи та її наслідки в Україні?

97. Охарактеризуйте господарство України на передодні першої світової війни.

98. Визначіть представників та основні ідеї школи класичної політичної економії в Україні.

99. Революційно – демократична течія економічної думки в Україні – Кирило – Мефодіївське товариство.

100. Ліберально - дворянська течія економічної думки в Україні – А. О. Скальковський, Д. П. Журавський, Д. М. Струков.

101. Ліберально-буржуазний рух економічної думки в Україні. М. П. Драгоманов.

102. Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності – М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького.

103. Визначіть економічні та політичні протиріччя між провідними країнами світу, що призвели до першої світової війни.

104. Охарактеризуйте особливості зовнішньо - економічних звязків в умовах завершення формування сучасного світового господарства у к. XIX – на п. XX ст.

105. Охарактеризуйте колоніальну політику метрополій у к. XIX – на п. XX ст.

106. Як вплинула І світова війна на господарство Німеччини? План Ч. Дауеса.

107. Чи позначилася участь царської Росії у І світовій війні на господарстві України.

108. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у США.

109. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Англії.

110. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Німеччині. План О. Юнга.

111. Визначіть характерні риси розвитку господарства в 20 - 30-х рр. ХХ ст. у Франції.

112. У чому полягають причини та особливості світової економічної кризи п. 30-х рр. ХХ ст.?

113. Охарактеризуйте етапи здійснення “Новго курсу” президента Ф. Рузвельта. В чому їх соціальна спрямованість.

114. Що передбачав німецький шлях виходу з економічної кризи в 30-х рр. ХХ ст.?

115. Економічна теорія монополістичної конкуренції - Е. Чемберлін.

116. Економічна теорія недосконалої конкуренції - Д. Робінсон.

117. Економічні погляди Дж. М. Кейнса.

118. НЕП в Україні. Форми і методи господарювання.

119. У чому полягають особливості та економічні наслідки індустріалізації 20 - 30-х рр. в Україні?

120. У чому полягають особливості та економічні наслідки колективізації 20 – 30-х рр. в Україні?

121. У чому сутність командно – адміністративної системи управління 20 – 30-х рр., її позитивні та негативні сторони?

122. Охарактеризуйте господарство країн Європи в роки ІІ світової війни.

123. Які міжнародні валютно – фінансові інституції виникли 1944 р.? В чому їх роль?

124. Чи відбувається процес інтернаціоналізації світового господарства після ІІ світової війни?

125. Що таке трилітаризм?

126. Які інтеграційні економічні обєднання серед провідних країн світу виникають у повоєнний період? Їх роль у світовому господарстві?

127. Які причини посилення ролі транснаціональних корпорацій у розвитку міжнародних економічних звязків?

128. Визначіть наслідки впровадження “плану Маршалла”.

129. Як позначилася реалізація плану Доджа – Макартура на відбудові господарства Японії.

130. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку США у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “рейганоміка“?

131. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Великобританії у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “тетчиризм“?

132. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Франції у 40 - 80 рр. ХХ ст. Що таке “голлізм“?

133. Визначіть особливості та закономірності господарського розвитку Німеччини у 40 - 80 рр. ХХ ст. В чому зміст реформаційної політики Л. Ерхарда?

134. Що таке постіндустріальне суспільство?

135. Господарство Японії в 60 - 90-х рр. ХХ ст. Визначіть фактори, які зумовили т. з. “японське економічне чудо“?

136. Повоєнне неокейнсіанство - А. Хансен, П. Самуельсон, Джоан Робінсон.

137. Повоєнний неолібералізм - Ф. Хайєк, В. Ойкен.

138. Основні напрямки інституціоналізму:

139. технократичний – Т. Веблен;

140. юридичний – Дж. Коммонс;

141. Основні напрямки інституціоналізму:

142. емпіріостатистичний – У. Мітчел;

143. індустріально-технологічний – Дж. Гелбрейт.

144. Визначіть загальні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу в 40 – 90-х рр. ХХ ст.

