Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
Стадія провадження у справі про адміністративний проступок – це відносно самостійна сукупність послідовно здійснюваних, взаємопов’язаних процесуальних дій, об’єднаних найближчою метою щодо отримання певного юридичного резуль­тату. Розв’язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним процесуальним документом. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія. Стадії орга­нічно пов’язані між собою; наступна, як правило, починається лише після того, як закінчена попередня, на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше.

 
 

 


1. Порушення справи та адміністративне розслідування – початкова стадія прова­дження, змістом якої є комплекс першочергових процесуальних дій, пов’язаних з: виявленням факту адміністративного правопорушення; складанням протоколу про адміністративне правопорушення (в разі необхідності і про адміністративне затри­мання, огляд та вилучення речей і документів); встановленням особи правопоруш­ника, свідків, потерпілих; збиранням, дослідженням та попередньою оцінкою дока­зів, а також інших фактичних обставин в справі; первісною юридичною кваліфіка­цію вчиненого тощо. Закінчується дана стадія здебільшого передачею матеріалів справи для розгляду по суті з урахуванням підвідомчості справ.

 

2. Розгляд справи по суті та винесення у ній постанови є центральною стадією прова­дження. У справі про адміністративне правопорушення може бути винесено одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення; про застосування заходів впливу до непов­нолітніх; про закриття справи.
 
3. Перегляд справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням постанови у справі є стадією факультативною, тобто не завжди обов’язковою. У процесі цієї стадії перевіряється законність та обгрунтованість винесеної постанови, а також до­тримання установленого законом порядку адміністративного провадження в цілому, усуваються допущені порушення, забезпечується застосування до винних справедливих заходів впливу. Постанову в справі про адміністративний проступок може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у порядку, визначеному законом та опротестовано прокурором. Результатом розгляду скарги або протесту на постанову може бути одне з таких рішень: залишення по­ станови без зміни, а скарги або протесту - без задоволення; скасування постанови і надсилання справи на новий розгляд; скасування постанови і закриття справи; зміна заходу стягнення з тим, однак, щоб його не було посилено.
 
4. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є заключною стадією провадження у справах про адміністративні правопорушення, суть якої по­лягає у кінцевій реалізації винесеної у справі постанови.

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 260; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.