Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розмежування дії, події, наслідку
Читайте также:
  1. Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?
  2. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?
  3. Коли відбулися події, про які йдеться у фрагменті зі спогадів В. Вин- ниченка?
  4. Пит. Проблемні питання розмежування прогалин в трудовому праві та оціночних понять.
  5. Розмежування доходів та видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами.
  6. У які роки відбувалися події, засвідчені уривком зі щоденника Є. Чикаленка?

Від багатьох видових пар у словниках української мови зафіксовано по три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок:

Дія Подія Наслідок
винагороджувати – винагороджування винагородити – винагородження винагорода
групувати групування угрупувати – угрупування угруповання
виводити виводження Вивести виведення вивід
вибирати – вибирання вибрати – вибрання вибір
доробляти – доробляння доробити – дороблення доробок
досліджувати – досліджування дослідити – дослідження дослід
переробляти – переробляння переробити – перероблення переробка
устатковувати – устатковування устаткувати – устаткування устатковання
виражати – виражання виразити – вираження вираз

Слід правильно вживати ці віддієслівні іменники, розрізняючи відтінки їхніх значень. Порівняймо:

1. Аналоговый сигнал передаёт информацию за счёт непрерывного изменения амплитуды или частоты. – Аналоговий сигнал передає інформацію завдяки неперервному змінюванню(дія)амплітуди або частоти. 2. Использованием рационализаторского предложения признаётся создание или изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или состава материала. – Використанням раціоналізаторської пропозиції визнають створення або змінення(подія)конструкція виробів, технології виробництва та застосування техніки або складу матеріалу. 3. Фазовый сдвиг – это изменениефазы сигнала. – Фазовий зсув – зміна (наслідок події) фази сигналу.

Але в українській мові існують певні винятки:

1) від деяких видових пар дієслів для наслідку події не утворено окресленого іменника, побудованого відповідно до викладених вище правил, і з цією метою вживають іменник на –ння/ ття,щочасто також позначає дію або подію, наприклад:

Дія Подія Наслідок
визначати – визначання визначити – визначення визначення
зображати – зображання зобразити – зображення зображення
оголошувати – оголошування оголосити – оголошення оголошення
роз’яснювати – роз’яснювання роз’яснити – роз’яснення роз’яснення
твердити, стверджувати – стверджування ствердити – ствердження твердження
тлумачити – тлумачення розтлумачити – розтлумачення тлумачення

 

Від окремих видових пар в словниках української мови зафіксовано лише два іменники – один на –ння/ття,а другий – безафіксний, наприклад: підвісити, підвішувати – підвішування, підвіс; вводити, ввести – введення, ввід; ввозити, ввезти – ввезення, ввіз; входити, ввійти – входження, вхід. Тому, наприклад, іменники ввезення та введення традиційно вживають для позначення як події, так і дії. Хоча деякі найновіші словники пропонують для подолання цієї двозначності іменники-новотвори: уводіння від уводити та підвішення від підвісити.3) окремі безафіксні іменники, наприклад, дія, рух, обіг, позначають саме дію, а не її наслідок.

Але ці поодинокі випадки не можуть змінити загального висновку – українській мові (на відміну від російської) притаманно розрізняти дію, подію та наслідок події за допомогою іменників, побудованих за викладеними вище зразками.

Отже, виходячи з того, що в навчальних і науково-технічних текстах та нормативних документах неточність вислову неприпустима, то поняття на позначення дії, події та наслідку події слід номінувати різними формами, інакше обов’язково потрібні уточнювальні коментарі. В окремих випадках доцільно утворювати нові терміни за викладеними правилами.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 574; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.002 сек.