145. Кейнсінізм.

146. М. Фрідман – основоположник монетаризму.

147. Трансформаційні та глобалізаційні теорії (Гуннар Мюрдаль, Пітер Друкер, Алвін Тоффлер, Д. Белл).

148. У чому полягали проблеми господарського розвитку України у період повоєнної відбудови?

149. Визначіть позитивні та негативні наслідки третьої індустріалізації України.

150. Яким чином змінювалася економічна стратегія в СРСР та УРСР у повоєнний період?

151. Охарактеризуйте становище господарства України в 80 - 90-х рр. ХХ ст.

152. Визначіть основні тенденції господарського розвитку України на сучасному етапі.

153. Радянська економічна думка першої половини ХХ ст. (О. В. Чаянов, М. Д. Кондратьєв).

154. Складання радянської політичної економії.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Основна література

1. Аганова И.И. История экономических учений. М.: ВиМ, 1997.

2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1985.

3. Аникин А.В. Люди науки: Встречи с выдающимися экономистами. – М: Дело Лтд, 1995.

4. Антология экономической классики: В 2 т./ сос. И.А. Смоляров. - М.: МП «Эконом-Ключ», 1993.

5. Автономова В. и др. История экономических учений. – М., 2001.

6. Бойко О. Д. Історія України у ХХ столітті. - Ніжин: Стиль, 1994.

7. Бродель Ф. Динамика капитализма. - Смоленск: Полиграмма, 1993.

8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV - XVIII вв.: В 3 т. - М. Прогресс, 1987-1989.

9. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. – М.: Издательство БЕК, 1996.

10. Бартенев С.А. История экономических учений . – М., Юрист, 2001.

11. Білоконенко О.В. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для вузів. – К., 2001

12. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., Дело Лтд, 1994.

13. Ван дер Вее Г. История мировой єкономики: 1945-1990. - М.: Наука, 1994.

14. Великобритания. - М., 1990.

15. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М. Мысль, 1986.

16. Вощанова Г.П., Годзина Т.С. История экономики: Учебное пособие. М.: 2001.

17. Голубович В.И. Экономическая история зарубежных стран. – Минск., 1997.

18. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. - К., 1991.

19. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. - К.: Вища шк.,1970.

20. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В ІІ т., 12 кн. - К.: Наук. думка, 1991-1996.

21. Грачкев В.А. История экономических учений: Учебн. пособие. - Киров: АСА, 1997.

22. Горкіна Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні.– К.: Наукова думка, 1994.– 244с.

23. Гусейнов Р.А., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. История экономических учений. (тексты лекций). - Новосибирск: НГАС, 1994.

24. Экономика зарубежных стран: Капиталистические и развивающиеся страны. - М., 1990.

25. Економічна енциклопедія. Том 1-3. – К.-Тернопіль: ВЦ „Академія“, 2001.

26. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. - М., 1988.

27. История мировой экономики: Хозяйственные ре-формы 1920-1990 годов / Под ред. проф. А.Н. Мар-ковой. - М.: Закон и право, 1995.

28. Історія України / За ред. Ф. Стеблія. - Львів, 1996.

29. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Львів, 2000.

30. Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. - кн. 2. - К.: Либідь, 1992.

31. Исмид Ш., Рист Ш. История экономических учений. – М.: Экономика, 1995.

32. Історія економічних вчень минулого і сьогодення: Навч. посібник. К., 2000.

33. Історія економічної думки України: навчальний посібник / Р.Х. Васильєва та ін. – К.: Либідь,1993.

34. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с.

35. Історія економічних учень: Навч.-метод. посібн. для самос. вивч. дисц. / Л.Корнійчук, Г. Кириллова, Н. Татаренко, С. Погорєлов. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.

36. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

37. Історія економічних учень: навчальний посібник. /Юхименко П.І.,
Леоненко П.М. – К.: Знання-Прес, 2002. – 514 с.

38. Історія економічних учень: Підручник для вузів. – К., КНЕУ, 2001.

