Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IОсновні поняття. Тема 7. Попит, пропозиція, механізм встановлення ринкових цін

План

Тема 7. Попит, пропозиція, механізм встановлення ринкових цін

Завдання 4

Що з нижче переліченого може розглядатися як ринкова діяльність, а що як неринкова:

а) рекламне оголошення в газеті;

б) приготування їжі у домашніх умовах;

в) надання державою допомоги по безробіттю;

г) закупівля державою військової техніки;

д) вирощування овочів на дачі для власного споживання;

е) «блошиний» ринок;

ж) вирощування полуниці на дачі для продажу.

 


1. Ринковий попит і фактори, що його визначають.

2. Ринкова пропозиція та її чинники.

3. Взаємодія попиту і пропозиції. Механізм установлення ринкової рівноваги.

4. Поняття еластичності. Фактори еластичності попиту та пропозиції.

 

¨Основні положення

До найбільш важливих чинників, які визначають процес регулювання системи суспільного виробництва в умовах ринку, слід віднести попит – потребу в товарах, забезпечену коштами покупця. Попит − це поняття, що пов’язує кількість купованого товару з його ціною. Зазначена залежність відображена в законі попиту: у міру того як ціна на товар підвищується, кількість товару, на який є попит, зменшується і навпаки (за інших незмінних умов). У графічній інтерпретації попит являє собою криву попиту та відображає кількість товару, який готові придбати покупці за різними цінами за певний час. Необхідно також усвідомлювати, що попит зумовлений впливом різних чинників, найважливіший із яких − ціна. До нецінових факторів слід віднести зміну доходу споживачів, ціни на товари-субститути та товари-замінники, сезонність, моду, смаки тощо.

Друга категорія, визначальна в забезпеченні функціонування ринкового механізму, – це пропозиція. Вона характеризує зміну в поведінці виробника у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Обсяг пропозиції – це максимальна кількість товару, яку продавець згоден виставити на продаж за одиницю часу за певних умов. Між ціною та кількістю пропонованого товару існує пряма залежність: чим вища ціна товару, тим більший обсяг товару буде виготовлено і запропоновано до продажу і навпаки. Цю залежність називають законом пропозиції. У графічній інтерпретації пропозиція являє собою криву та відображає обсяг товару, який можуть виготовляти й продавати виробники за різними цінами за певний період. Крім виявленої залежності пропозиції від ціни існують також і нецінові чинники, що зумовлюють зміну величини пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на пропозицію, такі: витрати виробництва; технічний прогрес; ціна подібних товарів; організація ринку; стабільність законодавства і визначеність правового поля; специфічні фактори (погода, мода, психологічна мотивація й ін.); очікування економічних змін; податки і дотації; наявність виробничих потужностей і резервів.Взаємодія попиту й пропозиції характеризує сутність ринкового механізму. На ринку стикаються інтереси покупців, що відображають попит, та інтереси продавців, що відбивають пропозицію. Покупці пропонують ціну попиту, тобто максимальну ціну, яку вони готові заплатити під час купівлі товару, а продавці – ціну пропозиції, тобто мінімальну ціну, за яку вони готові продати цю ж кількість товару. В умовах вільної конкуренції акт обміну відбувається в результаті добровільної угоди покупця з продавцем за ціною, що влаштовує обох. Вони поводяться раціонально, намагаючись отримати максимальну вигоду. Взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту і цін пропозиції, що обумовлює рівновагу обсягів попиту та пропозиції й установлення рівноважної ціни – ціни, що врівноважує попит і пропозицію в результаті взаємодії конкурентних сил. Якщо реальна ціна буде нижча рівноважної, то надлишок попиту створить дефіцит, якщо ціна буде вища за рівноважну, пропозиція перевищить попит, створиться надлишок пропозиції. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг товару мають місце за умови, коли кількість товару, що його виробники можуть і хочуть поставляти, дорівнює обсягу товару, який покупці можуть і хочуть купувати, тоді немає надлишку і дефіциту.

