Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання до роботи
ВСТУП

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СХЕМ СПОЛУЧЕННЯ

2.1 Основні співвідношення для розрахунку вимірювального підсилювача термопари.

2.1.1 Розрахунок інструментального підсилювача з диференціальним входом

2.1.2 Розрахунок інструментального підсилювача з неінвертуючим входом

2.1.3 Розрахунок інструментального підсилювача з інвертуючим входом

2.2 Підключення термоопору.

2.2.1 Основні співвідношення для розрахунку перетворювача опір-напруга з ТО в ЗЗ.

2.2.2 Основні співвідношення для розрахунку перетворювача опір-напруга з вимірним мостом.

2.3 Підключення пірометрів

2.3.1 Основні співвідношення для розрахунку перетворювача струм-напруга.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ФІЛЬТРІВ

3.1 Розрахунок фільтру нижніх частот

3.1.1 Розрахунок фільтру другого порядку

3.1.2 Розрахунок фільтру першого порядку

4 ВИБІР АЦП ТА РОЗРАХУНОК НОРМАЛІЗАТОРА

4.1 Основні співвідношення для вибору АЦП

4.2 Основні співвідношення для розрахунку нормалізатора

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А. Завдання на розрахунково – графічну роботу

Додаток Б. Зразок оформлення титульної сторінки

Додаток В. Зразок оформлення листа завдання

Додаток Г. Зразок оформлення схеми електричної функціональної

Додаток Г. Зразок схеми електричної принципової

Додаток Д. Зразок оформлення переліку елементів

 

 


Метою розрахунково-графічної роботи є побудова функціонально закінченої підсистеми яка виконує первинні перетворення аналогових сигналів, що надходять від датчиків, а також перетворення цих сигналів у форму, придатну для використання у великій системі й для їхнього безпосереднього виміру, використовуючи досить широкий, але не занадто великий, асортименти електронних вузлів і блоків. Виконання розрахунково-графічної роботи передбачає виконання студентом цілої низки стандартних дій по розробці електронної системи – від постановки задачі до розробки схеми та захисту роботи.

Крім того, під час захисту розрахунково-графічної роботи студент повинен виявити такі властивості, як упевненість у знаннях, уміння відстоювати власну думку, навички виступати перед аудиторією.

Первинне перетворення сигналу містить у собі одержання напруги по заданому вихідному сигналу датчика, посилення (інверсне та не інверсне) струмів і напруг, підсумовування, фільтрація і т.д. Вторинне перетворення містить у собі перетворення аналогового сигналу у цифровий код. Отримані сигнали можуть бути безпосередньо обмірювані або організовані тем або іншим способом для формування інформації яка в подальшому використовується для контролю або керування технологічним процесом. Таким чином, з погляду електроніки проектована підсистема повинна бути виконана на основі змішаної схемотехніки, що включає як аналогові, так і цифро аналогові вузли. 

 


1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Відповідно до отриманого завдання студент повинен розробити:

- Розрахувати та розробити систему сполучення датчика температури з інструментальним підсилювачем;

- Розрахувати та розробити фільтри низьких та високих частот

- Вибрати аналогово-цифровий перетворювач.

Варіант завдання визначається викладачем.

1.2 Організаційні вказівки

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи.

Записка пояснення щодо розрахунково-графічної роботи повинна містити:

- титульна сторінка (див. додаток Б);

- завдання на розрахунково-графічну роботу (див. додаток В);

- реферат;

- зміст;

- вступ;

- розрахункова частина;

- висновки;

- список використаної літератури;

- схема електрична функціональна;

- схема електрична принципова (див. додаток Г);

- перелік елементів схеми (див. додаток Д).

Обсяг записки повинен складати близько 15 сторінок.

Завдання на розрахунково-графічну роботу містить назву роботи та основні початкові дані для її виконання. Зразок листа завдання наведено в додатку В.

Реферат містить дані про обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, додатків, кількість джерел, перелік ключових слів. Текст реферату повинен відображати мету роботи, отримані результати. Обсяг реферату не повинен перевищувати 500 слів.

Вступ повинен містити короткий опис варіанта схеми, що розробляється, сфери застосування цих схем. Обсяг вступу не повинен перевищувати трьох сторінок.

Розрахункова частина містить безпосередньо розрахунок елементів електронної схеми, що розробляється, необхідні рисунки і таблиці.

У висновках наводять характеристики отриманих результатів, указують на відповідність або невідповідність отриманих результатів технічному завданню.

Перелік елементів схеми містить перелік радіоелементів, які застосовуються у схемі, що розробляється.

 

1.2.1 Зміст розрахунково-графічної роботи

Розробка системи отримання інформації від датчиків може включати наступні розділи

Вступ
1. Огляд існуючих рішень та постановка задачі
1.1. Огляд методів виміру температури.
1.2 Огляд існуючих термоопорів.
1.3. Постановка задачі
2 Розрахункова частина.
2.1. Синтез функціональної схеми пристрою виміру температури.
2.2 Розрахунок перетворювача опору у напругу.
2.3 Розрахунок фільтру.
2.4. Розрахунок нормувача та вибір аналого-цифрового перетворювача.
3 Висновки.
Перелік посилань
Додаток А. Схема електрична функціональна.
Додаток Б. Схема електрична принципова.
Додаток В. Перелік елементів

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 134; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.003 сек.