Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів
Оцінка ефективності інвестиційного проекту є відповідальним етапом у процесі інвестиційної діяльності.

Важливе значення має вибір методів оцінки ефективності інвестицій.

Методи оцінки інвестиційних проектів умовно можна поділити на статистичні і динамічні.

Статистичні методи не враховують фактор часу, тобто не враховують те, що вартість грошей в часі змінюється. Вони стосуються інвестиційних проектів, що здійснюються в межах одного року.

Динамічні методи враховують фактор часу. Вони застосовуються для оцінки інвестиційних проектів, термін реалізації яких більше одного року.

При застосуванні статистичних методів оцінки інвестиційних проектів використовують два взаємопов’язних показника, за якими визначають абсолютну ефективність інвестицій.

Абсолютна ефективність капіталовкладень визначається за допомогою таких показників:

1) коефіцієнта економічної ефективності (прибутковості) для окремих проектів;

2) періоду (строку) окупності капітальних вкладень за окремими проектами.

Коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості):

1) для форм відтворення основних фондів діючих підприємств обчислюється:

 

2) для об’єктів, що будуються:

де - коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості);

- приріст прибутковості в результаті вкладення інвестицій, тис. грн;

- загальна сума прибутку, в результаті вкладення інвестицій, тис. грн;

КВ – сума капітальних вкладень, тис. грн.

Строк окупності капітальних вкладень є оберненим показником до коефіцієнта економічної ефективності:

або

 

 

де Т – строк окупності капітальних вкладень.

Приклад 1.

Здійсненні капітальні вкладення на модернізацію обладнання цеху в обсязі 500 тис. грн., це забезпечило зростання річного прибутку на 125 тис. грн..

Визначте коефіцієнти економічної ефективності капітальних вкладень на модернізацію цеху, строк окупності капітальних вкладень.

Рішення.

1) коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень

Повинен мати тенденцію зростання.

2) строк окупності капітальних вкладень дорівнює:

 

або

 

Повинен мати тенденцію зменшення.

Розрахункові значення коефіцієнта ефективності необхідно порівняти з нормативами коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень, що встановлюються Міністерством економіки України на певний період. Якщо коефіцієнт економічної ефективності за даним інвестиційним проектом дорівнює або перевищує нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (Ке.е>Кн.е.е.), то капітальні вкладення здійснюються доцільно.

 

Приклад 2.

На даний період часу Міністерство економіки України встановило нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень – 0,20.На підставі приведених даних визначте який інвестиційний проект доцільно використовувати при реконструкції цеху.

 

Показники Інвестиційний проект №1 Інвестиційний проект №2 Інвестиційний проект №3
1. Капітальні вкладення у реконструкцію цеху, тис. грн.
2. Реконструкція цеху забезпечить зростання прибутку за рік, тис. грн
3. Нормативна економічна ефективність капітальних вкладень,% 0,25 0,18 0,20
4. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (стр.2:стр. 1) 0,25 0,18 0,2
5. Строк окупності капітальних вкладень, роки (стр.1:стр.2) 5,6

 

Більш ефективнішим є перший інвестиційний проект: коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень більший на 0,05 нормативного; термін окупності капітальних вкладень найменший з усіх проектів.

Слід відмітити, що цей метод оцінки ефективності інвестиційних проектів не можна визначати коректним, він має низку суттєвих недоліків, які не дають змогу мати об’єктивну оцінку процесу інвестування.

По-перше, при оцінюванні інвестиційного проекту не враховується фактор часу – ні прибуток, ні обсяг інвестицій не приведено до теперішньої вартості (порівнюються сума інвестицій у теперішній вартості, і сума прибутку у майбутній вартості).

По-друге, недолік полягає у тому, що джерелом повернення капіталу вважається тільки прибуток. Однак у практиці господарювання інвестиції повертаються у вигляді грошового потоку, який складається із суми прибутку і амортизаційних відрахувань.

По-третє, недолік полягає також у тому, щодо оцінки ефективності інвестицій залучається тільки два показника (сума прибутку, сума капітальних вкладень), що не дає змоги дати повну оцінку процесу інвестування.

Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що є нагальна потреба в застосуванні інших методологічних основ визначення доцільності втілення інвестиційних проектів. Перш за все вони повинні враховувати зміну вартості грошей у часі.

Розглянемо базові принципи, методологічні підходи й етапи прийняття рішень щодо оцінки ефективності інвестицій, які використовуються у зарубіжній практиці.