39. Кульчицький С. В. 1933: Трагедія голоду. - К., 1989.

40. Классики кейнсианства: В 2 т. – М.: ОАО «Экономика», 1997.

41. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Історія економічних вчень: Навч. посібник. – К., 1999.

42. Коропецький І. С. Українські економісти ХІХ с. та західна наука. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

43. Костюк В.Н. Экономические теории: исторический очерк. – М. : 1995.

44. Костюк В.Н. История экономический учений: Учебн. Пособие. – М.: Центр, 1997.

45. Костюк В.Н. История экономических учений. – М.Центр, 2001.

46. Крип’якевич І. Всесвітня історія: В 3 к. – К., 1995.

47. Лановик Б. Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М.Історія господарства: Україна і світ. - К., 1996

48. Лановик Б. Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія. - К., 2000.

49. Лановик Б. Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія. Курс лекцій. - К., 2001.

50. Лауреаты нобелевской премии: Энциклопедия/ Ред. И. А. Беглова, М.: Прогресс, 1992. Кн. 1 и 2.

51. Левита Р.Я. История экономических учений: Полный курс в кратком изложении. – М., 2001.

52. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли: от пророков до профессоров. – М.: Вита-Пресс, 1996.

53. Мешко І.Н. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки / Навч. посібник . – К.: Наукова думка, 1994.

54. Мочерний С. В., Довбенко М. В. Історія економічних учень (Сучасна економічна думка): Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 480 с.

55. Негиши Такаши. История экономической теории: Учебник / Пер. с англ.– М.: “Аспект пресс”, 1995. – 462 с.

56. Новая постиндустриальная война на Западе: Антология / Ред. В.Л.Иноземцев. М. :Academia,1999.

57. Ольсевич Ю.Я. Трансформация хозяйственных систем: Сб. статей., М.: Ин-т Экономики РАН, 1994.

58. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. - К.. 1992.

59. Пильгуй Н. А. История мировых экономических идей. – К.: Лыбидь, 1992. – 292 с.

60. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 372с.

61. Рих А. Хозяйственная этика. – М.: Посев, 1996.

62. Смирнов С.А. ФРГ: Новый этап промышленного развития. - М., 1990.

63. Субтельний О. Україна: Історія. - К.: Либідь, 1992.

64. Сурин А.И. Истороия экономики и экономических учений: Учебно-методологическое пособие. – М.,2001.

65. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968.

66. Семенкова Т.Т., Карамова О.В. История русской экономической мысли: Учеб. Пособие. – М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 1997.

67. Словарь современной экономической теории Макмиллана / общ. ред. Д.У.Рирса. – М. : ИНФРА-М, 1997.

68. Современная экономические теории Запада/ Ред. А.Н.Маркова. - М.: Финстатинформ, 1996.

69. Сорвина Г. Н. Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 164-182.

70. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. – М.: Финансы и статистика, 1998, 2001.

71. Теліщук М. М. Економічна історія: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – 458 с.

72. Теліщук М.М. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 554 с.

73. Титова Н. Е. История экономических учений: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 1997.

74. Уперенко М. О. Економічна історія України. – Харків., 2004.

75. Франция. - М., 1990.

76. Хисао Канамори, Юзон Вада. Япония - мировая экономическая держава. - М., 1986.

77. Худокормов А.Г. История экономических учений (современный этап): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998.

78. Хрестоматия по экономической теории/ сос. Е.С. Борисов. – М.: Юрист, 1997.

79. Черкащина Н. К. Економічна історія. – ЦУЛ., 2003.

80. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 1999.

81. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч посібник. – К.: Наукова думка, 2002.

82. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.: Экономика, 1996.

83. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник – М.: Инфра-М, 1997. – 288 с.

84. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.: Экономика, 2001.

85. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е издание. – М.: Экономика, 2000.

86. Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.: Экономика, 2001.

Додаткова література

1. А. Смитт. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962.

