Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Терміни і поняття. Питання для попереднього вивчення
Читайте также:
 1. IОсновні поняття
 2. IОсновні поняття
 3. IОсновні поняття
 4. IОсновні поняття
 5. IОсновні поняття
 6. IОсновні поняття
 7. IОсновні поняття
 8. IОсновні поняття
 9. IОсновні поняття
 10. IОсновні поняття
 11. IОсновні поняття
 12. IОсновні поняття

Питання для попереднього вивчення

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ.

 

 

1. Економічні потреби суспільства, їхн суть та структура.

2. Економічний закон зростання потреб.

3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.

4. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

 

Вправа 1. Для кожного наведеного положення підберіть доречний відповідник з-поміж запропонованих нижче термінів або понять:

1. Внутрішній мотив, який спонукає до економічної діяльності.

2. Потреби в економічних благах.

3. Блага, обсяги яких менші за існуючі потреби.

4. Безперервний розвиток потреб – рушійна сила економічного та духовного прогресу людства, що у свою чергу стимулює появу нових потреб.

5. Усвідомлене прагнення економічних суб’єктів задовольнити певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мотивом їх господарської діяльності.

 

 

а) економічний закон зростання потреб;

б) економічні блага;

в) економічні інтереси.

г) економічні потреби;

д) потреба.

 

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь:

 

1. Вивчення потреб з боку виробника продукції дає відповідь на запитання:

а) що виробляти;

б) як виробляти;

в) з чого виробляти;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2. В основі піраміди А.Маслоу лежать потреби:

а) самореалізація;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3. Потреби, задоволені наявними товарами та послугами звуться:

а) абсолютними;

б) дійсними;

в) платоспроможними;

г) фактичними.

 

4. У нижченаведеному переліку потреб логічно зайві:

а) особисті;

б) колективні;

в) суспільні;

г) виробничі.

 

5. За можливостями задоволення розрізняють потреби:

а) насичені, ненасичені;

б) матеріальні, нематеріальні;

в) виробничі, невиробничі.

 

6. Економічні блага – це такі, які:

а) споживають люди;

б) виготовляються в процесі виробництва;

в) мають обмежену кількість;

г) задовольняють індивідуальні потреби.

 

7. Зростання потреб може бути:

а) якісним;

б) кількісним;

в) правильно пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

8. З перелічених властивостей для ресурсів не характерна:

а) обмеженість;

б) різноманітність;

в) безмежність;

г) корисність.

 

9. Чинники, які викликають відмінності в потребах людей:

а) фізіологічні особливості;

б) географічні, кліматичні особливості;

в) соціально-культурні орієнтири;

г) ступінь інформованості;

д) правильно пп. а, б, в, г;

е) правильно пп. а, б, в. 

10. Які з перелічених товарів задовольняють первинні потреби за АМаслоу?

а) житло, їжа, одяг;

б) безпека, одяг, інформація;

в) правильно пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

11. Суб’єктами економічних інтересів не можуть бути:

а) індивіди;

б) домогосподарства;

в) держава;

г) правильно пп. а, в;

д) правильна відповідь відсутня.

 

12. Механізм вирішення та відродження протиріччя між виробництвом та споживанням має вигляд:

а) дія – результат – потреба;

б) потреба – мотив – інтерес – дія – результат;

в) потреба – інтерес – мотив – дія – результат – потреба;

г) інтерес – мотив – дія – результат – потреба;

д) потреба – дія – результат.

 

13. Економічний інтерес споживача виявляється через:

а) попит;

б) пропозицію;

в) кон’юнктуру ринку;

г) рівновагу ринку.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

 

1. Найвищі запити людини можуть виступати на перший план тоді, коли не задоволені найнагальніші.

2. Блага – це засоби задоволення людських потреб.

3. За характером виникнення розрізняють первинні та нематеріальні блага.

4. Потреби мають незмінний характер.

5. Як правило, зростаня потреб збігається з рівнем фактичного споживання.

6. Потреби і виробництво перебувають у суперечливій залежності взаємовпливу та взаємозумовленості.

7. Виробництво задовольняє наявні та створює нові потреби.

8. Всезагальний економічний закон зростання потреб відбиває внутрішньо необхідні, суттєві та сталі зв’язки між виробництвом і споживанням, потребами та дійсними можливостями їх задоволення.

9. Протиріччя між безмежними потребами та обмеженими ресурсами породжує проблему вибору.

10.Економічні інтереси не спонукають економічних суб’єктів до діяльності для задоволення потреб.

11.Інтереси держави завжди співпадають з інтересами суспільства.

12.Зростання та розвиток потреб завжди випереджують можливості виробництва.

13.Об’єкти економічних інтересів – це блага, які задовольняють людські потреби.

14.Економічні інтереси суб’єктів економічних відносин спрямовані на максимізацію прибутку.

15.Командно-адміністративна економіка визнає координоване узгодження різнобічних інтересів економічних суб’єктів.

16.Суперечлива взаємодія потреб та виробництва є рушійною силою соціально-економічного розвитку.

17.В основі проблеми вибору полягає протиріччя між необмеженістю потреб і взаємозамінністю ресурсів.

18.Потреба в освіті – первинна потреба.

19.Головна властивістю потреб – історичність.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 127; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.94.8
Генерация страницы за: 0.004 сек.