Перш за все визначимося щодо однозначного розуміння таких фінансово-економічних категорій: початкові інвестиції, грошовий потік, теперішня вартість грошового потоку, процес дисконтування майбутньої вартості грошей, дисконтна ставка, дисконтний множник, чиста теперішня вартість грошового потоку (чистий приведений дохід), індекс дохідності інвестиційного проекту, строк окупності інвестицій, внутрішня ставка дохідності проекту інвестування.

Початкові інвестиції (початкова вартість інвестиційного проекту) – реальна вартість капітальних вкладень. Сума початкових вкладень математично обчислюється як сума звичайних витрат на започаткування інвестицій за мінусом усього початкового доходу.

Приклад 3.

За інвестиційним проектом «А» підприємство передбачає замінити застаріле обладнання і загальна сума витрат на придбання нового обладнання становить 8080 тис.грн, дохід від реалізації застарілого обладнання 80 тис. грн.

За інвестиційним проектом «Б» передбачається придбати нове обладнання на суму 7700 тис. грн., початковий дохід не передбачається.

Визначте суму початкових інвестицій.

Рішення

1. Початкові інвестиції за проектом «А» дорівнюють:

8080 – 80 = 8000 тис. грн

2. Початкові інвестиції за проектом «Б» дорівнюють сумі витрат на придбання обладнання – 7700 тис. грн..

Грошовий потік – це фінансово-економічний показник, що забезпечує ліквідність інвестиційного капіталу і формується з чистого прибутку і амортизаційних відрахувань.

Чистий прибуток від реалізації інвестиційного проекту розраховується як прибуток від реалізації інвестиційного проекту за мінусом сума сплаченого податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту.

Сума податку на прибуток визначається на основі встановленої законодавством ставки податку на прибуток.

Приклад 4.

Підприємству запропоновано два інвестиційних проекти. Показники цих проектів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Показники бізнес-плану інвестиційних проектів

 

Показники Інвестиційні проекти
«А» «Б»
1. Початкові інвестиції, тис. грн (розрахунок подано вище)
2. Період експлуатації інвестиційних проектів, роки
3. Чистий прибуток від реалізації інвестиційних проектів, тис. грн
4. Амортизаційні відрахування, тис. грн
5. Грошові потоки, тис. грн. (за весь період реалізації продукції); (стр.3+стр.4)
В тому числі: 1й рік
2й рік
3й рік  
4й рік  
6. Дисконтна ставка, %

 

Важливим принципом оцінки ефективності інвестицій є обов’язкове приведення до теперішньої вартості як майбутніх інвестицій, так і майбутні грошові потоки (суми грошових потоків – це суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань).

Процес інвестування у більшості випадків здійснюється не одномоментно, а проходить ряд етапів, які відображаються у бізнес-плані інвестиційного проекту. Тому всі інвестовані на наступних етапах суми повинні бути приведені до теперішньої вартості. Точно так же повинні приводитися до теперішньої вартості і суми грошових потоків (чистий прибуток і амортизаційні відрахування).

Розрахунок теперішньої вартості є процесом дисконтування майбутньої вартості грошей. Тобто дисконтування – це приведення майбутньої вартості грошей до їх вартості у теперішньому періоді (приведення до теперішньої вартості).

Для здійснення процесу дисконтування застосовується дисконтна ставка.

Дисконтна ставка – це процентна ставка, за якою майбутня вартість грошей приводиться до їх теперішньої вартості.

При заданій дисконтній ставці розраховується дисконтний множник для кожного року за формулою:

ДМ = 1/(1+Е/100)t

де

ДМ – дисконтний множник для кожного року;

Е – дисконтна ставка;

t – тривалість інвестиційного періоду.

Дисконтний множник – характеризує розмір мінімального щорічного доходу інвестора.

Приклад 5.

Дисконтна ставка за інвестиційним проектом «А» становить 12%, за інвестиційним проектом «Б» - 15%. Інвестиційний проект «А» розрахований на два роки, інвестиційний проект «Б» - на чотири роки.

Визначте розмір дисконтного множника.

Рішення

 

 

Дисконтний множник за проектами становить:

Інвестиційний проект «А» Інвестиційний проект «Б»
Рік Розрахунок дисконтного множника Рік Розрахунок дисконтного множника
1й рік 1/(1+0,12)=0,893 1й рік 1/(1+0,15)=0,870
2й рік 1/(1+0,12)2=0,797 2й рік 1/(1+0,15)2=0,756
    3й рік 1/(1+0,15)3=0,658
    4й рік 1/(1+0,15)4=0,572

 

Теперішня вартість грошового потоку визначається як добуток майбутньої вартості грошового потоку і дисконтного множника.