2. Бем-Баверк Е. Основные теории цеености хозяйственных ценностей. – В кн.: Автсрийская школа в олитической экономии . – (Экономическое наследие).

3. Беллон Б. Магнатское хозяйство на юге Волыни XVIII в. - М., 1955.

4. Бойко І. П. Селянство України в ІІ п. XVI ст. - К., 1963.

5. Боплан Г. Л. Опис України. - К., 1990.

6. Веблен Т. Теория праздного класса. Пер. с англ./ Вступ с. С.Сорокиной. – М., Прогресс. – 1984. – (Экономическая мысль Запада).

7. Великобритания. - М., 1990.

8. Гелбрайт Д. К. Новое индустриальное общество/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969.

9. Германскаяистория в новое и новейшее время. В 2-х т. М., 1970.

10. Голобуцький В. О. Про цехове ремесло і зародження капіталістичного виробництва в XVI-I п. XVII ст. на Україні. // Вісник АН УРСР, 1958, № 8.

11. Горленко В. Ф., Бойко І. Д., Купецький О. С. Народна землеробська техніка українців. - К., 1972.

12. Гуржій І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII до 1861 р.) - К., 1962.

13. Экономика зарубежных стран. Капиталистические и развивающиеся страны. - М., 1990.

14. Історія Русів. - К., 1991.

15. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1-2. М., 1986.

16. Кене Ф. Избранные экономические произведения. – М., 1960.

17. Кейнс Д. М. Трактат о денежной реформе. Общая теория зайнятости, процента и денег. В кн.: Кейнс Д. М. Избранные произведения/ Пер. с англ., предисл., коммент, сос. А. Г.Худокармов. – М.: Экономика, 1993.

18. Кларк Дж. Б. Распределение богатства: Пер. с англ./ Науч. ред. А. А.Белых, А. В. Полетаев. – М.-Экономика, 1992 . – (Экон. наследие).

19. Котельникова Л. А. Феодализм и город в Италии В ХIII-XV вв. М., 1987.

20. Копман О. С. Міста України в другій половині XVII ст. - К., 1983.

21. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

22. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х томах: Пер. с англ. Р. И. Стелнера / общ. ред. и вступ. статья С. М. Никитина. – М.:Прогресс, Т.1- 1983.

23. Менгер К. Основания политической эконоии. – В кн.: Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. Предисл. Коммонс, Сос. В. С.Атономова. – М.: Экономика, 1992. – (Экономическое наследие).

24. Митчелл У. К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка: Пер. с англ. – М. – Гос. изд-во, 1934.

25. Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. – М., 1994.

26. Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні. Ч. 1-2. К., 1959.

27. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем./ Общ. ред. Л. И. Цедилина и К. Херманн. – Пилата, вступ. сл. О. Р.Лациса. – М.: Прогресс, 1985.

28. Ойкен В. Основы национальной экономики / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – (Экономическое наследие).

29. Политико-экономические проблемы всемирного хозяйства. Под ред. В. И. Седова. - М., 1988.

30. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. - М., 1948.

31. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Сочинения в 3-х т. Т.1 – М.: Госполитиздат, 1955.

32. Самуельсон П. Экономика Москва-Санкт-Петербург-Киев 2000г.

33. Сванидзе А. А. Деревенские ремесла в средневековой Европе.М., 1985.

34. Смирнова С. А. ФРГ: новый этап промышленного развития. М., 1990.

35. Фридмен М. Количественная теория денег / Пер. с англ. – М.: Эльф ПРЕСС, 19896. – (Экономическое наследие).

36. Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Новый мир. – 1981. - № 7 , № 8.

37. Хисао Канамори. Изюн Вада. Япония - мировая экономическая держава. - М., 1986.

38. Чистозвонов А. Н. Генезис капитализма. Проблемы методологии. М., 1986.

39. Шумпетер И. А. Капитализм, социализм и демократия: Пер. с англ./ Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995 (Экономическое наследие).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ | АЛКОГОЛЬ И МОЗГ

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 323; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.