Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Властивості основної задачі ЛП. Геометричне тлумачення задачі ЛП

Перепишемо задачу (4)-(7) у векторній формі: знайти максимум функції

(10)

за умов

, (11)

, (12)

де , ; – скалярний добуток; и - -мірні вектор-стовпчики, що складаються з коефіцієнтів при невідомих та вільних членах системи рівнянь задачі:

; ; ; … ; .

Визначення 7.План називається опорним планом основної задачі ЛП, якщо система векторів , що входить у розклад (11) з позитивними коефіцієнтами , лінійно незалежна.

Визначення 8.Опорний план називається невиродженим, якщо він містить рівно позитивних компонент, у протилежному випадку він називається виродженим.

Властивості основної задачі ЛП (4)-(7) тісним чином пов’язані з властивостями опуклих множин.

Визначення 9.Нехай - довільні точки евклідового простору . Опуклою лінійною комбінацією цих точок називається сума , де - довільні невід’ємні числа, сума яких дорівнює 1: , .

Визначення 10.Множина називається опуклою, якщо разом з двома будь-якими своїми точками вона містить і їх довільну опуклу лінійну комбінацію.

Визначення 11.Точка опуклої множини називається кутовою, якщо вона не може бути представлена у вигляді опуклої лінійної комбінації будь-яких двох інших різних точок даної множини.

Теорема 1.Множина планів основної задачі ЛП являється опуклою (якщо вона не пуста).

Визначення 12.Непуста множина планів основної задачі ЛП називається багатокутником розв’язків, а будь-яка кутова точка багатокутника рішень – вершиною.

Теорема 2.Якщо основна задача ЛП має оптимальний план, то максимальне значення цільова функція задачі набуває в одній з вершин багатокутника розв’язків. Якщо максимальне значення цільова функція задачі набуває більш ніж в одній вершині, то вона набуває його у всякій точці, що є опуклою лінійною комбінацією цих вершин.

Теорема 3.Якщо система векторів у розкладі (11) лінійно незалежна і є такою, що

, (13)

де всі , то точка є вершиною багатокутника розв’язків.

Теорема 4.Якщо- вершина багатокутника розв’язків, то вектори , що відповідають позитивним у розкладі (11) лінійно незалежні.Сенс теорем 1-3 має досить просту геометричну інтерпретацію, котру покладено в основу так званого геометричного методу вирішення задачі ЛП. Його доцільно застосовувати для розв’язку задач низької розмірності .

Алгоритм розв’язку задачі ЛП (4)-(7) геометричним методом для випадку .

1. Будуються прямі, рівняння яких отримують у результаті заміни в обмеженнях (5) та (7) знаків нерівностей на знаки точних рівностей.

2. Знаходять напівплощини, що визначаються кожним з обмежень задачі.

3. Знаходять багатокутник розв’язків.

4. Будують вектор .

5. Будують пряму , що проходить через багатокутник розв’язків.

6. Пересувають пряму у напрямку вектора , у результаті чого знаходять або точку (точки), в якій цільова функція набуває максимального значення, або встановлюють необмеженість зверху функції на множині планів.

7. Визначають координати точки максимуму функції й обчислюють значення цільової функції в цій точці.

Приклад 2 [3].

(14)

.

Розв’язок.

1. Будуємо прямі, рівняння яких отримують у результаті заміни в обмеженнях (14) знаків нерівностей на знаки точних рівностей.

2. Знаходимо напівплощини, що визначаються кожним з обмежень задачі.

3. Знаходимо багатокутник розв’язків (рис. 2).

Рис. 2 Рис. 3

4. Будуємо вектор .

5. Будуємо пряму , що проходить через багатокутник розв’язків. Для простоти побудови .

 

6. Пересуваємо пряму у напрямку вектора , в результаті чого знаходимо точку мінімуму – А, та максимуму – С.

7. Визначаємо координати точки мінімуму А шляхом розв’язку системи лінійних рівнянь

та обчислюємо значення цільової функції в цій точці:

.

Визначаємо координати точки максимуму С шляхом розв’язку системи лінійних рівнянь

та обчислюємо значення цільової функції в цій точці:

.

Література

 

1. Костылева М. Е., Церков А. В., Козлова О. В., Семенов Г. Е. Линейное программирование и прикладне задачи: Учебное пособие. М.: «МАТИ»-РГТУ им. К. Э. Циолковского, 2001. 113 с.

2. Ларіонов Ю. І., Левикін В. М., Хажмурадов М. А. Дослідження операцій в інформаційних системах: Навч. посібник. – 2-е вид. – Харків: Компанія СМІТ, 2005. – 364 с.

3. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. Пособие для студентов эконом. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 555; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.