 

Приклад 6

 

Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку за роками дії інвестиційних проектів

 

Показники Інвестиційні проекти
«А» «Б»
1. Чистий прибуток від реалізації інвестиційних проектів, тис. грн
2. Амортизаційні відрахування, тис. грн
3. Грошові потоки, тис. грн. (за весь період реалізації продукції); (стр.1+стр.2)
В тому числі: 1й рік
2й рік
3й рік  
4й рік  
4. Теперішня вартість грошового потоку за роками, тис. грн (стр.3*ДМ)    
1й рік 6000*0,893=5358 2000*0,870=1740
2й рік 5000*0,797=3985 3000*0,756=2268
3й рік   3000*0,658=1974
4й рік   4000*0,472=2288
Сумарний грошовий потік приведений до теперішньої вартості, тис. грн 5358+3985=9343 1740+2268+1974+2288=8270

 

Висновок: варіант «А» є більш привабливим, оскільки загальна величина теперішньої вартості грошового потоку є більшою, ніж за варіантом «Б».

На підставі теперішньої вартості грошового потоку визначається чиста теперішня вартість грошового потоку (ЧТВГР). Чиста теперішня вартість грошового потоку є чистим приведеним доходом (ЧПД).

Чиста теперішня вартість грошового потоку (чистий приведений дохід) розраховується як теперішня вартість грошового потоку мінус початкові інвестиції.

Показники чистої теперішньої вартості є критерієм доцільності реалізації інвестиційних проектів:

1) якщо ЧТВ>0, то інвестиційний проект доцільно прийняти, оскільки передбачається одержання прибутку;

2) якщо ЧТВ=0, то інвестиційний проект не принесе прибутку, але і не буде збитковим, його можна прийняти до реалізації для досягнення певного соціального або виробничого результату;

3) якщо ЧТВ<0, то інвестиційний проект доцільно відхилити, оскільки проект буде збитковим.

Приклад 7.

 

На підставі вище наведених даних визначимо чисту теперішню вартість за інвестиційними проектами «А» і «Б»

1) чиста теперішня вартість за інвестиційним проектом «А» дорівнює: 9343-8000=1343 (тис. грн)

2) чиста теперішня вартість за інвестиційним проектом «Б» дорівнює: 8270-7700=570 (тис. грн)

Висновок: чиста теперішня вартість грошового потоку характеризує прибуток від реалізації інвестиційного проекту, порівняння чистої теперішньої вартості грошового потоку за інвестиційними проектами свідчить, що проект «А» є більш ефективним.

Індекс дохідності інвестиційного проекту застосовується також для визначення доцільності інвестиційного проекту.

Індекс дохідності інвестиційного проекту визначається за формулою:

ІД = ТВГП/К

де

ІД- індекс дохідності інвестиційного проекту;

ТВГП – сума грошового потоку у теперішній вартості;

К – величина інвестиційних коштів.

Індекс дохідності інвестиційного проекту характеризує рівень його віддачі.

Інвестиційний проект, індекс дохідності більше 1 може бути прийнятим (має віддачу);

Інвестиційний проект, індекс дохідності дорівнює 1 або менший за 1 слід відхилити (не забезпечує віддачу);

При проведенні порівняльної оцінки інвестиційних проектів перевага віддається проекту , де індекс дохідності є більшим.

Приклад 8.

На підставі вищезроблених розрахунків визначимо індекс дохідності інвестиційних проектів «А» і «Б».

1) індекс дохідності інвестиційного проекту «А»

ІД = ТВГП/К = 9343/8000 = 1,168

 

2) індекс дохідності інвестиційного проекту «Б»

ІД = ТВГП/К =8270/7700 = 1,074

 

Висновок: порівняння інвестиційних проектів за індексом дохідності дає змогу стверджувати, що більш ефективним є проект «А».

Ефективність інвестиційних проектів визначається і на підставі терміну окупності інвестицій.

Термін окупності інвестицій розраховується за формулою:

Т=К/ТВГПр

 

де Т – строк окупності інвестиційного проекту;

К – сума інвестиційних коштів, яка направлена на реалізацію інвестиційного проекту;

ТВГПр – середньорічна сума грошового потоку у теперішній вартості.

 

Приклад 9.

На підставі вищенаведених інвестиційних проектів необхідно визначити строк їх окупності.