Визначення попиту й пропозиції важливе не тільки в теоретичному аспекті. Практичне відображення сутності цих ключових категорій ринку можна виявити, розглядаючи їх еластичність. Еластичність – це чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної, її здатність реагувати на цю зміну. Еластичність попиту відносно ціни (цінова еластичність попиту) показує, наскільки змінюється обсяг попиту у відповідь на зміну ціни:

,

де ЕDP – цінова еластичність попиту; DQD – процентна зміна обсягу попиту; DР – процентна зміна ціни.

Якщо зміна ціни на 1% зумовлює зміну обсягу попиту більше ніж на 1%, то попит еластичний, якщо менше ніж на 1%, попит нееластичний.

Попит еластичний, якщо ЕDP >1 (обсяг попиту зростає або спадає швидше, ніж змінюється ціна). Попит нееластичний, якщо ЕDP <1 (обсяг попиту зростає або спадає повільніше, ніж змінюється ціна). Попит одинично-еластичний, якщо ЕDP =1 (обсяг попиту зростає або спадає відповідно до зміни ціни). Якщо зміна ціни не приводить до жодної зміни обсягу попиту (тобто ЕDP=0), попит абсолютно нееластичний. Якщо ж нескінченно мала зміна ціни приводить до нескінченно великої зміни обсягу попиту (тобто ЕDP =¥), попит абсолютно еластичний.

Фактори цінової еластичності попиту такі: рівень доходів споживачів; важливість товару для покупців; рівень змінюваності товару; невідкладність купівлі; питома вага товару в доході споживача; фактор часу.

Еластичність пропозиції показує зв’язок між зміною ціни товару й обсягом його пропозиції:

,

де ЕS – еластичність пропозиції; DQS – процентна зміна обсягу пропозиції; DР – процентна зміна ціни.

Чинники, що впливають на еластичність пропозиції, такі: можливість заміщення факторів виробництва; наявність вільних ресурсів; фактор часу (чим триваліший період часу, який можна використати для зміни обсягу пропозиції, тим вища її еластичність); технологічні особливості налагодження виробництва; ступінь монополізації галузі.

Якщо ЕS >1, пропозиція еластична; у разі, якщо ЕS <1, – нееластична; за ЕS =1 – одинично-еластична.

Теорія еластичності має важливе значення для формування економічної політики фірм і уряду. Рівень еластичності враховують у процесі вирішення питань, стосовних: сфери і величини вкладення ресурсів; розробки й реалізації цінової стратегії фірми та держави; створення виробничої стратегії фірми щодо обсягу випуску товару; вироблення й здійснення інвестиційної та податкової політики держави.

Ринковий попит, закон попиту, ринкова ціна, ринкова рівновага, ціноутворення, закон пропозиції, еластичність попиту, еластичність пропозиції, дефіцит, надлишок.

? Питання для самоконтролю

1. Дати визначення категорії “попит”. Який вигляд має крива попиту?

2. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?

3. Як впливають на попит нецінові чинники?

4. Що виражає взаємодія попиту та пропозиції?

5. Розкрийте сутність поняття «пропозиція» та з’ясуйте чинники, які на неї впливають.

6. Поясніть термін «еластичність». Охарактеризуйте види еластичності попиту та еластичності пропозиції.

7. Що таке «ціна ринкової рівноваги»? Які функції вона виконує?

8. Хто є автором класичного принципу «невидимої руки»? Чи є він актуальним для сучасної економіки таких країн, як США, Японія, Німеччина?

9. На ваш погляд, чого більше в ринковому механізмі: стихії, анархії, автоматизму, внутрішнього порядку? Поясніть свій вибір.

10. Якими «провалами» (фіаско) ринку обґрунтовують необхідність обмеження ринкових сил?

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 720; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.