Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Небезпека електричного струму

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

3.4.1. Загальна характеристика електричної енергії

Електрична енергія широко використовується в промисловості, на транс­порті, в сільському господарстві, побуті.

Широке і різноманітне застосування електричної енергії пояснюється її такими ознаками:

> електричну енергію можна отримати з інших видів енергії: механічної, теп­лової, ядерної, хімічної, променевої;

> велика кількість електричної енергії зі швидкістю світла за відносно малих
втрат передається на величезні відстані. У наш час діють лінії електропередачі,
довжиною більше тисячі кілометрів;

> електрична енергія легко розподіляється між приймачами практично будь-якими порціями. У техніці зв'язку, автоматиці і вимірювальній техніці використовуються пристрої, потужність яких вимірюється одиницями, а то й десятими частками долі ват. Водночас є електричні пристрої (двигуни, нагрівальні уста­новки) потужністю у тисячі і десятки тисяч кіловат;

> порівняно легко електрична енергія перетворюється в інші види енергії: механічну, теплову, променеву, хімічну. Перетворення електричної енергії в меха­нічну за допомогою електродвигунів дозволяє найбільш зручно, технічно доскона­ло, найощадніше приводити в рух різноманітні машини і механізми в промисловості, сільському господарстві, транспорті, побуті. Електричні джерела світла забез­печують високу якість штучного освітлення.

Без телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, холодильників, пи­лососів, пральних машин, електропрасок, електрифікованих кухонних приладів ми вже не уявляємо собі життя. Усе це електрифікація, за допомогою якої людина мільйонноразово збільшила свою силу. Все­бічна механізація енергетичної діяльності людини зумовила небачене ускладнення технічних систем і керування ними.

Постала невідкладна потреба мільйонноразового посилення інте­лектуальної діяльності людини. Людина здійснила якісний Перехід і в цій галузі, винайшовши електронну обчислювальну машину (ЕОМ) — двигун нової науково-технічної революції. Основне її завдання — автоматизація інтелектуальної діяльності людини, а в май­бутньому — створення штучного інтелекту.ЕОМ стали технічною базою інформатики — науки і техніки зби­рання, передавання й перетворення інформації. Власне, сам комп'ю­тер є універсальним пристроєм збирання, запам'ятовування та перетво­рення інформації. Системи інформатики, як і комп'ютери, побудовані на використанні явищ електрики.

Людина поставила собі на службу силу електрики. Але крім благ, які створює електрика, вона є джерелом високої небезпеки, а інтен­сивність її використання підвищує загрозу цієї небезпеки. Слід відзна­чити, що при розробці техніки людина створює її якомога менш не­безпечною, створює відповідні засоби захисту від небезпеки, вибирає способи дії з урахуванням небезпеки. Але незважаючи на ці запобіжні заходи, з розвитком електротехніки та зростанням використання елек­трики небезпека зростає швидше, ніж людська протидія. У чому ж по­лягає небезпека електрики? Щоб відповісти на це запитання, треба пізнати природу електрики і її вплив на організм людини.

* Електрика сукупність явищ, зумовлених існуванням, рухом II / взаємодією електрично заряджених тіл або часток.

*Електричний струм це упорядкований (спрямований) рух елек­трично заряджених часток.

Струм у металах зумовлений наявністю вільних електронів, у елек­тролітах — іонів. Звичайно силою, яка викликає такий рух, є сила з боку електричного поля усередині провідника, яке визначається електрич­ною напругою на кінцях провідника.

Наявність електричного струму в провідниках призводить до їх на­грівання, зміни хімічного складу, створення магнітного поля. '

Електричні прилади, установки, обладнання, з яким людина має справу, ста­новлять для неї велику потенційну небезпеку, яка посилюється тим, що органи чуття людини не можуть на відстані виявити наявність електричної напруги, як, наприк­лад, теплову, світлову чи механічну енергію. Тому захисна реакція організму вияв­ляється тільки після безпосереднього потрапляння під дію електричного струму. Другою особливістю дії електричного струму на організм людини є те, що струм, проходячи через людину, діє не тільки в місцях контактів і на шляху протікання через організм, а й викликає рефлекторні порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання). Третя особливість це мож­ливість одержання електротравм без безпосереднього контакту із струмопровідними частинами при переміщенні по землі поблизу ушкодженої електроустановки (у випадку замикання на землю), ураження через електричну дугу.

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 935; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.