 

Рішення

 

1. середньорічна сума грошового потоку у теперішній вартості за інвестиційним проектом «А»

9342/2=4671,5 тис. грн

 

(2 роки – життєвий цикл проекту)

Середньорічна сума грошового потоку у теперішній вартості за інвестиційним проектом «А»

8270/4=2067,5 тис. грн

(4 роки – життєвий цикл проекту)

 

2. Строк окупності інвестицій за інвестиційним проектом:

- «А»

Т = 8000/4671,5 = 1,7 роки

 

- «Б»

Т = 7700/2067,5 = 3,7 роки

 

В процесі прийняття рішення щодо доцільності втілення інвестиційного проекту слід порівняти строк окупності і термін життєвого циклу проекту.

Інвестування в проект, для якого строк відшкодування є більшим за строк його життєвого циклу є недоцільним.

Серед альтернативних проектів обирають (за інших рівних умов) той проект, де термін окупності є найменшим. Чим більше часу потрібно, щоб проект себе окупив, тим більш ризиковим він є.

Строк окупності інвестицій за двома проектами менший терміну життєвого циклу цих проектів (проект «А» 1,7 р. < 2 р.; проект «Б» 3,7 р.< 4 р.). Але переваги має проект «А», де термін окупності є меншим.

Внутрішня ставка дохідності (ВСД) - один із важливих показників оцінки ефективності інвестиційного проекту, характеризує рівень його дохідності.

Внутрішня ставка дохідності (ВСД) визначається за формулою:

ВСД = ТВГП/К - 1

де ВСД - внутрішня ставка дохідності;

К – теперішня вартість грошового потоку;

n – кількість періодів дисконтування.

Приклад 10

Наведеним вище даними визначте внутрішню ставку дохідності за інвестиційним проектами «А» і «Б».

Рішення

Внутрішня ставка дохідності за:

1) проектом «А» - ВСД = 0,081 (81%)

2) проектом «Б» - ВСД = 0,018 (1,8%)

Висновок: слід віддати перевагу інвестиційного проекту «А», за цим проектом внутрішня ставка дохідності суттєво більша ніж за проектом «Б».

Внутрішня ставка дохідності є межею, нижче за яку проект не забезпечує прибутковості.

Внутрішня ставка дохідності має порівнюватися з її нормативним рівнем для проектів такого типу:

1) якщо внутрішня ставка дохідності за даними інвестиційним проектом більше за нормативну (ВСД>ВСДн)

2) якщо внутрішня ставка дохідності за даним інвестиційним проектом дорівнює нормативній (ВСД=ВСДн) проект буде не прибутковим і не збитковим, прийняття чи відхилення проекту є рівнозначним;

3) якщо внутрішня ставка дохідності за даним проектом менше за нормативну (ВСД<ВСДн) проект буде не прибутковим, його слід відхилити.

Серед альтернативних проектів обирють той проект, внутрішня ставка дохідності є більшою цей проект буде більш ефективним.

Узагальнення щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Інвестиційний проект приймається, якщо:

1) чиста теперішня вартість грошового потоку (чистий приведений дохід) має позитивне значення, тобто більше нуля (має бути додатковою і якомога більшою);

2) індекс дохідності інвестиційного проекту більший одиниці, тобто дисконтний грошовий потік перевищує дисконтова ний розмір інвестиційних вкладень;

3) період окупності інвестицій повинен не перевищувати життєвий цикл інвестиційного проекту і бути як можна найменшим;

4) внутрішня ставка дохідності проекту повинна перевищувати нормативну граничну ставку прибутковості.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте сутність інвестицій, інвестиційної діяльності.

2. Дайте характеристику об’єктам і суб’єктам інвестиційної діяльності згідно законодавством України.

3. Чи є аналогічним поняття «інвестування», «фінансування», «кредитування»?

4. Що спонукає інвестора до здійснення інвестування?

5. Яким є механізм забезпечення інвестиційної діяльності з боку держави?

6. За якими ознаками класифікується інвестиції?

7. Надайте характеристику інвестиціям за їх функціонально-елементним складом?

8. Охарактеризуйте сутність реального інвестування.

9. Дайте характеристику валовим і чистим капітальним вкладенням.

10. Дайте визначення структури капітальних вкладень та охарактеризуйте її основні види.

11. Охарактеризуйте джерела фінансування виробничих інвестицій.

12. Охарактеризуйте методи визначення показників ефективності інвестицій без урахування чинника часу.

13. Охарактеризуйте методику визначення показників ефективності інвестицій з врахуванням чинника часу.

14. За допомогою яких показників можна визначити доцільність інвестування певних інвестиційних проектів?

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 2809; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.